Bajorų svarbiausia pareiga – ginti valstybę!

Pasiklausykite mūsų himno

"Tas, kuris tiki Laisve ir laikosi LIETUVOS Statuto, yra lietuvis" 
ištrauka iš XIX a. 4 deš. "Lietuvių katekizmo"

«Dvarai»«Kauno pilis»«Vytauto Didžiojo Karo muziejus»«LDK Valdovų rūmai»«Biržų pilis»«Dubingiai»

 

«1»«2»«3»«4»«5»«6»«7»«8»«9»«10»«11»«12»«13»«14»«15»«Mediateka»«Kauno bajoro nario mokestis»
Informacija norintiems legitmuotis [LEGITIMACIJA] Bajorams, siekiantiems KABD narystės, maloniai kviečiame susipažinti su reglamentu -  KABD Įstatų 3.2 punktu [ĮSTATAI]. 
Informuojame
, kad KABD Tarybos 2017-12-20 sprendimu, 2019 m. Kauno bajoro metinis nario mokestis  - 15 eurų, kurį pagal įstatus būtina sumokėti iki einamųjų m. kovo 1 d. Dėkojame tiems, kurie jau sumokėjo šį mokestį. Atsisk. sąsk. Nr. LT70 7044 0600 0337 2983 AB SEB bankas. Daugiau informacijos suteiks kanclerė Jovita Antanaitienė, tel. +370 687 11241, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.  
LIETUVOS KILMINGŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJA
 


  Kauno apskrities bajorų draugija, pirmoji po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įsteigta Lietuvos bajorijos palikuonis vienijanti organizacija, pritaria visos Lietuvos bajorijos vienybei. Po Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą ištikusios juridinės ir finansinės krizės,  naujuoju lygiateisiškumo, pagarbos, šimtmečius menančiu istorinio Lietuvos bajorijos paveldo saugojimo ir atkūrimo principais grįstu junginiu tampa Asociacija „Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas“.

Kauno apskrities bajorų draugija, LBKS Panevėžio apskrities skyrius, LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugija 2019 m. gegužės 24 d. tapo šios Asociacijos steigėjais-nariais.

2019 m. birželio 14 d. Kaune įvykusio pirmojo Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo suvažiavimo metu išrinkta ir patvirtinta LBKS vadovybė - Vadas Egidijus Matulevičius, kanclerė Jovita Antanaitienė. Revizijos komisijos pirmininkas - Antanas Sirtautas, Bajorų legitimacijų komisijos pirmininkas - Artūras Rukas Daujotis.

Vieningai pritarta tęsti keletą dešimtmečių puoselėjamą Lietuvos bajorijos paveldo išsaugojimo veiklą.

Informacija nuolat atnaujinama ,,Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo" internetinėje svetainėje lbkslietuva.eu  

 


 


 

Gerbiamieji bajorai,

2019 m. spalio 31 dieną (ketvirtadienį), 18 val. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje II a. Kunigaikščių menėje vyks Kauno apskrities bajorų draugijos susirinkimas. Vakaro metu stebėsime aktorių Olitos Dautartaitės ir Petro Venslovo literatūrinę-meninę kompoziciją "Vaižgantas kaip Viešpaties diena", skirtą 150-osioms kanauninko Juozo Tumo Vaižganto gimimo metinėms. "Aš nieko nesu sukūręs, tik aprašęs; jei įstatyčiau vardus, tai mano raštai ir būtų - atminimai, nei kas kita...", yra sakęs pats Vaižgantas. Tad tebus artėjantis besibaigiančio spalio vakaras taurių prisiminimų, Amžinybėn iškeliavusių Draugijos bajorų prasmingų dienų aidas... 

 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „j.tumas vaižgantas“

Fragmentas iš dviejų aktorių  - Olitos Dautartaitės ir Petro Venslovo

spektaklio "Vaižgantas kaip Viešpaties diena" afišos

 

 Kauno apskrities bajorų draugijos taryba 

  PRAĖJĘ ĮVYKIAI

2019 10 11 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko pakartotinis Kauno apskrities bajorų draugijos Seimelis. Dalyvavo 30 Draugijos narių. Seimelio metu svarstyti šie darbotvarkės klausimai:

1. Buvusio Vado p. Algirdo Prekerio veiklos ataskaita už 2018 m. ir tvirtinimas. Nutarta - ataskaitą patvirtinti.

2. Kanclerės p. Jovitos Antanaitinės finansinė ataskaita už 2018 m. ir tvirtinimas. Nutarta - ataskaitą patvirtinti.

3. Revizijų komisijos pirmininkės p. Violetos Kamandulienės ataskaita už 2018 m. ir tvirtinimas. Nutarta - ataskaitą patvirtinti.

4. Legitimacijų komisijos darbo reglamento tvirtinimas. Pirmininko p. Artūro Ruko Daujočio  veiklos ataskaita už 2018 m. ir tvirtinimas. Nutarta - Legitimacijų komisijos darbo reglamentą ir ataskaitą patvirtinti.

5. Garbės teismo pirmininkas kunigas Saulius Paulius Bytautas apžvelgė 2018 metus, vykusius renginius, vyraujančią bendrystės dvasią Draugijos narių tarpe.

6. Diskusijų metu svarstytas klausimas dėl nario atšaukimo iš KABD Tarybos narių. Nutarta - pritarti ir atšaukti Tarybos narį pagal KABD įstatų punktą 6.2.

 

KABD Vadė Kristina Giedraitienė.

  

 
2019 09 26 (ketvirtadienį) LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos susirinkimas. Dalyvavo 49 bajorai. 

 Susirinkimo metu įteiktas Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo bajorystės pripažinimo aktas p. Audai Margaritai Peimienei (h. Nieczuja).

Sveikinome garbingas sukaktis 2019 m. (gegužės - rugsėjo mėn.) minėjusius Draugijos narius:

p. Ireną Ibianskaitę Šulcienę (h. Rožė),

p. Astą Sutkienę (h. Labendz),

p. Ireną Maksimovaitę Čiulkinienę (h.Lubicz),

p. Aldoną Dargvainytę (h. Znin),

p. Neringą Bajalytę Daugėlaitę (h. Zadora),

p. Audrių Bajalį Daugėlą (h. Zadora),

p. Vestą Emmą Šimanauskaitę (h. Naktikovas (Slepowron)),

p. Valdą Čeponį (h. Lubicz),

p. Arvydą Drąsutavičių (h. Naktikovas (Slepowron)),

p. Romualdą Jakubonį (h. Drya),

p. Vandą Karoliną Sipavičiūtę Morkūnienę (h. Swienczyc),

p. Praną Laurutį (h. Gervė),

p. Teresę Gražiną Pabrinkytę (h. Ostoja),

p. Jolantą Gelžinytę Pozingienę (h. Mikulinski),

p. Sofiją Pribušauskaitę Ulozevičienę (h. Gzymala),

p. Adolfiną Spulginienę (h. Trąby),

p. Elijų Spulginą (h. Trąby),

p. Rolandą Zvicevičių (h. Jastrzebec).

Linkime Jubilijatams kuo geriausios sėkmės ir kūrybinio polėkio darbuose!

Susirinkimo metu aptarta situacija Bajorijos palikuonis vienijančiose organizacijose, pasidžiaugta sėkmingai dirbančia, palankaus visuomenės vertinimo sulaukusia  Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo veikla. Prisiminti vasaros metu įvykę prasmingi renginiai, narių dalyvavimas istorinės atminties išsaugojimo darbuose. 

Vakaro metu didelio bajorų susidomėjimo sulaukė p. Inos Virginijos Bedarfienės knygos ,,Gyvenimo akimirkos" pristatymas. Autorė vaizdžiai piešė šeimos, giminės, o tuo pačiu ir Valstybės istorijos metraštį. Autentiški prisiminimai, gausiai publikuojami reti dokumentai, nuotraukos - tai gija, vedanti mus Lietuvos istorijos vingiais, pasakojanti apie pasiaukojimo, geradarystės, vilties dienas. Susirinkimo metu bajorai mielai įsigijo knygų su gerb. autorės autografu.

Kviečiame gerbiamus bajorus aktyviai dalyvauti artėjančiuose renginiuose!

 

KABD Vadė Kristina Giedraitienė 

  Iškilmės Kaune, pagerbiant kanauninko Juozo Tumo Vaižganto (1869-1933) atminimą

 Vaižgantas
 
 Paminklas Juozui Tumui Vaižgantui Kaune, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios šventoriuje. Skulptorius Gediminas Piekuras. 
Raimundo Kaminsko nuotrauka
 

2019 m. rugsėjo 20 dieną, minint kunigo, rašytojo, literatūros istoriko ir kritiko, visuomenės veikėjo Juozo Tumo Vaižganto 150-ąsias gimimo metines, Kaune iškilmingai atidengtas paminklas greta Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios. Ši vieta besidomintiems Kauno istorija gerai žinoma - 1920-1933 metais jos rektoriumi ir buvo garbusis kunigas, "deimančiukų" kiekviename sutiktame asmenyje ieškojęs, gerumą, atjautą, paguodos žodį dosniai dalijęs. 

Iškilmės prasidėjo Šv. mišiomis, kurias aukojo rektorius kunigas Kęstutis Rugevičius, prelatas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas, Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios gvardijonas dr. Saulius Paulius Bytautas. Gausus būrys kauniečių, renginio svečių, Kauno apskrities bajorų draugijos narių plojimais palydėjo skulptoriaus Gedimino Piekuro kūrinio atidengimą - Vaižgantas vėl mus aplankė, kaip anuomet, su šuneliu Kauku prisėdo ant suolelio... Aktorių Olitos Dautartaitės ir Petro Venslovo skaitomos ištraukos iš literatūrinio spektaklio "Vaižgantas kaip Viešpaties diena" gyvai kūrė paveikslus iš kanauninko Juozo Tumo Vaižganto vaikystės, jaunystės dienų, tarpukario Kauno kasdienybės. 

Iškilmių pabaigoje skambiai aidėjo visų susirinkusiųjų dainuota mėgiama Garbingojo kunigo lietuvių liaudies daina... 

Oi ant kalno, ant aukštojo, stovi balta karūnėlė; oi oi oi, stovi balta karūnėlė.

Po ta balta karūnėle guli pilkas akmenėlis; oi oi oi, guli pilkas akmenėlis...

  

2019 m. rugsėjo 10 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos Tarybos posėdis. Dalyvavo 10 Tarybos narių.

Svarstyti klausimai:

 • KABD narių prašymai dėl jų narystės panaikinimo ir jų svarstymas. Sprendimas dėl draugijos nario pašalinimo iš KABD. Tarybos nariai informuoti apie gautus 5 KABD narių prašymus išbraukti juos iš Draugijos narių sąrašų. Šie nariai nėra sumokėję nario mokesčių už 2018m., 2019 m. Apie tai jie buvo informuoti. 
 • Dėl nario mokesčio nemokėjimo už 2017 m., 2018 m., 2019 m.,tuo pažeidžiant Draugijos nario pareigas, vadovaujantis KABD įstatų numatyta tvarka, iš Draugijos ir Tarybos narių siūlyta pašalinti KABD narį. (Asmenų pavardės įtrauktos į protokolą).
    Nutarta - pašalinti prašymus pateikusius asmenis iš KABD narių, vieną KABD narį pašalinti iš       KABD narių ir Tarybos narių (pagal KABD Įstatuose numatytą reglamentą).
     Balsuota: UŽ - 10 tarybos narių. 
 • Pasiruošimas eiliniam KABD Seimeliui 2019.09.26 d. ir jo darbotvarkės svarstymas. Siūlomi darbotvarkės punktai: 1. KABD Vado veiklos ataskaita ir tvirtinimas. 2. Kanclerės ataskaita ir tvirtinimas. 3. Revizijų komisijos pirmininkės ataskaita ir tvirtinimas. 4. Legitimacijų komisijos darbo reglamento tvirtinimas. Pirmininko veiklos ataskaita. 5. Garbės teismo pirmininko žodis. 6. Diskusijos. Nutarta - Pritarti Seimelio darbotvarkei. Balsuota: UŽ - 10  Tarybos narių. 
 • KABD logotipo kūrimas. Aptarus esamą padėtį, nutarta naudoti ženklą, kuris yra vaizduojamas Draugijos vėliavoje. Balsuota: UŽ - 10 Tarybos narių.
 • Svarstytas KABD narių dalyvavimas ir Draugijos parama kasmetiniam Kauno tautinės kultūros centro vykdomam renginiui "Giminės medis". Nutarta - dalyvauti renginyje "Giminės medis". Balsuota: UŽ - 10 Tarybos narių.
 • Aptarti artėjantys šventiniai renginiai - Naujųjų Metų šventė, svarstytos Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Aktų naujiems nariams įteikimo datos 2020 metais, minint reikšmingas valstybines sukaktis.

KABD Vadė Kristina Giedraitienė

 


Kauno bajorų viešnagė svetingoje Žemaitijoje


- Sveiki atvykę į ežerų, eglynų ir debesų kraštą, - šiuo sveikinimu Kauno bajorus pasitiko Žemaitijos nacionalinio parko lankytojų centro darbuotojai. Saulėtą, jau rudeniui betiesiančią ranką paskutinę vasaros dieną, maloniai pakviesti atstovai iš visos Lietuvos bajorus vienijančių organizacijų, atvyko pasveikinti LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugijos narių 25-erių metų sukaktuvių proga.


Šventė vyko Plungės rajone, Platelių miestelyje, prie gražaus, legendomis apipinto Platelių ežero. Iš apžvalgos aikštelės, lyg iš paukščio skrydžio grožėjomės atsiveriančiomis ežero salomis, pusiasaliu Šventorkalniu, Plokštinės miškais pasipuošusiomis erdvėmis.
Stabtelėjome 2016 m. įkurtame Litvakų atminimo sode - "sunokę" plieno obuoliai priminė istorijos virsmą...
 
Puikiai organizuotos pažintinės programos metu Žemaitijos nacionalinio parko centre Plateliuose aplankyta ekspozicija "Žemaitijos žemės slėpiniai". XIX amžiuje statytame liaudiškos architektūros su neogotikiniais elementais Platelių dvaro svirne klausėmės išsamaus, įtaigaus pasakojimo apie Platelių dvarą, Pilies salos istoriją, jau legendomis virtusias praeities dienas. Pirmosios žinios apie Platelių dvarą mus pasiekia dar iš XV a. vidurio. Priklausęs Lietuvos valdovams, po 1795 m. padalijimo atiteko caro rūmų kamerdineriui Augustui Šuazeliui Gufjė - jo sūnaus Oktavijaus antroji žmona buvusi garsios ir įtakingos LDK giminės atstovė Sofija Tyzenhauzaitė. Jų valdymo metu Platelių dvaras klestėjo, buvo svarbus kultūros, politikos, ūkio centras. Sakoma, kad 1940 m. rūmus nacionalizavus, iš jo išgabenta daugybė meno vertybių, gausi biblioteka, skulptūros, baldai, visas archyvas. Kolekcija pateko į Žemaitijos "Alkos" muziejų. Iki mūsų dienų pagrindiniai dvaro rūmai neišliko, restauruojami keli ūkiniai pastatai, tebešlama senasis parkas.
 
Restauruotose Platelių dvaro arklidėse įkurtas pirmasis Užgavėnių muziejus Lietuvoje, kuriame pristatoma garsi Žemaitijoje tradicinė Užgavėnių šventė.
Ypač svetingai, nuoširdžiai, su dainomis, muzika, žaidimais, ypatingais žemaitiškais patiekalais dengtu stalu buvome pasitikti kaimo turizmo sodyboje „Iešnalė“ Babrungėnų kaime. Babos ir babūnės paraginti ir pamokyti, tradicinį kastinį ne tik ragavome, bet ir patys sukome - buvo labai labai gardu.
Saulei pasisukus vakarop, atsisveikinome su svetingu Žemaičių kraštu - tvirtų, nuoširdžių, vieningų bajorų žeme.
Tauri bendrystės dvasia teišlieka...
 
(Renginio nuotraukas maloniai kviečiame peržvelgti svetainėje lbkslietuva.eu)
 
 

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas – istorinės sukakties Palėvenės bendruomenėje šventės rėmėjas. Palėvenės Šv. Domininko parapijos 170 metų jubiliejus. 1863-iųjų metų sukilimo minėjimas.

 

           Yra Lietuvoje vietovių, kurių vardas skamba kaip didžios praeities, negandų laiko ir šiandienos istorinės atminties grįžimo dermė. Palėvenės dvaras, skaičiuojantis ketvirtą šimtmetį, žavus ne tik įstabia architektūra, išsaugota praeities dvasia, puoselėjamu senuoju parku... Bičiulystė, gerumo aura, maloniai sutinkamas kiekvienas svečias – štai tie raktiniai žodžiai, suskambantys kalbant apie atgimstančią didikų  Komarų rezidenciją.     
     
              Tradiciniu tapęs jau ketvirtį amžiaus kviečiamas Lietuvos bajorijos sąskrydis Palėvenės dvare šiemet minėtas šventiškai ir ypatingai – sveikinome Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo nario  -  LBKS Panevėžio apskrities skyriaus bajorus 25-ųjų įsteigimo metinių proga. Svetingų  šeimininkų pakviesti, 2019 m. rugpjūčio 3-4 d. Palėvenės dvare iš visos Lietuvos rinkosi  bajorų palikuonis vienijančių organizacijų  -  LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugijos, Kauno apskrities bajorų draugijos, Žemaičių bajorų draugijos, Šiaulių, Vilniaus krašto bajorų bendruomenių nariai, kviestiniai svečiai. Renginio pradžią skelbė pabūklų salvės, skambėjo sveikinimo žodžiai, bendradarbiavimo, geros valios, prasmingų darbų aptarimas visus šventės dalyvius subūrė, vienijo.    
       
           Šių metų sąskrydis tęsėsi dvi dienas – rugppjūčio 4 dieną Palėvenės Šv. Domininko bažnyčioje iškilmingai minėtas Šv. Domininko parapijos įkūrimo 170 metų jubiliejus. Šios istorinės šventės rėmėjas – Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas. Įstabi nuo 1676 metų pirmųjų dominikonų vienuolių įkurto Palėvenės Šv. Domininko vienuolyno ir bažnyčios - vienintelio Aukštaitijoje vėlyvojo baroko architektūros ansamblio istorija. Ne kartą nukentėjęs karų metu, nuo XVIII a. pabaigos išlikęs Palėvenės bažnyčios interjeras su aštuoniais altoriais yra vienas originaliausių vadinamojo liaudiškojo baroko pavyzdžių Lietuvoje. XVIII – XIX a. Šv. Domininko vienuolynas buvo kultūros, mokslo, meno židinys Aukštaitijoje. Nuo 1798 m. čia buvo rengiamos filosofijos ir retorikos studijos, teologijos kursas. Vienuolynas turėjo biblioteką, kurioje buvo sukaupta arti tūkstančio vertingų leidinių. Prie vienuolyno įsteigtoje mokykloje, kurioje mokėsi vienuoliai novicijai ir civiliai jaunuoliai, studijavo ir iš šio krašto kilęs įžymus architektas Laurynas Gucevičius. XIX a. blaivybės sąjūdį Palėvenės miestelyje pradėjo vyskupas Motiejus Valančius.  
     
           Svarbių istorinių įvykių minėjimas sulaukė didelio bendruomenės, šventės dalyvių susidomėjimo. Po Šv. Mišių Palėvenės Šv. Domininko bažnyčioje, Anykščių kamerinio choro „Salve Cantus“ koncertinės programos metu skambėjo vyskupo Antano Baranausko ir 1863-iųjų metų sukilėlių giesmės. Karybos paveldo klubo „Kauno pavieto laisvieji šauliai“ nariai atkūrė 1863-iųjų metų sukilėlių stovyklavietę, Anykščių kultūros centro istorinių šokių studijos „Baltoji pavana“ šokėjai supažindino su renesanso epochos šokių kultūra. Vyko dokumentinio filmo „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“ premjera (režisierius Tadeušas Bistramas).   
   
          Istorijos metraštį rašome kiekvieną dieną, tad prisimindami, gerbdami, saugodami praeities laiką kuriame ir šių dienų Lietuvą.

 Renginio organizatoriai

(Renginio nuotraukas maloniai prašome peržvelgti Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo svetainėje lbkslietuva.eu)

 

                                                   Lietuvos Bajorų KraÅ¡tų Susivienijimas

  Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo bajorystės pripažinimo aktų įteikimo

iškilmės Kaune

Istorinėje Lietuvos vietoje – srauniųjų versmių - Nemuno ir Neries santakoje Kaune, saulėtą 2019-ųjų liepos 14 d. susibūrė Lietuvos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės praeities paveldo puoselėtojai. Asociacijos Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas  nariai – Kauno apskrities bajorų draugija (vadė Kristina Giedraitienė), LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugija (vadas Antanas Sirtautas), LBKS Panevėžio apskrities skyrius (vadas Egidijus Matulevičius) 2019-aisiais metais minėdami 25-ąsias šių organizacijų įkūrimo metines, pakvietė Lietuvos bajorų palikuonis į iškilmingą renginį, kurio metu buvo prisimintos iškilios istorinės sukaktys – sutarties tarp Lietuvos ir Haličo-Voluinės kunigaikščių ir pirmojo Žemaitijos vardo paminėjimo (1219 m.) 800-osios metinės., Žalgirio mūšio pergalė 1410 m.

Šventės pradžioje nuaidėjo karybos paveldo klubo „Kauno pavieto laisvieji šauliai” atliktos iškilmingos pabūklų salvės, skirtos Lietuvai, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimui, Žalgirio mūšio pergalei pagerbti. Prie paminklo „Laisvės karys“ būriavosi iš visos Lietuvos atvykę bajoriškų giminių palikuonys su giminių vėliavomis, iškilmingos eisenos pradžią į XV a. gotikos architektūros perlu vadinamą Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią skelbė Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo maršas, lydėjo renesanso epochos istorinių šokių studijos nariai, jungėsi gausus būrys šventės dalyvių, miesto svečių.

Po Šv. Mišių Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje vyko iškilminga Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo bajorų palikuonims ceremonija. Sveikinimo kalboje Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadas Egidijus Matulevičius priminė bajorijos istoriją, garbingo paveldo išsaugojimo, puoselėjimo ir perdavimo ateities kartoms prasmę; teisingumo, kilnumo, pareigos jausmo – amžinųjų vertybių, įprasminančių šeimos, giminės, tautos būtį amžių tėkmėje, svarbą.

Po iškilmingų apeigų, kurių metu buvo šventinama Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vėliava, prasidėjo Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo šventė. Ceremonijos vadovas Kęstutis Kazimieras Ignatavičius lotynų ir lietuvių kalbomis paskelbė Bajorystės pripažinimo akto tekstą, 39 bajorų palikuonims iškilmingai įteikti dokumentai. Aš, Lietuvos bajoras, gerbdamas tėvų ir protėvių šventą atminimą, mūsų bajorijos istoriją, kultūrą ir tradicijas, visų akivaizdoje Lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei prisiekiu(...) visur ir visada būti kilniu ir garbingu piliečiu (...) aidėjo bajorų priesaikos žodžiai.

Šventė kėlėsi į nuostabų Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios vidinį kiemelį – Istorinio šokio studijos narių teatralizuotas meninis pasirodymas renginio dalyvius pakvietė kelionei po Renesanso laikų Italiją, Ispaniją, priminė, jog ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvaruose šokiai buvo neatsiejama kultūrinio gyvenimo dalis.

Dar ilgai netilo malonūs pašnekesiai, pasidalijimai šventės akimirkomis, puikia bendrystės nuotaika. Tebus vienybės jausmas didžiai prasmingas, suburiantis kilniems  darbams Lietuvos bajorijos ir Lietuvos valstybės labui.

 

 Nuoširdžiai dėkojame visiems šventės dalyviams ir partneriams:

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios gvardijonui, kunigui dr. Sauliui Pauliui Bytautui

Renginio vedančiajam – Kauno Rotušės ceremonmeisteriui Kęstučiui Kazimierui Ignatavičiui

Karybos paveldo klubui „Kauno pavieto laisvieji šauliai” (Kaunas, vadovas Vaidotas Valavičius)

Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubui „Tauro ragai“ (Vilnius, vadovas Vidmantas Lunius)

Anykščių kultūros centro istorinio šokio studijai „Baltoji pavana“ (Anykščiai, vadovė Jūratė Uselienė)

Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centrui (Kaunas, vadovas Valdas Kubilius)

Šventės nuotraukų autoriams - p. Daivai Matulevičienei, p. Audriui Sabui 

 (Filmuota medžiaga  - Lietuvos bajorų kraštų Susivienijimo svetainėje lbkslietuva.eu)

Renginio organizatoriai    


 
    2019 m. gegužės 30 dieną (ketvirtadienį) 18 val. LK Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje susirinkimo metu išklausytos puikios paskaitos istorine tematika:
 Pranešimą apie Lietuvos muzikos patriarchą kompozitorių Juozą Naujalį (1869-1934) "Juozo Naujalio genealogija" skaitė Naujalių giminės genealogijos tyrėjas, genealoginės schemos sudarytojas Viktoras Trofimišinas. Tai paskaita iš 2019 metais visoje Lietuvoje organizuojamo renginių ciklo, skirto 150-osioms J. Naujalio gimimo metinėms paminėti.  Apie Juozo Naujalio protėvių likimus, brolio Aleksandro Naujalio - žymaus Varšuvos fotografijos meistro, seserų gyvenimo vingius, Juozo Naujalio žmonos Monikos Celestinos  Katerinos von Kryt - kilmingųjų Oginskių, Kontrimavičių giminių palikuonės - nenuilstančios kompozitoriaus bendražygės, visuomenės veikėjos, moterų katalikių draugijos steigėjos ir daugelį kitų įdomių likimų sužinota įtaigaus pasakojimo metu.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „juozas naujalis“

 Prisiminimais, išlikusia istorine, archyvine medžiaga apie monsinjorą Zenoną Ignatavičių (1908-1975) - prelatą, vieną iš Šv. Kazimiero kolegijos Romoje kūrėjų, tikėjimu ir darbais garsinusį Lietuvos laisvės idėją pasidalino Kauno apskrities bajorų draugijos tarybos narys Kęstutis Ignatavičius. 2019 m. gegužės mėn. Vilkijoje - monsinjoro Zenono Ignatavičiaus gimtinėje, įprasmintas jo atminimas - atidengta paminklinė atminimo lenta prie Ignatavičių šeimos namo. Pranešimo autorius perskaitė ištraukas iš monsinjoro Z. Ignatavičiaus dienoraščių, pervertėme bibliografine retenybe tapusios knygos puslapius.

monsinjoras

 

Prisiminimų knyga, pagal prelato Z. Ignatavičiaus dienoraščius

 
Susirinkimo metu aplodismentų sulaukė Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokinių styginių kvartetas. Skambėjo J. Naujalio "Svajonė", Žako Fereolio trio G dur, taip pat jaunos kompozitorės Klaudijos Kuzaitės kompozicija J. Naujaliui atminti "Vadink mane tėvyne".  (Mokytoja Ilona Klusaitė).
 
Vakaronės metu jubiliejaus proga sveikinome Draugijos narį Romualdą Jakubonį (herbas Dryja), linkėdami prasmingų, gražių metų.
 
Artėjanti vasara suburs naujiems renginiams, maloniai kviečiame dalyvauti!
 
 
Pagarbiai, KABD  Vadė    Kristina Giedraitienė
 
 
             
    

 

 


 

  2019 m. gegužės 9 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos (KABD) tarybos posėdis. Dalyvavo 11 tarybos narių. 
 
 Svarstyti klausimai:
 • KABD legitimacijų komisijos posėdžio išvadų, dėl duomenų, pateiktų bajoriškai kilmei patvirtinti, aptarimas.

Legitimacijų komisijos pirmininkas Artūras Rukas Daujotis, narė Alicija Burbienė supažindino su Legitimacijų komisijos posėdžio išvadomis. Kanclerė Jovita Antanaitienė informavo apie aštuonių jau legitimuotų asmenų prašymus tapti Draugijos nariais.

 NUTARTA : Pritarti KABD Legitimacijų komisijos išvadoms, toliau bylas pateikiant nagrinėjimui Lietuvos bajorų kraštų sąjungos Legitimacijų tarybai.

 

 • Aptartos KABD Legitimacijų komisijos veiklos gairės Asociacijoje „Lietuvos Bajorų Kraštų Sąjunga“. Svarstytas Legitimacijų tarybos įsteigimas.

 NUTARTA : Pritarti.

 

 • Supažindinta su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos reikalavimais asmens duomenų apsaugai užtikrinti. Svarstytas duomenų tvarkymo, saugojimo pobūdis, asmens, atsakingo už duomenų apsaugą skyrimas.

 NUTARTA : KABD tarybos vardu kreiptis į buvusią KABD Legitimacijų komisijos pirmininkę A. Gudžinskienę dėl Draugijos narių asmens bylų perdavimo KABD Legitimacijų komisijai.

 • Vyko diskusijos.
 

   KABD Vadė                  Kristina Giedraitienė

 


 

   2019 m. balandžio 25 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos narių susirinkimas. Dalyvavo 30 draugijos narių.

 
        Kviestinis svečias iš LDK Valdovų rūmų - mokslinių tyrimų centro administratorius, vyresnysis muziejininkas Eimantas Gudas skaitė pranešimą tema: "Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos aukštosios aristokratijos vedybinė politika: endogamija ir už jos ribų" . Įtaigus, gausiai iliustruotas pasakojimas aprėpė XIII - XVIII a. LDK didikų, jų įpėdinių vedybinius ryšius su žymiausiomis to meto Europos valdančiosiomis dinastijomis - Riurikaičių, Piastų, Habsburgų, Vitelsbachų, Burbonų ir kt. Apžvelgti Europos monarchų dinastijų giminystės ryšiai su LDK aukštosios aristokratijos atstovais, iki mūsų dienų išlikę herbiniai ženklai architektūroje, dailėje, rašytiniuose šaltiniuose. Lektorius mielai atsakė į klausytojus dominusius klausimus, vyko diskusijos.
 
           Susirinkimo metu KABD Legitimacijų komisijos pirmininkas A. Rukas Daujotis supažindino su įvykusio Legitimacijų komisijos posėdžio išvadomis. Patvirtinta, kad buvo peržiūrėtos pretendentų bajorystės kilmei įrodyti bylos, 7 asmenų bylų duomenys atitinka Legitimacijų komisijos numatytus reikalavimus bajoriškai giminės kilmei patvirtinti. 
 
             Vakaro eigoje sveikinome garbingas jubiliejines sukaktis mininčius draugijos narius - 
 
                               p. Liudviką Krisiukėnienę (H. Swienczyc),
                               p. Adą Andriuškevičienę (H. Leliwa),
                               p. Gretą Korsakovienę (H. Lubicz),
                               p. Valeriją Petrušonienę (H. Dragomir).
 
          Džiaugiamės ir dėkojame mieloms jubilijatėms už nuoširdumą, prasmingą veiklą, išsaugant ir puoselėjant bajoriškas tradicijas. 
 
                  Šventinis vakaras subūrė mieliems pašnekesiams, artimiausiems planams aptarti.
 
 
KABD  Vadė                                    Kristina Giedraitienė
 
 
 
 
                    

     2019 m. kovo mėn. 28 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos susirinkimas. Dalyvavo 36 draugijos nariai.

Susirinkimo pradžioje Lietuvos kariuomenės ats. mjr. Gediminas Reutas pasidalijo įžvalgomis apie istorinės praeities, savųjų šaknų, papročių, kultūros išsaugojimo svarbą. Istorinių įvykių verpetuose stiprybės, tikėjimo, vilties teikė malda, iš kartos į kartą perduodamas protėvių tautinės pagarbos kodas, užrašytas branginamose lietuvių liaudies dainose. Meilės tautai, valstybei, pasiaukojimo ir dėmesingumo ženklas - okupuotoje Lietuvoje 1949 m. vasario 16 d. aštuonių partizaninės kovos vadų pasirašyta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos Deklaracija. Prasminga jungtis - po ketverių dešimtmečių kilusi Sąjūdžio banga, daugelio pasišventusiųjų darbu lėmusi Nepriklausomybę. 

Susirinkimo metu padėkojome vadui Algirdui Prekeriui už ilgametį nuoširdų, vienijantį, tolerantišką  Kauno bajorų atstovavimą. Naujai išrinkta vadovė Kristina Giedraitienė apžvelgė KABD aktualias temas, veiklą steigiamoje Lietuvos bajorų kraštų sąjungoje, pažymint visų bajorus vienijančių organizacijų lygiateisiško atstovavimo esmę. Numatytas renginių planas 2019 metams, diskusijos, paskaitos, knygų pristatymai, išvykos. Bajorijos vardo garsinimas, dalyvavimas prasminguose visuomeniniuose renginiuose, labdaros, švietėjiškos veiklos motyvas turėtų tapti istorinę atmintį ir tapatybę išsaugojusios bajorų bendruomenės veiklos prioritetu. 

Dėkoju visiems bajorams už malonų, draugišką vakarą, gausias vaišes.

Vadė            Kristina Giedraitienė

Renginio akimirkos 
 
 

 

 

   2019 m. kovo  mėn.  13 d. įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos Tarybos posėdis.

Posėdyje  dalyvavo 15  Tarybos narių. 

 

 Posėdžio metu svarstyti klausimai: 

 

 1.  Jungimasis į naujai kuriamas Lietuvos bajorų organizacijas. 

Apsvarstyta paskutinė naujai kuriamos Lietuvos Bajorų Karališkosios Sąjungos  Įstatų versija. Kadangi šiuose Įstatuose nebuvo pakeisti labiausiai ginčytini teiginiai iškelti Vilniaus susitikime, nuspręsta  šių Įstatų toliau nenagrinėti.

 Pateikti  naujai kuriamos Lietuvos Bajorų Kraštų Sąjungos Įstatai .Įvertinus kai kurias Tarybos narių pastabas buvo, nuspręsta sudaryti keturių Tarybos narių derybinę grupę tolimesniam šių Įstatų tobulinimui ir pritarta mūsų Draugijos jungimuisi į šią organizaciją. Už tai balsavo 14 Tarybos narių. 

  NUTARTA:  Pritarti Kauno apskrities bajorų draugijos jungimuisi į Lietuvos     Bajorų Kraštų Sąjungą. Patvirtinti Draugijos derybinės grupės sudėti – Kristina Giedraitienė, Algirdas Prekeris, Artūras Rukas Daujotis ir Audrius Sabas.

 

   2.  Tarybai  įteiktas Algirdo Prekerio pareiškimas su prašymu atleisti jį iš Draugijos Vado pareigų. Taryba patenkino  prašymą. Už tai balsavo 15 Tarybos narių. 

       NUTARTA : Patenkinti Algirdo Prekerio prašymą atleisti jį iš Draugijos vado  pareigų.

 

   3.  Tarybai  pristatyta  Kristinos Giedraitienės kandidatūra užimti Vado pareigas iki eilinio rinkiminio Seimelio. Kandidatė pristatė  artimiausius planuojamus darbus  Draugijoje. Už jos patvirtinimą Vado pareigose balsavo 15 Tarybos narių. 

      NUTARTA: Patvirtinti Kristiną Giedraitienę eiti Draugijos vado pareigas iki eilinio rinkiminio Seimelio.

 

   4.  Svarstyta, kokių žingsnių reikia imtis, norint atgauti Kauno apskrities bajorų draugijos archyvines bylas ir legitimacijos dokumentus . 

      NUTARTA: Pavesta šį klausimą spręsti K. Giedraitienei ir A. Rukui.

 

      Vadė                        Kristina Giedraitienė  

 


  2019 m . vasario  mėn.  28 d.  vyko Kauno apskrities bajorų draugijos mėnesinis susirinkimas,  kuriame dalyvavo 38  Kauno bajorai.. Susirinkimo pradžioje pasiklausėme trumpo  pianistės koncerto. Po to bajorai A. Rukas, A. Sabas ir A. Verbickas informavo apie Lietuvos bajorų susirinkimo Vilniuje eigą ir rezultatus. Buvo išklausyta informacija apie susitikimą su LBKKS vadovybe. Svarstytos tolimesnio bendradarbiavimo  galimybės su įvairiomis Lietuvos bajorų organizacijomis.

         Artūras Rukas Daujotis supažindino su naujai išleista knyga  "Geležinė knyga" apie Jotvingių ordiną.
         Po susirinkimo pabendravome prie kavos puodelio ir bajorių paruoštų vaišių. 
 

      Vadas        Algirdas Prekeris 

 
 
    2019 m. sausio 31 d.    Kauno Karininkų  Ramovėje įvyko Draugijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 20 Kauno krašto bajorų. Išklausyta informacija apie dabartinę LBKS padėtį . Atviroje diskusijoje buvo aptarti tolimesni mūsų  žingsniai bendraujant su kitomis Lietuvos bajorų organizacijomis. 
             Bajorių  Kristinos Giedraitienės ir  Liudvikos Krisiukėnienės   paruošti sumuštiniai,  kibinai ir karšta kava padėjo  sukurti jaukią  aplinką bendraujant po oficialiosios dalies. 
 
Vadas     Algirdas Prekeris
 
    2019 m sausio 12 d.  Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje įvyko pokylis skirtas Naujųjų Metų ir Trijų karalių šventėms pažymėti. Šventėje dalyvavo 52 Kauno krašto bajorai. Svečiams grojo bajoras K. Paulaitis su nepakartojamo balso soliste.  Pokylio  metu šventinę vakarienę mums pateikė kavinė  "SAVIOLA". Malonu buvo matyti frakais pasipuošusius bajorus ir žavias bajores besisukančius šokio ritmu. 
          Dėkoju bajorams A. Sabui, J. Antanaitienei, L. Krisiukėnienei, G. Korsakovienei ir visiems bajorams sukūrusiems mums šią gražią šventę.

 Vadas     Algirdas Prekeris 
 

      Š.m. gruodžio mėn. 29 d.  12 val.  Kauno įgulos karininkų ramovės Didžiojoje salėje vyko       Kalėdinė eglutė, kurioje  dalyvavo 23 jaunieji bajorai. Vaikus linksmino ir dovanas dalino Kalėdų Senelis. 
             Labai dėkingi bajorei Liudai Markauskienei ir jos sūnui Andriui už jų darbą organizuojant šį renginį.
 
 Vadas     Algirdas Prekeris 
 

   Š.m  .  lapkričio   mėn.  29 d. (ketvirtadienį) vyko Kauno apskrities bajorų draugijos mėnesinis susirinkimas.Susirinkime, skirtame paminėti Lietuvos kariuomenės šimto metų jubiliejų, dalyvavo 23 Kauno bajorai.

Susirinkime:

 1. Karo muziejaus direktoriaus pavaduotojo istoriko Arvydo Pociūno paskaita apie pirmuosius Lietuvos kariuomenės kūrimo žingsnius. Jis pagarsino kelis naujai rastus dokumentus iš to laikotarpio, kurie leido suprasti kokiu sudėtingu laikotarpiu tada gyveno Lietuva.  

  2. Kauno karininkų Ramovės vadovo pulkininko Gedimino Macijausko atsiminimai dviejų jo misijų Afganistane. Įspūdžiai apie to krašto gyventojus, tarnybos draugus, įdomesni momentai iš karinio gyvenimo parodė koks sudėtinga tarnyba lydi mūsų karius. 

   3. Trumpa suneštinė vakarienė. 

 Vadas     Algirdas Prekeris 

 
    Spalio   mėn.  25 d. (ketvirtadienį) vyko Kauno apskrities bajorų draugijos mėnesinis susirinkimas. Susirinkime, kuris skirtas paminėti artėjančias Vėlines ir mirusius mūsų bajorus, dalyvavo 25 Kauno bajorai.
 Susirinkime:
Smuikininkės Lijanos Žiedelytės koncertas.
Bajoro Artūro Ruko Daujočio atsiminimai apie pirmuosius mūsų Draugijos bajorus.
Bajoro Kęstučio Ignatavičiaus pasisakymas.
Kapeliono Sauliaus Bytauto vedama bendra malda.

Vadas Algirdas Prekeris 

 


 

    2018-09-27 Karininkų Ramovėje įvyko tradicinis bajorų susirinkimas, kuriame dalyvavo 25 Draugijos nariai. Pagerbėme a/a Teresės Chmieliauskaitės atminimą, pasidalinome atsiminimais apie popiežiaus apsilankymą Kaune. Taip pat pagerbėme šių metų jubilijatus. Ypatingai buvo pažymėti Kristina Giedraitienė, Liudvika Markauskienė, Zenonas Vaškevičius ir Kęstutis Ignatavičius, kurie ypatingu savo darbu prisideda prie mūsų Draugijos ir visos Lietuvos bajorijos veiklos.  Pasiklausėme Kęstučio Ignatavičiaus muzikos, pabendravome prie vaišių stalo.
 
Vadas Algirdas Prekeris
 
 
 
  2018-08-04 Palevėnes dvaro sąskrydyje dalyvavo 20 Kauno bajorų grupė. Vyko labai įdomus ir turiningas renginys, kurį organizavo Panevėžio bajorai. Dalyvavo apie šimtas visos Lietuvos bajorų. Ypatingai linksmi renginiai buvo suorganizuoti mažiesiems bajorams. Linksma muzika, šokiai, skanus maistas prie bendro stalo, pirtis, maudymasis Lėvenyje tai tik dalis to ką mums siūlė organizatoriai. 
         Labai dėkingas visiems Kauno bajorams už aktyvų dalyvavimą renginyje.

         
 
       Vadas Algirdas Prekeris 
 

 
  2018-05-31 Karininkų ramovėje praėjo tradicinis  bajorų susirinkimas. 
Bajoras Kęstutis Paulaitis pagrojo savo improvizacijų kūrinius. Padiskutavome apie LBKS perspektyvas ir naujos Lietuvos bajorų organizacijos kūrimo galimybes. Bajoras K. Ignatavičius informavo apie VYČIO paminklo statybų pradžią.  Susirinkime dalyvavo 37 bajorai. Pabendravome prie bendrų vaišių stalo.
  
 
 2018-04-26 Karininkų ramovėje įvyko tradicinis Kauno apskrities Bajorų draugijos susirinkimas.
Jo metu išklausėme nuotaikingo Kauno muzikinio teatro styginių kvarteto koncerto skirto artėjančiai Motinos dienai, išklausėme informaciją apie Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą byloje LBKS – Turto bankas, išrinkome delegatus į LBKS Seimą ir aptarėme LBKS senatorių kandidatūras.  
 


 2018-04-26 Karininkų ramovėje įvyko tradicinis Kauno apskrities Bajorų draugijos susirinkimas.

Jo metu išklausėme nuotaikingo Kauno muzikinio teatro styginių kvarteto koncerto skirto artėjančiai Motinos dienai, išklausėme informaciją apie Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą byloje LBKS – Turto bankas, išrinkome delegatus į LBKS Seimą ir aptarėme LBKS senatorių kandidatūras.

 
   Ilgametė VKBS narė p. Birutė Serapinienė balandžio 7d.14 val. maloniai kviečia atvykti į Kauno Karo muziejų ir pasižiūrėti spektaklį "Mano vardas - Lietuva", kuriame ji pati vaidina rašytoją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę.     Įėjimas - laivas.
 


2018-03-29 KABD buveinėje, Laisvės al. 39, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos Seimelis. Patvirtintos vado ir kanclerės ataskaitos, KABD legitimacijos komisija, nagrinėti kiti darbotvarkėje numatyti klausimai. Atsistatydinus vadui, patvirtintas laikinai vienerius metus iki sekančio KABD Seimelio eisiantis vado pareigas Algirdas Prekeris.


2018-02-24 KABD buveinėje, Laisvės al. 39, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos vasario mėnesio susirinkimas ir Lietuvos bei Estijos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečių paminėjimas. Skambėjo Lietuvos, Estijos valstybių ir Lietuvos bajorų himnai, išklausėme Estijos Prezidentės Kersti Kaljulaidi sveikinimą, pagrindinį pranešimą "Lietuvos ir Estijos valstybių panašumai ir skirtumai 100-mečio perspektyvoje: faktai ir interpretacijos" skaitė pranešėja Estijos garbės konsulė Lietuvoje prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė. Renginį moderavo Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas dr. Raimundas Kaminskas. Renginio muzikinę programą atliko muzikantas Ignas Lapienis.


2018-01-27 įvyko Šiaulių krašto bajorų pokylis. Šilti žodžiai ir apsikabinimai, gražios dainos ir linksmi šokiai, pavyzdingas dalyvių nuoširdumas. Jausmas lyg būta darnioje šeimoje. Užfiksuotos puikiai praleistos akimirkos. Šiaulių krašto bajorai visada laukiami Kauno krašto bajorų renginiuose! Daugiau nuotraukų


2018-01-25 KABD buveinėje, adresu Laisvės al. 39-4, Kaune įvyko Kauno bajorų susirinkimas. Pranešimą įdomia tema dėstė Lietuvos - Suomijos draugijos Kauno skyriaus koordinatorius Romualdas Povilaitis, bajorė Marija Aldona Ivaškevičiūtė - Blažienė perskaitė patriotiškas eiles Vasario 16-osios proga, o jaunosios bajoraitės Patricija ir Lukrecija Zalieckaitės papasakojo apie savo bajorišką giminę ir herbą. Taip pat skambėjo akordeono muzika ir lietuviškos tautinės dainos. Prie vaišių stalo bajorai pasidalino įspūdžiais ir įvairiomis idėjomis.


2017-01-12 Kauno apskrities Bajorų draugija prisijungė prie Tarptautinė komisijos  nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, organizuojamos pilietinė iniciatyvos "Atmintis gyva, nes liudija", kuri skirta Laisvės dienai ir Lietuvos piliečių vienybės pergalei prieš agresorių atminti. 

Uždegtos žvakutės KABD ramovėje ir prisiminti Lietuvos didvyriai. 2017-01-12 KABD atstovas, vyriausiasis vėliavininkas Romualdas Jakubonis  dalyvavo LR Seime vykusiame renginyje.


2018-01-09 Kaune esančiame Istorinės Prezidentūros sodelyje buvo paminėtos pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos 74-osios žūties metinės. Minėjimo pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Renginio metu dr. Raimundas Kaminskas priminė minėjimo dalyviams, kad 2018-ieji - Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai ir  pristatė iš Vaclovo Šliogerio knygos „Antanas Smetona: žmogus ir valstybininkas" nuotrauką ir jos aprašymą  apie prezidento laidotuves 1944 m. sausio 13 d. JAV. Savo mintimis apie pirmąjį prezidentą A. Smetoną dalijosi prezidento brolio Motiejaus vaikaitė Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė, istorikė dr. Ingrida Jakubavičienė, prof. Arimantas Dumčius, inžinierius Romualdas Jakubonis. Minėjime dalyvavo Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas, LŠS Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės 202-osios kuopos vadas Julius Proškus, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos/skyriaus bei Kauno apskrities Bajorų draugijos nariai, Kauno A. Smetonos gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Minėjimo pabaigoje prie skulptoriaus Alfonso Vauros  sukurto paminklo Prezidentui A. Smetonai sužibo žvakių liepsnos, buvo padėta gėlių. Straipsnis AIDAS.LT


2018-01-07 įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos, LDK Atmintis organizacijų, Šv. Adalberto Riterių ordino ir LDK ponų tarybos bendras šventinis renginys, Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje ir restorane "Miesto sodas. Bažnyčioje po Šv. Mišių organizacijos vadovai pasirašė Koalicinės bendradarbiavimo deklaracijos ir sutarties priedą dėl šio labdaringo renginio programos. Vyko iškilmingas naujų narių priėmimas į LDK istorinį paveldą puoselėjančias organizacijas ir apdovanojimai. Restorane bajoras Kazys Strazdauskas ir smuikininkė Lijana Žiedelytė, pianistė Loreta Haidari atliko poetinę muzikinę programą "Pamiršto dvaro melodijos". Dainų atlikėja bajorė Violeta Vasiliauskienė džiugino susirinkusius puikiais romansais, dainuojamąja poezija. Prasmingais žodžiais buvo pasveikinti jubiliatai, įteikti padėkos raštai. Paramos loterijos organizatorė KABD ir LGHD tarybos narė Kristina Giedraitienė papasakojo apie šv. Pranciškaus (saleziečių) draugijos istoriją ir jų veiklą Lietuvoje. Renginio dalyviai aktyviai pirko loterijos bilietus, o visos surinktos lėšos skirtos seserų saleziečių globojamo Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Laimingieji rėmėjai gavo vertingus prizus, kuriuos loterijai aukojo žinoma menininkė Giedrė Bulotaitė - Jurkūnienė, tekstilininkė Gertrūda Kliučinskienė, Giedraičių šeima, dailininkas Anatolijus Michailovas, knygų apie Lietuvos dvarus autorė Ingrida Semaškaitė. Renginio video 


2018-01-01 Lietuvos vėliavos dienos paminėjimas (aštuntąjį kartą) vyko Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, kurį organizavo Kovo 11-osios gatvės bendrija kartu su Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Kauno apskrities Bajorų draugija, bei LŠS Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės šauliais. Po šv. Mišių Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas dr. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM pašventino Lietuvos trispalves.

Prieš 99-erius metus, 1919 metų sausio 1 d. Vilniuje Gedimino pilies bokšte Lietuvos trispalvę kaip laisvos Lietuvos simbolį pirmą kartą iškėlė Lietuvos savanorių būrys vadovaujamas karininko Kazimiero Škirpos. Saugokime ir gerbkime Lietuvos trispalvę!


Numatoma veikla

2018 METŲ KABD PROGRAMA


2017-12-30 Kauno valstybiniame lėlių teatre susirinko gausus Kauno bajorų vaikučių būrys į Kalėdinę šventę - spektaklį "Sniego senio sapnas". Šventėje apsilankė ir Kalėdų senis, kuris įdomiu žaidimu išjudino ne tik vaikučius, bet ir juos atlydėjusius šeimos narius, bajorus.


2017-12-18 Kauno rotušėje vyko diskusija, kurią inicijavo projektas "LT 1918", pavadinimu "Šimtmečio tiltas: pokalbiai apie Lietuvą". Pokalbio metu buvo koncentruojamasi į dvi temas: išeivijos veikla atkuriant Lietuvos valstybę ir diplomatinės pastangos įtvirtinant Lietuvos interesus. Pokalbyje dalyvavo Rimas Bružas (režisierius, žurnalistas), prof. Liudas Mažylis, Kotryna Stankutė-Jaščemskienė (Global Lithuanian Leaders vadovė), Marijus Petrušonis (Lietuvos URM diplomatas), Kauno bajorai ir kiti svečiai.


2017-12-18 prie pastato K. Donelaičio g. 52, Kaune įvyko paminklo Algirdui Juliui Greimi (1917-1992) atidengimo ceremonija, kuriame dalyvavo ir Kauno bajorai. Pirmieji šio paminklo iniciatoriai buvo Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba bei prof. R. Kašponis. Apie tai byloja 2014 m. kreipimosi raštas, taip pat publikuotas straipsnis MOKSLOLIETUVA.LT

Pasaulyje žinomas lietuvių kilmės prancūzų kalbininkas, mitologas, vienas iš žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų A. J. Greimas 1934-1935 m. studijavo teisę VDU, 1936-1939 m. kalbotyrą Grenoblio universitete. Grįžęs į Lietuvą 1939 m. atliko karinę tarnybą ir 1940 m. tapo atsargos leitenantu, 1940-1944 m. gyveno Šiauliuose, mokytojavo Mergaičių gimnazijoje ir Prekybos institute. Jis buvo Tautinės lietuvių studentų korporacijos Neo-Lithuania narys ir priklausė Šaulių (LŠS) kultūrininkų būreliui. A. J. Greimo 100-osios gimimo metinės yra įtrauktos UNESCO sukakčių sąrašą, todėl ir LR Seimas paskelbė 2017 metus Algirdo Juliaus Greimo metais.


2017-12-16 Kaune Petrašiūnų kapinėse prie kenotafo skirto prof. Augustinui Voldemarui (1883-1942) įvyko jo 75-ųjų mirties metinių paminėjimas. Vėliau paminėjimo dalyviai vyko į A. Panemunę, kur padėjo gėles prie prie dviejų Vyčio Kryžiaus ordinų kavalieriaus Jono Karučio (1900-1943) atminimo lentos J. Staugaičio gatvėje prie namo Nr. 16. Vieša diskusija: "Kokias turėjome istorines pamokas Lietuvai?" vyko Panemunės "Eglėje". Renginį organizavo Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga su Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba ir Kovo 11-osios gatvės bendrija. Prie šio renginio prisijungė ir Kauno Kauno apskrities Bajorų draugija.

Tai viena garsiausių politinių asmenybių Lietuvos istorijoje: tarpukariu pirmosios Vyriausybės vadovas, du kartus ėjęs ministro pirmininko, užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrų pareigas, istorijos profesorius, LK kūrėjų savanorių sąjungos garbės narys, radikalus "Geležinio vilko" iniciatorius, kūrėjas ir (1927-1929) faktinis vadas, Kauno šaulių būrio garbės šaulys, Kauno m. savivaldybės tarybos narys, vertėjas ir publicistas. Daugiau apie Prof. Augustiną Voldemarą LRV.LTARCHYVAI.LT.


2017-12-15 Kauno Senamiesčio progimnazijoje įvyko edukacinė popietė istorinės atminties tematika. Renginio pagal projektą "Senamiestis vaikams ir šeimoms" įgyvendinamą lapkričio – gruodžio mėnesiais, organizatorius Kauno Senamiesčio draugija (Kauno senamiestis gyvai), partneris Kauno apskrities Bajorų draugija. KABD vadas maloniai pakvietė skaityti pranešimą LGHD ir KABD tarybos narę Kristiną Giedraitienę. Kaip LDK kilmingieji auklėjo, ugdė savo vaikus, kas buvo jų pirmieji mokytojai? Kodėl sūnūs buvo mokomi karybos, o dukterys – pamaldumo ir ekonomikos? Kada rytais prasidėdavo kilmingųjų vaikų pratybos ir kiek trukdavo? Kokie žaislai skatino riterišką kultūrą, kelerių metų amžiaus Kristupo Radvilos sūnus Jonušas gavo dovanų žirgą? Apie visa tai mokiniai sužinojo K. Giedraitienės paskaitoje "Kilmingųjų šeimų vaikų auklėjimas LDK XVI-XVII a. Mokymo įstaigų raida XVII-XIX a. Lietuvoje". Diskusijoje apie mokyklų ir gimnazijų pradžios kūrimą galėję palyginti, ko buvo mokomi jų bendraamžiai prieš tris ar keturis šimtmečius mokiniai stebėjosi, kad anuomet tekę ir lotynų, lenkų k. gramatikos, Antikos veikalų vertimų, oratorystės, kaligrafijos meno, Romos istorijos, fizikos, geografijos mokytis gana jauname amžiuje.
Pasidalijome savomis patirtimis puoselėjant, kuriant šeimų, giminių istorijas. Giminių susibūrimai, saugomos šeimose relikvijos (kai kurios perduodamos muziejams), nuotraukų albumai, senelių ir prosenelių pasakojimai – tai išlikimo istorijos tėkmėje daigas, kuris sudygęs duos gerų vaisių.
Skambant romantiškai F. Šopeno muzikai visi sutarėme, kad ir dabartyje esminė telieka dar XVII a. antroje pusėje LDK teologų, teisininkų ir pedagogų suformuota nuostata – didžiausia pareiga, ruošiant vaikus gyvenimui, tenka šeimai. Pasiklausykime muzikos garsų, bent trumpam primenančių tikrosios aristokratijos jauseną, gyvenimo būdą, kilnumą


2017-12-09 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Jotvingių kryžiaus riterių ordino 530 m. jubiliejaus šventė, kurią vedė Majoras Donatas Mazurkevičius. Šventinis renginys prasidėjo skambant dūdmaišiui į menę žengiant ordino signatarams. Iškilmingai įnešta ordino vėliava, skambėjo ordino himnas ir obalsis. Sveikinimo žodį tarė ir paskaitą apie "Jotvingių kryžiaus riterių ordino istoriją" skaitė Didysis Magistras Artūras Rukas Daujotis. Renginyje taip pat dalyvavo atstovai iš: Kauno apskrities Bajorų draugijos, LDK ponų tarybos, LDK kilmingųjų susivienijimo, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos, Šv. Adalberto – LDK – riterų ordino, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos ir kt. LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka nusipelniusiems šio ordino nariams įteikė medalius ir ordinus. Jotvingių kryžiaus riterių ordino kancleris Kauno Šv. Jurgio bažnyčios gvardijonas, Kauno bajoras Br. Saulius Paulius Bytautas paskelbė Didžiojo Magistro Dekretą "Dėl dignitorių skyrimo". Renginyje buvo surengta Ordino istorinė ekspozicija. Po oficialios dalies, vaišių stalą palaimino Br. S. P. Bytautas. Apie ordiną JOTVINGIAI.LT


2017-12-06 Kaune įvyko Suomijos nepriklausomybės 100-mečio minėjimas. 16.30 val. gėlių padėjimas prie Suomijos švedo rašytojo Henrio Parlando (1908–1930) memorialinės lentos, V. Putvinskio g. 64. 17.00 val. Suomijos nepriklausomybės 100-mečio proga Kauno m. savivaldybės Didžiojoje salėje (Laisvės al. 96) vyko: Prof. dr. Valdo Rakučio komentarai apie suomių kino filmą "Žiemos karas", doc. dr. Romualdo Povilaičio pranešimas: SUOMIJOS VALSTYBĖS 100-METIS: FAKTAI IR INTERPRETACIJOS, dr. Raimundo Kaminsko pranešimas VYTIES KRYŽIAUS KAVALIERIAI SUOMIJOS PILIEČIAI IKI 1940 M. 

Kauno apskrities Bajorų draugija šio renginio remėja. Nuotraukos R.  Eidukevičiaus. Straipsnis SUDUVIS.LT


2017-12-02  Kaune Vilijampolėje, buvusiuose I. B. Volfo namuose vyko LDK didžiojo etmono, kunigaikščio Jonušo Radvilos (1612-1655) 405-ojo gimtadienio bei Vilijampolės įkūrimo 365-mečio minėjimas. Prof. Dr. Valdas Rakutis paskaitė pranešimą apie LDK didįjį etmoną, kunigaikštį Jonušą Radvilą 405-ojo gimtadienio proga, Dr. Raimundas Kaminskas apie (laiko) žemėlapius, tapatybės ir atsinaujinimo strategijos paieškas Vilijampolės 365–mečio proga, Tautvilas Rinkevičius pristatė kilnojamą parodą "Vilijampolės herbų projektai ir LDK pinigų koliažai". Kauno apskrities Bajorų draugija padovanojo gimtadienio tortą ir muzikinę programą, savo kūrybos dainas atliko Ignas Lapienis. Plačiau

Renginio partneriai: Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba, Etninio paveldo bendruomenė "Kauno Veršva", Kauno apskrities  Bajorų draugija, LŠS Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės 202-oji šaulių kuopa bei p. Valdas Medardas Buinevičius.

Daugiau 2016 - 2017 m. naujienų →[NAUJIENŲ ARCHYVAS][Grįžti↑]

Paskelbti renginius, publikacijas, straipsnius, aprašymus apie bajorišką savo giminės kilmę, istorinius faktus, šiandienos aktualią informaciją galite susisiekus su svetainės administratoriumi. [Kontaktai]

Flag Counter

[NAUJIENŲ ARCHYVAS][Grįžti↑]

Gerbiami bajorai,

 

pasidžiaukime puikaus renginio akimirkomis, kurio organizavime didelius darbus nuveikė mūsų draugijos bajorai

Kristina Giedraitienė ir Saulius Paulius Bytautas OFM.

 

     AČIŪ JIEMS.

 

New layer...
Spalis 2019
Pr A T K P Š S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dabar svetainėje 11 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas