Bajorų svarbiausia pareiga – ginti valstybę!

 

"Tas, kuris tiki Laisve ir laikosi LIETUVOS Statuto, yra lietuvis" 
ištrauka iš XIX a. 4 deš. "Lietuvių katekizmo"

«Dvarai»«Kauno pilis»«Vytauto Didžiojo Karo muziejus»«LDK Valdovų rūmai»«Biržų pilis»«Dubingiai»

 

«1»«2»«3»«4»«5»«6»«7»«8»«9»«10»«11»«12»«13»«14»«15»«Mediateka»«Kauno bajoro nario mokestis»
Informacija norintiems legitmuotis [LEGITIMACIJA] Bajorams, siekiantiems KABD narystės, maloniai kviečiame susipažinti su reglamentu -  KABD Įstatų 3.2 punktu [ĮSTATAI]. 
Informuojame
, kad KABD Tarybos sprendimu 2021 m.  metinis draugijos nario mokestis  - 15 eurų, kurį pagal įstatus būtina sumokėti iki einamųjų m. kovo 1 d. Dėkojame tiems, kurie jau sumokėjo šį mokestį. Atsisk. sąsk. Nr. LT70 7044 0600 0337 2983 AB SEB bankas. Daugiau informacijos suteiks kanclerė Jovita Antanaitienė, tel. +370 687 11241, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.  
LIETUVOS KILMINGŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJA
 


  Kauno apskrities bajorų draugija, pirmoji po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įsteigta Lietuvos bajorijos palikuonis vienijanti organizacija, pritaria visos Lietuvos bajorijos vienybei. Po Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą ištikusios juridinės ir finansinės krizės,  naujuoju lygiateisiškumo, pagarbos, šimtmečius menančiu istorinio Lietuvos bajorijos paveldo saugojimo ir atkūrimo principais grįstu junginiu tampa Asociacija „Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas“.

Kauno apskrities bajorų draugija, LBKS Panevėžio apskrities skyrius, LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugija 2019 m. gegužės 24 d. tapo šios Asociacijos steigėjais-nariais. 2019 m. birželio 14 d. Kaune įvykusio pirmojo Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo suvažiavimo metu išrinkta ir patvirtinta LBKS vadovybė - Vadas Egidijus Matulevičius, kanclerė Jovita Antanaitienė. Revizijos komisijos pirmininkas - Antanas Sirtautas, Bajorų legitimacijų komisijos pirmininkas - Artūras Rukas Daujotis.Vieningai pritarta tęsti keletą dešimtmečių puoselėjamą Lietuvos bajorijos paveldo išsaugojimo veiklą.
 
Informacija nuolat atnaujinama ,,Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo" internetinėje svetainėje  https://lbkslietuva.eu/
 
 


 
 2019 m. lapkričio 27 d. Asociacija ,,Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas"  prisijungė prie Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, narių, delegavo atstovus į Koordinacinę tarybą (NOKT).Susitarimą pasirašiusios patriotinės organizacijos bendradarbiauja saugant ir stiprinant Lietuvos nepriklausomybę, didinant šalies gynybinius pajėgumus, ugdant jaunosios kartos pilietiškumą, įamžinant visų laikų Lietuvos nepriklausomybės kovų ir kovotojų atminimą.Svarbiausias Tarybos uždavinys - koordinuoti Nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą, Lietuvos krašto apsaugos sistemos institucijoms bendradarbiaujant su visuomene. (Ištrauka iš NOKT posėdyje 2017.12.15 patvirtinto Reglamento).  
 
 

 
Netektis
 

2021 m. balandžio 13 dieną, eidama 89 - uosius metus mirė Kauno

apskrities bajorų draugijos narė, herbo Lubič bajorė

Irena   Baltrušaitienė (Čeponytė), iš Žilevičių giminės

(1932-2021)

 

Šviesaus atminimo p. Irena Baltrušaitienė daugelį metų aktyviai dalyvavo LBKS, KABD veikloje, buvo nuolatinė Draugijos susirinkimų dalyvė, domėjosi LDK bajorų istorinės atminties išsaugojimu, sklaida visuomenėje.

Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame dukrą p. Dainą Rimą Skrupskienę, vaikaičius p. Emiliją Skrupskytę, p. Saulių Skrupskį. 

Šviesus bajorės Irenos Baltrušaitienės atminimas išliks visų ją pažinojusių širdyse.


Su giliu liūdesiu, KABD Taryba
 
 
 


 
Kvietimas bendradarbiauti istorinės atminties išsaugojimo veikloje
 
2021 m. kovo mėn. Kauno apskrities bajorų draugijos bendruomenę pasiekė žinia iš
Lenkijos, informuojant apie bendradarbiavimo galimybes su „Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės giminių asociacija“ (STOWARZYSZENIE RODÓW WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO).
 
Šios asociacijos prezidentė p. Iwona Zavisza Chrzanowska kviečia dalintis informacija, bendradarbiauti  kultūros, istorijos srityse, domisi bajorų giminių, kilusių iš Vilniaus, Kauno regionų, Liaudos krašto, Žemaitijos palikuonių veikla.
 
Šiuo metu ruošiami spaudai p. Iwonos Zaviszos Chrzanowskos eilėraščiai, novelių rinkinys lietuvių kalba. P. Iwonos protėviai kilę iš Kėdainių apskrities, Liaudos krašto, valdė Linkuvos, Slabadų ir kt. dvarus, garsėjo mecenatyste.
 
 
KABD informacija
  
Lietuvių autorių pripažinimas tarptautinėje erdvėje
 
Didžiojoje Britanijoje įkurtas Internetinis knygų žurnalas (portalas) (The Online Book MagazineBoove (Boove.co.uk), sulaukiantis daugiau kaip 50000 užklausų per mėnesį, 2021 metais sudarė geriausių knygų įvairiose srityse dvidešimtukus.
 
Duomenų bazių projektavimo srityje geriausiųjų knygų (20 Best Database Design Online Books to Read in 2021) sąraše ( https://boove.co.uk/20-best-database-design-online-books-to-read-in-2021-book-list/ ) yra ir lietuvių autorių (KTU ir VU dėstytojų) paruoštas lietuviškas vadovėlis:
Vitolis Sekliuckis, Saulius Gudas, Gintautas Garšva. Informacijos sistemos ir duomenų duomenų bazės. Kaunas: Technologija, 2007 (4 – laida), 350 psl., kuris 2005 m. buvo premijuotas KTU ir Švietimo ir mokslo ministerijoje.  
 
Sveikiname KABD narį p. Vitolį Sekliuckį svaraus  tarptautinio kūrybinio pripažinimo proga, linkime kūrybinės sėkmės!
 
KABD informacija
 
  
Gerbiamieji Kauno apskrities bajorų draugijos bendruomenės nariai,
 
 
<...> Kasmet mūsų tautiška valstybė žengia pirmyn, kaip kultūros, taip ir
 
materialinių turtų atžvilgiu. Pirmyn žengdama, ji taiso mūsų tautos gyvenimo
 
sąlygas, kurios buvo taip sužalotos ilgos nelaisvės metu <...> 
 
<...> Džiaugsmas ir pasitikėjimas lydi šventišką nuotaiką ir sakyte sako, jog
 
nepriklausoma Lietuva švęs ne tik dvidešimties, penkiasdešimties, šimto, bet gal ir
 
tūkstanties metų nepriklausomybės sukaktuves <...>
 
                                         Lietuvos Aidas Nr. 14 (228), 1928 m. vasario 17 d.
 
 
Tegu Vasario 16-osios dienos prasmė lydi mus ir įkvepia brandiems darbams Tėvynės
 
labui!
 
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vasario 16 sveikinimai“
 
 
 
  KABD Taryba
 


 
Gerbiamieji bajorai,
 
Nuoširdžiai sveikiname Kauno apskrities bajorų draugijos narius garbingų
 
Jubiliejų progomis 2020 m. gruodžio-2021 m. vasario mėn. 
 
P. Dalią Ivoškienę  (h. Raktas),
 
P. Henriką Abramavičių  (h. Zaremba),
 
P. Haliną Izoldą Gailevičiūtę-Indrelienę (h. Dembno),
 
P. Kazimierą Likevičių (h. Gulbė),
 
P. Joną Parnarauską (h. Lubicz).
 
 
Laimingų dienų, kūrybingų svajonių, įsimintinų metų Jums linki Kauno apskrities
 
bajorų draugijos bendruomenė.
 
 
                               Kaip išrinkti gimtadienio gėles – Kauniečiams
 
 


 
Gerbiamieji bajorai,

 

Kiekvienas istorijos tarpsnis ugdo savus didvyrius, pašauktuosius, savuoju laiku įprasminusius Tautos laisvės valią...

Senųjų amžių Lietuvos valdovai, vieniję Didžiąją Kunigaikštiją,

Karo vadai, tvirtinę Valstybės paribius,

Sukilimų šaukliai ir narsūs kariai, gynę gimtąjį kraštą,

Karžygiai, pasiaukoję dėl prikeltos Naujiesiems laikams Lietuvos...

 

Tegu jų likimai mus sutvirtina, vienija, telkia.

 

Prisimenant 1991-ųjų sausio Laiką

KABD Tarybos vardu

Kristina Giedraitienė

 


  
 
 


   Gerbiamieji bajorai,

 

  Pagal gražią tradiciją Kauno apskrities bajorų draugija daugelį metų remia Kauno Tautinės kultūros centro rengiamą moksleivių darbų konkursą „Giminės medis“. KABD įvaizdžio grupės narės - p. Snieguolė Jurskytė, p. Liudvika Krisiukėnienė, p. Ieva Kaušinienė, p. Elena Oranskienė, p. Liudvika Markauskienė, p. Jovita Antanaitienė kasmet įvertindavo vertingiausius kūrinius, jų autorius apdovanodavo iškilmingo šventinio renginio metu.

 Šiemetinė pandeminė situacija, deja, koregavo planus –  Respublikinis projektas „GIMINĖS MEDIS-2020“, skirtas Pauliaus Galaunės 130-osioms gimimo metinėms ir Tautodailės metams, vyko virtualioje erdvėje.

 „Kalba, tautosaka ir liaudies menas yra visos tautos dvasios turtas, kurio niekas iš jos negali atimti.“ (Paulius Galaunė)

 Šiais metais projekte dalyvavo 86 mokiniai iš Kauno miesto ir rajono (Lapių, Garliavos, Čekiškės), Pasvalio, Ukmergės, Panevėžio rajono Upytės, Šiaulių rajono Kužių. 2020 m. daugiausia vaikai domėjosi šeimoje saugomomis relikvijomis, senomis fotografijomis. Kategorijos „Šeimos relikvija ir fotografija“ konkursui  pateikti 44 kūrybiniai darbai. Savo ir šeimos narių pagalba surinktais genealoginio medžio duomenimis dalijosi 29 vaikai ir jaunuoliai.

  Giminės herbus kūrė arba bajoriškus savo giminės herbus perpiešė ir aprašė 10 įvairių klasių mokinių, kategorijoje „Mano šeimos istorija“ buvo pateikti 4 mokinių kūrybiniai darbai.

  Konkurso vertinimo komisijos nariai, atsižvelgę į balsavimo rezultatus, apdovanojo KTKC ir rėmėjų dovanomis 15 jaunųjų laureatų. Kauno apskrities bajorų draugijos padėkomis ir atminimo dovanomis įvertinti 12 moksleivių kūrybiniai darbai, pagerbti  8 mokytojai, paruošę mokinius konkursui.

 
Pagal KTKC informaciją parengė
Kristina Giedraitienė
 
 


 
Gerbiamieji bajorai,
 
Nuoširdžiai sveikiname Kauno apskrities bajorų bendruomenės narius, 2020 m.
 
spalio-lapkričio mėn. pasitinkančius garbingas jubiliejines sukaktis:
 
 
p. Dainą Daukantaitę - Gineitienę (h. Naktikovas),
 
p. Sniegę Brazaitytę - Dragatienę (h. Naktikovas),
 
p. Vytį Diminską (h. Naktikovas),
 
p. Keskjula Aivarą (h. Leopardas, Lewart),
 
p. Andrių Brazauską (h. Mikulinsky)
 
 
 
Tebus Jūsų Metai kupini gražių minčių, kilnių darbų!
 
 
Nuotraukos autorė Kornelija Vytautė Giedraitytė
VDU Botanikos sodas
 
 Generolo Povilo Plechavičiaus atminimui - ąžuolų giria
 
 

 Gen. Povilas Plechavičius (www.alkas.lt nuotrauka)

 

Asociacijos Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas nariai remia LDK bajorų protėvių palikuonio, žymaus Lietuvos kariuomenės generolo, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus Povilo Plechavičiaus  (g. 1890 m. vasario 1 d. Bukončių k., Židikų vls. - m. 1973 m. gruodžio 19 d. Čikagoje) atminimo įamžinimą.

Minint gen. P. Plechavičiaus 130-ąsias gimimo metines, 2020 m. spalio 10 dieną akcijos metu Kauno rajono Karalgirio miške, Padauguvos girininkijoje  pasodinta 6600 ąžuoliukų giria, pastatyta skulptūrinė kompozicija, įrengta atminimo lenta.

Ąžuolų sodinimo akcijoje dalyvavo P. Plechavičiaus kadetų licėjaus auklėtiniai su mokytojais, miškininkai,  Lietuvos kariuomenės atstovai bei JAV kariai, atliekantys tarnybą Lietuvoje, Lietuvos Šaulių sąjungos nariai, LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo Kauno skyriaus, Lietuvos generolo P. Plechavičiaus karių sąjungos,  Nepriklausomybės gynėjų sąjungos, Lietuvos sąjūdžio, Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) bei kitų  organizacijų atstovai ir jų svečiai.

Renginio organizatoriai - Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, Valstybinė miškų urėdija, visuomeninė organizacija „LDK palikuonys“, rėmėjų tarpe - Asociacija Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas.
 
   
 
 Nuotraukų autoriai – Odeta ir Modestas Vaitiekūnai, Raimundas Kaminskas.
 


 
 

2020 m. rugsėjo 24 dieną Šv. Jurgio konvento salėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos narių susirinkimas, dalyvavo 28 draugijos nariai. Vakaro metu pasveikinti garbingas jubiliejines sukaktis 2020 m. vasario-rugsėjo mėn. minėję bajorai.

Išskirtinio klausytojų dėmesio, diskusijų sulaukė KABD bendruomenės narės, p. Sigutės Smetonaitės Petrauskienės knygos „Pabėgimas iš Taljanų“ pristatymas. Tai autorės prisiminimai, į kuriuos įpintos tremties dienų, likimo draugų patirtys, pateikiami reti dokumentai, nuotraukos - įtikinantis autentiškų liudijimų dokumentas. 

Susirinkimo metu aptarti aktualūs KABD veiklos klausimai, numatyti renginiai, iškilminga naujų narių priėmimo, bajorystės pripažinimo aktų įteikimo šventė.
 
KABD Taryba
 
  
 


 
 
 Lietuvos partizanų memorialo Kryžkalnyje atidarymo iškilmės
 
 

(...) Dar neseniai, rodos, jie gyveno tarpe mūsų. Nors jie žuvo, bet lieka mums gyvi. Jų

darbai negali žūti. Jie paaukojo ant Tėvynės aukuro savo brangiausią turtą – gyvybę.

Jų Lietuva negali užmiršti (...)

                                                         

   Tauro apygardos kapelionas

kun. Justinas Lelešius – Krivaitis, Grafas (1917-1947 m.)

 

Šie žodžiai, partizano kunigo Justino Lelešiaus dienoraštyje įrašyti 1946 metais, vykstant kovoms už Lietuvos išlaisvinimą. Narsaus kovotojo, kaip ir tūkstančių partizanų valia išsaugoti jų kovų draugų atminimą išsipildė – Lietuvos kelių ir kryžkelių sankirtoje, Kryžkalnyje iškilo garbingą Partizanų kovą įprasminantis memorialas (projekto autoriai skulptorius Tadas Gutauskas ir architektas Saulius Pamerneckis). Vyčio kryžiaus formos plieno stelose įrašyti  dvidešimties tūkstančių Lietuvos partizanų, ryšininkų, atidavusių gyvybes už Tėvynės laisvę, vardai, pavardės, slapyvardžiai - kiekvieno žuvusiojo vardas tebus ištartas.

Laisvės gynėjų nepalaužiamą drąsą ir narsą simbolizuoja monumentas - Lietuviškas kalavijas, regimas iš toliausių tolių. Kilnų darbą, skirtą pagerbti ir padėkoti už laisvės kovas Lietuvos partizanams, dar prieš dešimtmetį pradėjo  monsinjoras plk.  Alfonsas Svarinskas (1925-2014). Nežinomo Partizano kapas, partizanų pagerbimo aikštė, koplyčia-varpinė tarsi susilieja į vientisą rimties erdvę, skirtą susikaupimui, laivės gynėjų atminimui.

2020 m. rugsėjo 20 dieną vykusios Memorialo atidarymo visuomenei iškilmės subūrė partizanus ir jų artimuosius, aukštus Katalikų bažnyčios, valstybės vadovus, visuomeninių organizacijų, savivaldos narius, šventės svečius. Atidarymo iškilmėse Šv. Mišias (Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje) aukojo ir Lietuvos partizanų memorialą pašventino Kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Prisimintas skaudus, išbandymų kupinas istorijos laikotarpis, teigta istorinė šventės prasmė, atminties, kaip Valstybės kūrimo ir tęstinumo būtinybė.

Gyvename taikos metu, tad mūsų pareiga – atminti Juos – žuvusius už Laisvę, už visas Laisvės dienas...

 

Nuotraukų autoriai R. Kaminskas, A. Giedraitis.

Parengė Kristina Giedraitienė

KABD vadovė

  

  

 

 


 
 

Gerbiamieji bajorai,

Sveikiname Kauno apskrities bajorų draugijos narius, 2020 m. rugpjūčio-rugsėjo

mėn. pasitinkančius garbingas Jubiliejines sukaktis:

 

P. Deimantę Gedvilaitę (H. Leliwa),

P. Rimantą Gineitį (H. Naktikovas),

P. Aušrinę Bartkutę Meškauskienę (H. Kosciesza),

P. Dalią Daujotaitę Jasaitienę (H. Abdankas)

P. Justą Petrauską (H. Naktikovas),

P. Saulių Skrupskį (H. Lubicz).

 

Jūsų dienų erdvėje tebus jauku, didinga, nuoširdu...

Viltingų, įsimintinų, džiugių Metų!

    

 

Nuotraukos autorė Kornelija Vytautė Giedraitytė
VDU Botanikos sodas
 


 

2020 m. rugpjūčio 31 d. įvyko KABD Tarybos posėdis. 

Svarstyti klausimai: Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo Legitimacijų Tarybos reglamento nuostatos, naujų narių priėmimas į LBKS kraštų draugijas, tradicinio KABD narių susirinkimo rugsėjo 24 dieną (ketvirtadienį) sušaukimo galimybė, kiti einamieji klausimai.

 

KABD Taryba

 


 

Bajoriška  vasaronė  Palėvenės  dvare

 

Atgyjanti dvarų kultūra – epochas jungiantis tiltas, kuriuo keliaudami sutinkame praeities dienas, išgirstame iš nebūties ataidinčias istorijas...

Istorinio, kultūrinio dvarų palikimo puoselėjimas Palėvenės dvare turi kelių dešimtmečių tradiciją, tačiau šių metų rugpjūčio 2 dienos vasaronė  įstabi – visi atvykusieji kėlėsi į XIX amžiaus dvarvietę.

Svečius pasveikino patrankų salvės, atvykusieji įteikė simbolines dovanas dvaro šeimininkams. Teatralizuotai pasakojama Palėvenės dvaro istorija vedė vingiuotais praeities keliais. Kalbėjosi damos, jaunimas žavėjosi aristokratiškais lauko žaidimais, susidomėjusiems atskleistos dvaro vaistinėlės, aromatų paslaptys. Malonūs liokajai patiekė bajoriškas XIX a. vaišes – tikrus kulinarinio paveldo šedevrus.

Maloniai buvo sutikti netikėtai dvarą aplankę svečiai iš Bistrampolio dvaro – inscenizuoto 1863-iųjų metų sukilimo dalyviai. Juos lydėjo Bistrampolio dvaro valdytojas kun. R. Gudelis, taip pat svečias iš Lenkijos režisierius Tadeusz Bystram. Būtent šio režisieriaus dokumentinis filmas „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“ mena 1863-iųjų metų sukilimą.

Dvaro parke ilgai netilo malonūs pašnekesiai, palydimi žavių melodijų aido. Sugrįžti į XXI amžių – ir vėl pasimatyti dvare – dėkojome nuoširdiems Palėvenės dvarininkams – p. Nijolei Milaknienei, p. Daivai ir p. Egidijui Matulevičiams.

 

Vasaronės dalyvė

Kristina Giedraitienė

  

  

  

  

 


 
Istorinės atminties šventė prie Medvėgalio

 

2020 m. rugpjūčio 1 d. įvyko  kasmet rengiama tradicinė Tautos šventė prie Medvėgalio, buvusioje Onos Tallat-Kelpšaitės ir Alfonso Jurskių Karūžiškės sodyboje Šilalės raj. Renginį inicijavo Lietuvos Garbės bajorė p. Snieguolė Jurskytė ir kultūrologas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys Domas Akstinas.

Iškilmės pradėtos Šv. Mišiomis Medvėgalio kalno papėdėje giminės kapinaitėse, kurias aukojo kun. Virginijus Pocius ir kun. Dr. Saulius Paulius Bytautas OFM. Dalyvavo Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo nariai, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo nariai, XXVII knygos mėgėjų draugijos, LUMA, Žemaičių vyskupystės muziejaus darbuotojai, Šilalės raj. savivaldybės atstovai.

Karūžiškės dvaro sodyboje, puoselėjamoje p. Snieguolės Jurskytės ir p. Domo Akstino aplankytos nuolatinės ekspozicijos ir naujos parodos, skirtos Sibiro tremtinėms Adelei Dirsytei, Daliai Grinkevičiūtei, poetui Vytautui Mačerniui, Laisvės kovotojams. Viena parodų temų fotografijomis, dokumentais, laiškais iliustruoja Jurskių  šeimos gyvenimą Lietuvoje, pabėgėlių stovykloje Vokietijoje, A. Jurskio veiklą Nepriklausomoje Lietuvoje, išeivijoje JAV.

Alfonsas Jurskis (1894-08-04  - 1966-07-31 ) – radiotechnikos pradininkas Lietuvoje, pirmasis Kauno radijo stoties viršininkas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas, pedagogas, savo darbą ir idėjas paskyręs Lietuvai. Jo atminimui sodyboje puoselėjamos ąžuolų giraitės. 

Karūžiškės sodyboje kiekvienas lankytojas sutinkamas kaip ilgai lauktas svečias, šeimininkų nuoširdumas lydi dar ilgai...

KABD Taryba
 
  
  
 


 

2020-07-31 d. Kaune LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų nariai, KABD atstovai susitiko su Lenkijos kilmingųjų sąjungos nare, buvusia Varšuvos skyriaus vadove p. Iwona Zawisza – Chrzanowska ir jos vyru p. Stanisław Aleksander Chrzanowski.

Aptartos organizacijų bendradarbiavimo galimybės. Kilmingai Zavišų giminei priklausiusio Linkavičių (Slabados) dvaro, esančio šalia Krekenavos mstl., Panevėžio raj., paveldėtoja p. Iwona Zawisza puoselėja šiltus jausmus protėvių gimtinei; pokalbio metu aptarta galimybė organizuoti bei remti viešnios poezijos ir novelių knygos vertimą ir leidybą lietuvių kalba.

  Iš kairės: p. Kristina Giedraitienė, p. Eimantas Gudas, p. Iwona Zawisza – Chrzanowska, p. Stanisław Aleksander Chrzanowski, p. Marius Daraškevičius, p. Artūras Giedraitis

  

2020 m. liepos 24 dieną Veliuonoje rinkosi Kauno apskrities bajorų draugijos nariai, Jurbarko raj. Veliuonos seniūnijos atstovai. Tądien Veliuonos kapinėse buvo atidengiamas ir pašventinamas kryžius Veliuonos dvaro savininkų baronų Vakselių atminimui.

Apeigose dalyvavo Kauno Šv. Jurgio Kankinio konvento gvardijonas kunigas Saulius Paulius Bytautas, istorinėmis Veliuonos dvaro atodangomis dalijosi istorinės atminties puoselėtojas Arvydas Bilvinas. Veliuonos dvaro savininkės baronienės Olgos Vaksel-Larson dėka puošnūs mediniai dvaro rūmai restauruojami, puoselėjamas parkas. Ateities kartoms saugojamas ir perduodamas istorinės atminties paveldas apie baronų Vakselių likimus.

 

KABD Taryba

  
Gerbiamieji bajorai, 
 

Liepos 23 d. LR Istorinėje Prezidentūroje Kaune įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos narės p. Sigutės Smetonaitės-Petrauskienės knygos „Pabėgimas iš Taljanų“ pristatymas.

P. Sigutė Smetonaitė, Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos brolio Motiejaus anūkė, knygoje pasakoja apie savo ir kelių klasės draugų mėginimą pabėgti iš tremties į laisvą Vakarų pasaulį per Mongoliją, Kiniją ir kitas tolimas Rytų šalis, apie laimingą ekstremalaus pabėgimo pabaigą ir tiesiog neįtikėtinus likimo posūkius grįžus į Tėvynę.

Apie šią unikalią pabėgimo istoriją, knygos leidybos aspektus renginio metu kalbėjo pagrindinė knygos herojė Sigutė Smetonaitė ir „Kauno dienos“ žurnalistė bei knygos sudarytoja Virginija Skučaitė. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas atkreipė dėmesį į autentiškų prisiminimų svarbą istorinės atminties kontekste. Ištraukas iš knygos įtaigiai skaitė aktorius ir režisierius Virgilijus Kubilius. Muzikavo žinoma smuikininkė pedagogė Ilona Klusaitė.

Šie Sigutės Smetonaitės prisiminimai, į kuriuos įpintos ir jos likimo draugų patirtys, dokumentai, nuotraukos - įtikinantis gyvenimo skirtingose santvarkose dokumentas, liudijantis, kokią didelę kainą sumokėjo laisvėje įpratusi gyventi lietuvių tauta 1940 m., prasidėjus pirmajai sovietų okupacijai, ir vėlesniais sovietinės prievartos dešimtmečiais.

Knygą "Pabėgimas iš Taljanų" išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Parengta pagal Istorinės LR Prezidentūros Kaune informaciją
 
  
  
 

 
Iškilminga šventė Žemaitijoje
 
 
2020 m. liepos 18 dieną Renavo dvare susibūrė bajorų draugijų atstovai iš visos Lietuvos. Iškilmingo renginio metu paminėta Žemaičių bajorų draugijos 25-erių metų veiklos sukaktis. Patrankų salvėmis, teatralizuotų senovinių šokių programa, iškilminga eisena sutikti šventės svečiai.
 
Dvaro menėse įvyko Žemaičių bajorų priėmimo į draugiją iškilminga ceremonija, konferencijos metu apžvelgta Žemaičių bajorų draugijos veikla, prasmingi darbai, numatytas bendradarbiavimas su bajoriškomis, istorinę atmintį puoselėjančiomis organizacijomis.
 
Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vardu šventės dalyvius ir svečius sveikino LBKS vadas Egidijus Matulevičius. Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus koordinacinės tarybos (NOKT) sveikinimą perdavė NOKT pirmininkės Angelės Jakavonytės pavaduotoja Kristina Giedraitienė.
 
Garbinga praeitis teįkvepia kilniems darbams!  - linkėjome svetingiems Žemaičių bajorams.
 
  
 
 
 


 
Gerbiamieji bajorai,
 
 
Nuoširdžiai sveikiname Kauno apskrities bajorų draugijos narius,
 
birželio-liepos mėn. mininčius garbingas Jubiliejines sukaktis:
 
 
P. Mary Graham  Muskus (Herbas Ostoja)
 
P. Eglę Kazakevičiūtę Kiaušienę (Herbas Zaremba)
 
P. Eleną Koreivaitę Purinienę (Herbas Dembno (Dębno))
 
P. Aleksandrą Žukaitę Savickienę (Herbas Dryja)
 
P. Agnę Rugieniūtę (Herbas Nieczuja)
 
P. Živilę Aniulytę Marcinkevičienę (Herbas Gulbė)
 
P. Deimantę Dragataitę (Herbas Naktikovas (Slepowron))
 
Garbingo gimtadienio dienoje sveikiname ilgametę KABD kanclerę, Garbės bajorę p.
Ireną Ibianskaitę  Šulcienę (Herbai Rožė, Raktas).
 
 
Vilnijančios dienos tebus kupinos Gyvenimo išminties, o kasdienybės poezijos posmai
 
talpins taurius prisiminimus, viltis, svajones... 
 
Gėlės gimtadieniui ir gimtadienio dovanos – Shorts.lt
 
KABD Taryba
 
 

 
Monografijos sutiktuvės Kauno pilyje
 

Birželio 26 d. popietę Kauno miesto muziejaus pilies skyriaus vadovas prof. Jonas Vaičenonis pakvietė miesto bendruomenę į istoriko dr. Dariaus Vilimo monografijos „Bajoras Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teisme (1566–1600)“ pristatymą Kauno pilyje.

Renginio dalyviai autentiškoje aplinkoje turėjo puikią galimybę susipažinti su autoriaus ir Lietuvos istorijos instituto mokslininkų įžvalgomis, aptariant XVI a. LDK pavietų žemės teismų rankraštinius šaltinius, kuriuose "bajoras atsiskleidžia kaip valdančiosios 'bajorų tautos' atstovas, turintis savitą požiūrį į daugelį tos epochos lokalių ir globalių geopolitinių bei etnokonfesinių įvykių" (dr. D. Vilimas). Gausiai cituojami istoriniai šaltiniai, bajorų reikalų kasdienių įvykių, privačių reikalų aprašymas, iliustratyvūs pavyzdžiai, asmenvardžių, geografinių vietovių rodyklės  neabejotinai sudomins ir XXI a. skaitytojus.

 

KABD Taryba
 
  
   
 

Nuotraukų autoriai – p. Irena ir Audrius Daugėlos.

 


Gerbiamieji bajorai,

 

2020 m. birželio 4 dieną Kaune įvyko įsimintina iškilminga akcija, liudijanti istorinės atminties išsaugojimo svarbą.

Visuomeninės organizacijos - klubas „Aukuras“, Pasaulio lietuvių centras, klubas „Žalgirio pergalės parkas“, Asociacija Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas, XXVII Knygos mėgėjų draugija subūrė kauniečius, Kauno savivaldybės atstovus, miesto svečius prie Vytauto Didžiojo paminklo Laisvės alėjoje dalyvauti Žalgirio mūšio pergalės artėjančių 610-ųjų metinių įamžinimo renginyje.

Iškilmių metu įleista kapsulė su Žalgirio mūšio lauko žeme. Organizacijų atstovai prisiminė svarbias šios reikšmingiausios karinės pergalės, ilgam lėmusios Lietuvos raidą, akimirkas. Pažymėtina, kad kaip tik šiomis dienomis, 1410 m. birželio 3 dieną Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto vedami LDK kariuomenės pulkai pradėjo žygį į mūšio vietą. Prisiminta, kad artėja Melno taikos sutarties (1422 m.) įtvirtinusios Žalgirio mūšio pergalę, 600-osios metinės. Vieningai sutarta iškilmingai įamžinti šią svarbią istorinę datą.

Metraštininkų aprašyta didi Žalgirio mūšio pergalė - ir šių dienų visuomenės pasididžiavimo erdvė, kurioje vis naujai atrasdamos istorijos gelmę, kartų kartos kuria Lietuvą.

KABD Taryba

  

   

                     

 Nuotraukų autoriai p. Irena Daugėlienė, p. Audrius Sabas.
 


Gerbiamieji bajorai,

 

Maloniai kviečiame apsilankyti virtualioje Kauno Technologijos Universiteto muziejaus parodoje, kuri skirta paminėti  Kauno miesto burmistro, inžinieriaus, šaulio, vieno iš Klaipėdos sukilimo organizatorių, VDU (vėliau KTU) profesoriaus grafo Antano Julijono Gravrogko (1880-1958) 140-ąsias gimimo metines.

Apie šią iškilią asmenybę įdomią informaciją, amžininkų prisiminimus yra sukaupęs vaikaitis grafas Anton von Gravrock – Kauno apskrities bajorų draugijos Tarybos narys.

Linkime malonių įspūdžių virtualioje parodų salėje!

 https://muziejus.ktu.edu/news/paroda-apie-maistingaji-grafa-ir-principingaji-kauno-burmistra/

 https://muziejus.ktu.edu/muziejaus_virtualios_parodos/maistingasis-grafas-prof-antanui-gravrogkui-140/

 

 KABD Taryba 

 
Gerbiamieji bajorai,
 
 
Nuoširdžiai sveikiname Kauno apskrities bajorų draugijos narius, 2020 metų
 
balandžio-gegužės mėn. pasitinkančius Jubiliejines gimtadienių šventes:
 
 
P. Eugeniją Ivaškevičiūtę (Herbas Trimitai (Trąby));
 
P. Jovitą Grigalevičienę (Herbas Karpis (Carpio - Karp));
 
P. Rimą Gutauskaitę Zaborskienę (Herbas Brodzic);
 
P. Loretą Kalasauskaitę Kačiušienę (Herbas Radvanas);
 
P. Aliną Giniotytę Kazakevičienę (Herbas Zaremba);
 
P. Artūrą Ruką Daujotį - ilgametį KABD Legitimacijų komisijos pirmininką (Herbas Grifas (Gryf));
 
P. Nemirą Blažytę (Herbas Bogorija (Bogoria));
 
P. Vitą Skumbinaitę Gintautienę (Herbas Trimitai (Trąby));
 
P. Paulių Auškalnį (Herbas Leliwa);
 
P. Roką Žostautą (Herbas Valtis (Lodzia));
 
P. Liną Gudonavičių (Herbas Valtis (Lodzia)).
 
 
Linkime Jums džiaugsmingų dienų, nuoširdžių susitikimų, kūrybingų svajonių!
 
 
Sofia Florist & Fresh Roses Flowers Delivery Sofia
  
KABD Taryba
 

 

Gerbiamieji bajorai,

 

Lietuvos bajorų kraštų Susivienijimo nariai – tarp jų ir Kauno apskrities bajorų draugija – prisijungė prie kilnios iniciatyvos, kurią organizavo Nevyriausybinių organizacijų, stiprinančių Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinė taryba (NOKT) kartu su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie LR Krašto apsaugos ministerijos.

Akcijos metu buvo surinktos lėšos šeimų, patiriančių sunkumus, vaikams, siekiant parūpinti maisto produktų, taip pat būtinų nuotolinio mokymosi priemonių, kad skurdas nesuvaržytų vaikų teisės į mokslą. Įsigaliojus karantino režimui, daugelis finansinius sunkumus patiriančių šeimų tėvų prarado darbus ar buvo priversti neribotam laikui išeiti nemokamų atostogų, todėl pagal galimybes aukotos finansinės lėšos šiuo sudėtingu laikotarpiu tampa gyvybiškai svarbia parama.

2020 m. gegužės 14-ąją, minint Pilietinio pasipriešinimo dieną, NOKT organizacijų atstovai dalyvavo istorinės atminties įamžinimo renginiuose, perdavė maisto produktų siuntinius vaikų dienos centrams.

Akcija prasidėjo Vilniuje, Lukiškių aikštėje padedant gėles, vėliau Kaune vyko atminties valanda Romo Kalantos žygdarbiui atminti prie paminklo ,,Aukos laukas" - 1972 m. gegužės 14 d. įvykiai sutelkė kelerių dešimtmečių kovai už Lietuvos laisvę. NOKT pirmininkė p. Angelė Jakavonytė, NOKT pirmininkės pavaduotoja p. Kristina Giedraitienė, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie LR Krašto apsaugos ministerijos atstovė p. Audronė Kaladžinskienė, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos valdybos narys p. Artūras Giedraitis vyko į Kazlų Rūdos, Marijampolės vaikų dienos centrus. Kazlų Rūdoje perduoti maisto siuntiniai 65 vaikams, lankantiems 4 apylinkės dienos centrus, Marijampolėje paramos sulaukė 23 Degučių vaikų dienos centro lankytojai. Įstaigų vadovės dėkojo už reikšmingą paramą, pasidalijo kasdieniais rūpesčiais, gi mažieji centrų lankytojai dovanojo savo rankdarbius. Abipusė širdies šiluma, nuoširdumas tiesia nematomus, bet ilgam jungiančius ryšius.

Su Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybių atstovais aplankytos atmintinos partizanų kovos įamžinimo vietos, Marijampolės tremties ir rezistencijos muziejaus ekspozicija. 

 

Parengė KABD vadė Kristina Giedraitienė

  

                                  

  

  

            

 Nuotraukų autoriai p. Angelė Jakavonytė, p. Artūras Giedraitis. 
Mielos bajorės, mieli bajorai,
 
 
,,Motinos akys, kaip saulė šviesiausia,
Viską pamato ir viską supranta.
Joms suliepsnojus, tu liūdnas neklausi,
Kaip beišeiti į šventąjį krantą...
 
Motinos rankos - tai tūkstančiai rankų,
Mokančių skaidrint, kaip Dievas iš sosto,
Žemės gyvenimą, kartais taip tvankų...
Motinos rankos kančias mums užglosto...
  
                                                                 Petras Vaičiūnas 
 
 
 Motinos dienos šventime tebus prisimintos visos Motinos - iš visų kartų, iš visų giminių - ir tos, kurių atmename tik vardus, likimus, ir tos, kurios lydi mus šiandieną...
Jų visų globa apgaubia gerumu, guodžia, veda tuo pačiu - Lietuvos keliu. 
 
Kauno apskrities bajorų draugijos nares - bajores mamas, močiutes, promočiutes nuoširdžiai sveikina ir saulėtų dienų linki KABD Tarybos nariai.
 
rožės, kilnus rožes, romantiškas, rožinis, gėlė, grožis, meilė ...
 


 

Mielieji bajorų bendruomenės nariai,

 

Pasaulis skuba prie Viešpaties kapo, tačiau akmuo jau nuritintas, drobulės atskirai

padėtos...

Mums, atskubėjusiems, dovanojama Viltis – susitikimui, Gyvenimui dabar ir tuomet  su

nebūties tamsą nugalėjusiu Kristumi.

Palaimintų Šventų Velykų, santarvės, sveikatos, Viešpaties globos Jums ir Jūsų

artimiesiems!

 

 Easter: A Celebration Of The Resurrection Of Jesus Christ | HuffPost

  
       Gerbiamieji bajorai,
 
 
(...) ,, Gimsta vėl Pavasaris. Gražus kaip Dievas jaunas:
 
        Jojo kūną pirmas kvepiantis lietus nuplauna
 
       Ir pribarsto plaukus vos pražydusių pirmų žiedų. 
       
(...) Džiūsta vėjyje ir saulėje visi keliai;
 
       Ir širdis, į tolumas melsvas įsižiūrėjus,
 
       Jais norėtų skrist tolyn, kaip skrenda vėjas."
 
                                                  Vytautas Mačernis. Pavasario sonetai. 1944 m. 
 
 
      Pavasario vėjai netruks išsklaidyti nerimo debesis, šviesi viltis kvies bendrystei...
 
    Nuoširdžiai sveikiname Kauno apskrities bajorų draugijos narius, 2020-ųjų metų
 
vasario-kovo mėn. mininčius Jubiliejines sukaktis:
 
 
P. Beatą Broniukaitytę (Herbas Dryja)
 
P. Povilą Požerskį (Herbas Gieralt)
 
P. Eleną Lidiją Ibianskaitę Šarkienę (Herbas Ostoja)
 
P. Gerardą Majauską (Herbas Hipokentauras)
 
P. Edviną Kerbedį (Herbas Slepowron (Naktikovas))
 
Tegu Jūsų dienos bus kupinos kūrybingų minčių, sėkmingų darbų, mažų ir didelių stebuklų prasmės!
 
 
Šiandien Jubiliejinio Gimtadienio proga... - Darsūniškio ...
 
 
 
KABD Taryba
 


 
Gerbiamieji bajorai,
 
Dėl LR vyriausybės nutarimu visuotinai paskelbto karantino numatyti KABD, LBKS renginiai ir Draugijos susirinkimai laikinai nevyks. Apie pasikeitusią situaciją bus informuojama vėliau.
 
KABD Taryba
 
                                


 

Gerbiamieji,

 

Tiesa – nemirtinga ir nenugalima, kovoja be ginklo ir laimi!

Naujausiųjų laikų istorijos stebuklas – aktu ,,Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo” į pasaulio erdvę dar kartą sugrąžinta Lietuva.

Prieš tris dešimtmečius vėlyvą Kovo 11-osios vakarą nuaidėję laisvės žodžiai graudino, džiugino, priminė mūsų brolius ir seseris iš visų kartų, šimtmečiais tikėjusių ir gynusių Lietuvos valstybę.

Santarvės, išminties ir geros valios tebus lydimas kūrybinis darbas Tėvynės labui!

  

PRAĖJĘ ĮVYKIAI

 

Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos posėdis

 

 2020 m. vasario 26 d. Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos (NOKT) posėdžio metu Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo atstovė – Kauno apskrities bajorų draugijos vadė – Kristina Giedraitienė išrinkta NOKT pirmininkės p. Angelės Jakavonytės pavaduotoja.

Asociacija Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas inicijuoja istorinę atmintį įprasminančius renginius, tyrimus, remia autentiško rašytinio paveldo ateinančioms kartoms leidybą, atminimo ženklų kūrimą. Nevyriausybinių organizacijų veikla – svarbus visuomenės patriotinio ugdymo veiksnys, kurio darbe Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo nariai svariai dalyvaus ir ateityje.

  
  Kauno apskrities bajorų draugijos Tarybos inicijuoti kultūriniai renginiai vasario 27 dieną sukvietė Draugijos bendruomenės narius, svečius, į Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų.
 
 Klausantis žymaus menotyrininko, ilgamečio muziejaus direktoriaus p. Osvaldo Daugelio įtaigaus pasakojimo, aplankyta unikali paroda „Lietuvos dailė XIV – XIX a.“
 
Tai retų kūrinių ekspozicija, bylojanti apie Lietuvos istorijos dramatizmą, didybę, iššūkius amžių tėkmėje. Tarp 600 metų laikotarpio eksponatų – ypač reti rašytiniai šaltiniai - LDK Kunigaikščio Vytauto Didžiojo privilegija (1421 m.), Jono Bretkūno "Postilė" (1591 m., pamokslų rinkinys, vienas iš 9 Lietuvoje išlikusių egzempliorių), įspūdingos gotikinės medžio skulptūros, iš kurių ypač vertinga "Veliuonos Madona" (XV a. pab., rasta užmūryta rūsio sienoje, 1964 m. restauruojant Kauno Dominikonų bažnyčią, paverstą Santakos kino teatru). Prabangios kontušo juostos, monetų kolekcijos (1933 m. Šančiuose, Nemuno pakrantėje rastas lobis - XIV a. pabaigoje, LDK Kunigaikščio Algirdo valdymo metu kaldintos Pečat tipo monetos), tapybos darbai, vėduoklė su gen. Tado Kosciuškos autoportretu ir daugelis kitų vertybių atskleidė įstabius istorijos puslapius. 

Po parodos lankymo, 18 val. LK Kauno įgulos karininkų ramovės mažojoje salėje (kunigaikščių menėje) įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos susirinkimas, kurio metu organizuota vieša paskaita-diskusija tema:

100 metų sukaktis nuo pirmojo LIETUVOS KARIUOMENĖS karinio parado. Dalyvavo Karybos paveldo žinovas, lektorius p. Arvydas Pociūnas. Unikaliomis nuotraukomis iliustruoto pasakojimo metu klausytojai turėjo retą galimybę "apsilankyti" Kauno Rotušės aikštėje 1920 metų vasario 16 dieną, kurioje nuo pat ankstaus ryto rikiavosi iš Žaliakalnio, Šančių, Aukštosios Fredos atžygiavę daliniai - pėstininkų pulko kariai, aviacijos kuopa, apsaugos kariai, kavalerijos eskadronas, kavalerijos baterijos, komendantūros kuopa, Šaulių sąjunga - apie 1000 karių, visuomenė.

Rotušės aikštės prieigose Vilniaus gatvėje miestiečiai aukojo lėšas sužeistiems kariams. Kaip rašė to meto spauda, Laisvės alėja dar prieš 1920 m. vasario 16 dieną tapo tikru Vėliavynu. Pirmąjį karinį paradą priėmė Prezidentas Antanas Smetona, dalyvavo Vyriausybės nariai, Katedroje Šv. mišias aukojo vyskupas P. Karevičius,  pamokslą sakė kunigas Jonas Mačiulis-Maironis. Tądien visuomenė buvo kviečiama lankytis kino salėse, vaikams ruoštos šventinės programos, vakarop kvietė Miesto teatras. Pažymėtina, kad būtent 1920-ųjų metų vasario 16 d. šventė, buvo plačiai priimta visuomenėje, ji tapo neatsiejama Lietuvos būties dalimi.

  

Parengė

Kristina Giedraitienė

KABD vadė

  
 
                                        
                                                  

Nuotraukų autoriai: Audronė Vilkienė, Vijoleta Kamandulienė, Kristina Giedraitienė.

  

2020 m. vasario 18 d. Kaune įvyko pirmojo Lietuvos savanorio, plk. Kazio Škirpos (1895 - 1979 m.) 125-ųjų  gimimo metinių minėjimas. Atminimo valandoje Petrašiūnų kapinėse pranešimą  skaitė plk. Kazio Škirpos įamžinimo iniciatorius, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, dim. kpt. Algirdas Petrusevičius. Renginyje dalyvavo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, LŠS Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos sąjūdžio, Kauno apskrities bajorų draugijos, visuomenės atstovai.

Kazys Škirpa gimė 1895 02 18 Namajūnų km. (Saločių vlsč.), mirė 1979 08 18 Vašingtone (1995 m. perlaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse). 1918 m. viduryje pirmasis savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo Nepriklausomybės karo kovose su Sovietų Rusijos kariniais daliniais, bermontininkais  ir Lenkijos kariuomene.

Būdamas Vilniaus karo komendanto padėjėjas (faktiškai ėjo komendanto pareigas) 1919 01 01 su kitais savanoriais Gedimino pilies bokšte iškėlė tautinę vėliavą. 1920 m. Steigiamojo Seimo atstovas. 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus Kaune, 1925 m. – Belgijos karo akademiją. Pradėjo pertvarkyti Lietuvos kariuomenę, parengė mobilizacijos planą. Nuo 1927 m. dirbo diplomatinį darbą Vokietijoje. 1937–1938 m. Lietuvos atstovas Tautų Sąjungoje.

1940 birželį SSRS okupavus Lietuvą, Berlyne organizavo Lietuvių aktyvistų frontą. Vienas iš antisovietinio Birželio sukilimo 1941 m. rengėjų, jam prasidėjus Lietuvių aktyvistų fronto paskelbtas Lietuvos laikinosios vyriausybės  Ministru pirmininku. 1946 m. išvyko į Airiją, nuo 1949 m. gyveno JAV, dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone. Aktyviai veikė lietuvių išeivių organizacijose, 1957–1958 m. buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto  komisijos pirmininkas.

Parengta pagal:

1. Dr. Raimundo Kaminsko informaciją.

2. https://www.vle.lt/Straipsnis/Kazys-Skirpa-92541

  

Nuotraukų autorius R. Kaminskas.

  
 
LIETUVOS BAJORŲ KRAŠTŲ SUSIVIENIJIMO 
 
Bajorystės Pripažinimo Aktų
 
 įteikimo iškilmės Kaune, 2020 m. vasario 16 dieną

      

  Lietuvos bajorai  prasmingai minėjo ir šventė Vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

 Lietuvos bajorų kraštų draugijų nariai, kviestiniai svečiai ypatingą ir didžiai reikšmingą modernios Lietuvos istorijos atminties dieną būrėsi Kaune.

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje iškilmingas Šv. Mišias už Lietuvą, Lietuvos bajorų bendruomenę aukojo Šv. Jurgio Kankinio konvento gvardijonas, kunigas Saulius Paulius Bytautas. Prasmingus linkėjimus bendrystei, santarvei lydėjo įspūdingi Vilniaus pučiamųjų instrumentų orkestro Tauro ragai atliekami kūriniai (vadovas Vidmantas Lunius). 

Sugiedojus Lietuvos valstybės himną, šventinį sveikinimo žodį tarė renginio vedantysis Lietuvos garbės bajoras Kęstutis Ignatavičius.

Šventės dalyvius sveikino Kauno apskrities bajorų draugijos vadė Kristina Giedraitienė, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadas Egidijus Matulevičius, LBKS Klaipėdos bajorų draugijos vadas Antanas Sirtautas

Prisimintos garbingos Lietuvos valstybės sukakties metinės - 102-eji metai nuo 1918-ųjų Lietuvos Tarybos pasirašyto Nepriklausomybę skelbusio Nutarimo ir 71-osios metinės nuo 1949-ųjų vasario 16-osios, kuomet nuožmios okupacijos sąlygomis Lietuvos partizanų vadai teigė Nepriklausomybę Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Deklaracijoje.

Apžvelgtas esminis Valstybės kūrimo dėmuo - laisvas sprendimuose, garbingas veikloje, ryžtingas kovoje asmuo, savo darbus, širdies šilumą, paguodos žodį aukojantis artimui. Istorijos tėkmė primena didžias ir išbandymų kupinas mūsų protėvių išgyventas dienas. Sukilimų aidai, represijos, knygnešių keliai, Savanorių kovos, Pirmosios Respublikos kūrimas, okupacija, tremtys, partizaninis karas - ir nuolat gyvas Laisvės troškimas, Lietuvos, kaip artimiausio asmens vaizdinys.

Visa aukoti protėvių garbei, visa aukoti Lietuvos Valstybės kūrimui! Šiuos priesakus iškilmingai tęsti pasižadėjo Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo Aktus iškilmingos ceremonijos metu gavę bajorai - 4 LBKS Klaipėdos bajorų draugijos nariai, 18 Kauno apskrities bajorų draugijos narių. Aktų įteikimo iškilmėse dalyvavo LBKS kraštų vadai, LBKS kanclerė Jovita Antanaitienė, LBKS Legitimacijų komisijos pirmininkas Artūras Rukas Daujotis, LBKS Klaipėdos bajorų draugijos legitimacijų komisijos pirmininkas Vilius Pranciškus Bučys.

Būkime verti garbingų protėvių darbų tęsėjai, kurkime ir saugokime tėvynę Lietuvą!

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems bajorams, šventės dalyviams ir svečiams.

Renginio organizatoriai

           

Nuotraukų autoriai p. Artūras Giedraitis, p. Audrius Daugėla, p. Martynas Sirtautas. 

2020 m. vasario 5 dieną įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos Tarybos posėdis. Dalyvavo 9 Tarybos nariai.

Svarstyti klausimai:

   KABD legitimacijų komisijos posėdžio išvadų, dėl pretendentų duomenų, pateiktų bajoriškai kilmei patvirtinti, aptarimas. Supažindino Legitimacijų komisijos narė Alicija Burbienė. Nutarta: patvirtinti 18 naujų narių legitimumą, tampant KABD nariais.

   Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo šventės Kaune, 2020 m. vasario 16 dieną, reglamentas. Nutarta: patvirtinti šventės programą, informuoti KABD narius.

   KABD ir LK Kauno įgulos karininkų ramovės bendradarbiavimo sutarties gairės 2020-iems metams. Renginių aptarimas. Nutarta: tęsti bendradarbiavimą, vykdyti istorinės atminties įprasminimo ir sklaidos renginius.

 

KABD Taryba

  

2020 metų sausio 31 dieną įvyko pirmasis Naujaisiais 2020-aisiais metais Kauno

apskrities bajorų draugijos narių susirinkimas. Šv. Jurgio Kankinio konvento

konferencijų salėje buvo nuoširdžiai pasveikinti garbingas jubiliejines sukaktis minėję

(2019 m. spalio - 2020 m. sausio mėn.) Draugijos nariai:

 

p. Rema Bartuševičiūtė Bartkienė (h. Leliwa),

p. Jūratė Čirūnaitė (h. Rudnica),

p. Vilda Česnovaitė Baliulienė (h. Dąbrowa),

p. Sofija Ganusauskaitė Junevičienė (h. Lubicz),

p. Andrius Bukauskas (h. Junosza),

p. Vaidotas Jonas Skrickas (h. Korwin),

p. Lilijana Prialgauskaitė Šamšonienė (h. Dolęga),

p. Ina Kučiarovaitė  Spulginienė (h. Trąby),

p. Viktoras Oranskis (h. Kosciesza).

 

Gerbiamiems jubilijatams linkime kūrybingų, įspūdingų metų!

 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „sveikinimai“

  

Nuotraukos p. Audriaus Sabo

 

Vakaro metu aptarti praėjusių 2019 metų reikšmingi įvykiai Draugijos, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo veikloje, numatyti istorinę atmintį įprasminantys renginiai, labdaros veikla, paskaitos, lankytinos vietovės. 

Notarų biuro atstovė suteikė informaciją, atsakė į bajorų klausimus, susijusius su likviduotos LBKS narių asmens bylų susigrąžinimo tvarka.

Maloniai kviečiame gerbiamus bajorus dalyvauti LIETUVOS BAJORŲ KRAŠTŲ

SUSIVIENIJIMO Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo iškilmėse Kaune, 2020

metų Vasario 16 dieną!

 

KABD Taryba

 

 


 
 Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Naujųjų
 
 Metų labdaros-paramos šventė Kaune 2020 m. sausio 11 d.  LK
 
 
Kauno įgulos karininkų ramovėje.
 

 

 Pirmoji Naujųjų 2020-ųjų metų labdaros-paramos šventė, subūrusi Lietuvos Bajorų

Kraštų Susivienijimo narius, svečius iš įvairių Lietuvos vietovių, vyko

reprezentacinėje Kauno erdvėje - Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų

ramovėje. Nuo pat įkūrimo pradžios ši vieta buvo atvira valstybinių, visuomeninių

organizacijų susibūrimams, prasmingiems renginiams, kurių vyraujantis leitmotyvas

buvo ir labdaros vakarai, labdaros loterijos. Prisiminimai apie jų metu kurtą

neprilygstamą aurą perduodami iš kartos į kartą,  pasiekia ir mūsų dienas.

Kaip tų dienų geradarystės aidas tapo Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo narių

dėka suteikta finansinė parama Kauno „Arkos“ (asmenų su intelekto negalia)

bendruomenei, o kiekvienam atvykstančiam svečiui buvo dovanojama bendruomenės

narių sukurta rankų darbo žvakelė – simbolis bendrystės, nuoširdumo,  padedant

„Arkos“ bendruomenės globotiniams ugdyti socialinius, darbinius įgūdžius. „Gerumo

padėkoje“ Lietuvos bajorų kraštų susivienijimui Kauno „Arkos“ bendruomenės

vardu reiškiama nuoširdi padėka už finansinę paramą, pasidalinimą gerumu.

 

Šventinio vakaro pradžioje po sveikinimo žodžių, kuriuos tarė

vakaro vedantysis  Lietuvos garbės bajoras p. Kęstutis Ignatavičius, kunigas dr.

Saulius Paulius Bytautas, Kauno apskrities bajorų draugijos vadė p. Kristina

Giedraitienė, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadas p. Egidijus Matulevičius,

LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugijos vadas p. Antanas Sirtautas, ypatingo

šventės svečių dėmesio, geranoriškumo, geros valios sulaukė iškilmingo vakaro dalis

labdaros-paramos loterija ir labdaros aukcionas. Aukotos lėšos suteikė finansinę

paramą šventės svečiui, jaunajam talentingam muzikantui, pianistui

Emiliui Šarinskui.

 

Įspūdinga jaunojo fortepijono virtuozo - Vilniaus M. K. Čiurlionio menų gimnazijos

fortepijono klasės 16 metų moksleivio muzikinė patirtis: tarptautinių konkursų

Lietuvoje, Turkijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Austrijoje laureatas, koncertavęs

Vilniuje su Šv. Kristoforo orkestru, festivalyje „Biesczady bez granic“ grojęs su Lvovo

orkestru festivalio baigiamajame koncerte, 4 kartus apdovanotas Panevėžio miesto

mero už  pasiekimus muzikos srityje, 2018 metais apdovanotas prezidentės Dalios

Grybauskaitės už pasiekimus muzikos srityje. Šventinio vakaro svečiai klausėsi

virtuoziškai atliekamų L.V. Beethoven, S. Rachmaninov, F. Chopin  kūrinių, kuriuos

jaunasis talentas Emilis Šarinskas maloniai sutiko dovanoti.

 

Šventinei loterijai ir aukcionui bajorų įsteigtos, aukotos vertingos dovanos – meno

albumai, paveikslai, keramikos dirbiniai, papuošalai, knygos, net kalnų sporto

inventorius džiugino jas laimėjusius bajorus, o labdaros-paramos loterijos metu gautos

lėšos skirtos jaunojo talentingo menininko muzikinės karjeros tobulinimui.

 

Romantišką nuotaiką vakaro metu kūrė koncertavęs Kauno apskrities bajorų draugijos

narys p. Kęstutis Paulaitis.

Prasmingo, džiugaus, nuoširdaus pobūvio aidas gaubė vakaro svečius, telkė naujiems

kilniems darbams, gerumui, santarvei.

 

Šventinio labdaros-paramos vakaro organizatoriai

 

  

2019 m. gruodžio 27 dieną LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko istorinės

atminties sklaidai skirtas renginys „Gyvosios atminties pamokos tautinei ir patriotinei

savimonei stiprinti“, parengtas pagal  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos

inicijuotą projektą. Renginyje dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos,

Lietuvos politinių kalinių bendrijos atstovai, NOKT organizacijų nariai, partizaninių

kovų dalyviai, šaulių, ateitininkų, skautų organizacijų atstovai, Vilniaus Antakalnio

gimnazijos moksleiviai. Meninės programos metu koncertavo solistė  Judita Leitaitė,

LNOBT vadovas Jonas Sakalauskas, Tremtinių choras, ansamblis „Vilnelė“, kiti

kolektyvai.

Šventinio vakaro metu Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos

pirmininkė p. Angelė Jakavonytė už nuopelnus Lietuvos istorinės atminties

išsaugojimo veikloje, Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo vardu  apdovanota

Generolo Tado Kosciuškos vardo garbės medaliu. Šio apdovanojimo steigėjai ir

projekto iniciatoriai – Kauno apskrities bajorų draugija, LBKS Panevėžio apskrities

skyrius, Šiaulių krašto bajorų sąjunga, kitos istorijos ir kultūros paveldo sklaidą

puoselėjančios organizacijos. 

Sambūrio dalyviai vieningai sutarė – istorinės atminties išsaugojimo ir perdavimo

jaunajai kartai veikla yra šių dienų ypatingos svarbos ir prasmės užduotis. Džiugu, kad

jaunieji istorijos metraštininkai tiki tuo...

 

KABD Taryba

   

Nuotraukų autorius p. Egidijus Matulevičius

   

2019 m. lapkričio 28 dieną Šv. Jurgio Kankinio konvento konferencijų salėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos susirinkimas, paskutinysis šiais metais. Dalyvavo 30 Draugijos narių. Kviestinis susirinkimo svečias – LDK Valdovų rūmų mokslinių tyrimo centro vyresnysis muziejininkas, doktorantas Eimantas Gudas pristatė  Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Elenos Maskvietės, LDK didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio žmonos gyvenimo fragmentus, jos įtaką LDK bajorams.

Buvo nagrinėjamos tuometės Maskvos pastangos per ją ir jos dvarą paveikti Lietuvos gyvenimą, pasakojama, kaip Lietuvos didžioji kunigaikštienė aktyviai priešinosi tėvo caro Ivano III užmačioms. Atvykusi į Vilnių su dideliu Maskvos dvariškių būriu, vėliau, nepaklususi tėvo valiai, daugelį jų išsiuntusi atgal; kunigaikštienė Elena buvo lojali Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, rūpinosi stačiatikiais, padėjo iškilti garsioms Sapiegų, Chodkevičių, kitoms bajoriškoms giminėms ir pan. Patraukliai, įtaigiai pateikta paskaitos tema, puikus vizualinis temos pristatymas skaidrėse sukvietė Draugijos narius ir vakaro svečius diskutuoti vakaronės metu.

Bendru sutarimu lektorius p. E. Gudas maloniai teigė atvyksiantis į Draugijos susirinkimus ir ateinančiais metais. Tad, iki kitų susitikimų, o gerb. bajorų lauksime 2020 m. sausio 11 d. Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo pokylyje Kaune.

KABD Taryba

   

Nuotraukos p. Audriaus Sabo

  

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas – Memorialo Lietuvos partizanams Kryžkalnyje rėmėjas
 

Šių dienų istorinės atminties išsaugojimo ir ateities kartoms perdavimo, neužmaršties erdvėje ypatingą prasmę ir vertę simbolizuoja paminklo-memorialo visiems Lietuvos partizanams Kryžkalnyje iniciatyva. Atminimo įamžinimo idėjos iniciatoriai – asociacijos Lietuvos laisvės kovos sąjūdis nariai pastebi, kad Lietuvoje iki šiol nėra paminklo, kuriame būtų įrašytos visų, už Tėvynės laisvę kovojusių karžygių vardai. Tad, projektą finansuojant Lietuvos Respublikos vyriausybei, visuomeninės organizacijos taip pat kviečiamos dalyvauti prasmingame istorinės atminties išsaugojimo darbe.

2019 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo ir Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdžio vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Memorialo statybai Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo nariai skyrė finansinę paramą. Į Lietuvos karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją neatsiejamai įrašytos narsių bajorų, karvedžių kovos už Valstybės laisvę. Šimtmečių narsos, pasiaukojimo, nenuolankumo aidas pasiekia ir dabarties Lietuvą, o apie tai prabils ir Kryžkalnyje iškilsiantis kalavijo formos obeliskas, matomas iš toliausių tolių… Koplyčią juosiančios atminimo plokštės, su iškaltais Kęstučio apygardos partizanų vardais, pavardėmis bei slapyvardžiais, 9 partizanų apygardų ženklais, partizanų kovų istorijos ekspozicijos paviljonas kalno papėdėje, atminimo siena su 20 tūkstančių žuvusių partizanų vardų Vyčio kryžiaus formos stelose prabils apie nepralaimėtą Lietuvos laisvės bylą.

Memorialo rėmėjams skirtos padėkos tekstas talpinamas Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo svetainėje lbkslietuva.eu, rėmėjų sąrašą rasite pagal žemiau esančią nuorodą. Kviečiame apsilankyti. 

http://partizanumemorialas.lt/draugai-ir-remejai/

  

 Respublikinis projektas ,,Giminės Medis 2019"

Daugelį metų Kauno apskrities bajorų draugijos nariai bendradarbiauja tęstiniame projekte "Giminės medis". Didelė padėka tenka KABD įvaizdžio grupės narėms - p. Snieguolei Jurskytei, p. Liudvikai Krisiukėnienei, p. Ievai Kaušinienei, p. Elenai Oranskienei, p. Liudvikai Markauskienei, p. Jovitai Antanaitienei. Šių metų renginio tematika skirta Vietovardžių metams, tad konkurso dalyviai - 130 moksleivių iš visų Lietuvos regionų savo darbuose pateikė puikių šios temos kūrybos atspindžių, savaip interpretuodami, kūrybiškai žvelgdami į konkurso užduotis. Dalyviai pateikė darbus konkursinėms kategorijoms: "Giminės medis", "Šeimos relikvija ir fotografija", "Giminės herbas", "Mano šeimos istorija". Laureatų apdovanojimo šventėje, kuri įvyko 2019 m. lapkričio 26 d. Kauno Arkivyskupijos konferencijų salėje galėjome susipažinti su tikru autentiškos dokumentikos lobynu - su didele širdies šiluma vaikų sukurtais pasakojimais, relikvijų aprašymais, skaudžiomis ir viltingomis šeimų likimų istorijomis. Kauno apskrities bajorų draugijos vardu buvo apdovanoti 8  įvairaus amžiaus grupėse geriausius darbus paruošę moksleiviai, jiems įteiktos vertingos knygos, padėkos. 

KABD Taryba

 

    

Svečiuose - aktoriai Olita Dautartaitė, Petras Venslovas

Sukasi Laiko ratas, kasdienybės prozą nustelbia praeities atminimai - vis dažniau gręžiamės į praeitį Visų Šventųjų iškilmių, Vėlinių laiku. Geru žodžiu palydime lydėjusius mus Gyvenimo taku, minime ir tuos, apie kurių likimus perskaitėme senuosiuose raštų tekstuose, atmename bičiulius, bendražygius, Lietuvos bajorus. Žvarbų spalio 31 dienos vakarą Kauno bajorai susibūrė atminties valandai. Įstabią nuotaiką sukūrė kviestiniai vakaro svečiai - aktorių Olitos Dautartaitės ir Petro Venslovo literatūrinė meninė kompozicija "Vaižgantas kaip Viešpaties diena", skirta 150-osioms kanauninko Juozo Tumo Vaižganto gimimo metinėms, nepaliko abejingų. Nuoširdumu, dvasios šviesa, kadaise būtos tikrovės vaizdais alsavo nuostabių aktorių dueto skaitomi Vaižganto dienoraščių tekstai, raštų paveikslai... "Aš nieko nesu sukūręs, tik aprašęs; jei įstatyčiau vardus, tai mano raštai ir būtų - atminimai, nei kas kita...", yra sakęs pats Vaižgantas. Kunigas, kanauninkas, literatūros kritikas, rašytojas, dosnus parapijiečių šelpėjas, šviesi  prieškario Kauno asmenybė, be kurio neįvykdavo svarbesni inteligentijos susibūrimai, spektaklių premjeros - vėl, lyg naujai, susipažinome su ,,deimančiukų" atkakliu ieškotoju.

Besibaigiančio spalio vakaras buvo kupinas taurių prisiminimų, Amžinybėn iškeliavusių Draugijos bajorų prasmingų dienų atminties aidas... 

 

      

 

Fragmentai iš dviejų aktorių  - Olitos Dautartaitės ir Petro Venslovo

spektaklio "Vaižgantas kaip Viešpaties diena".

Nuotraukos p. Audriaus Sabo

 

 Kauno apskrities bajorų draugijos taryba 

2019 10 11 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko pakartotinis Kauno apskrities bajorų draugijos Seimelis. Dalyvavo 30 Draugijos narių. Seimelio metu svarstyti šie darbotvarkės klausimai:

1. Buvusio Vado p. Algirdo Prekerio veiklos ataskaita už 2018 m. ir tvirtinimas. Nutarta - ataskaitą patvirtinti.

2. Kanclerės p. Jovitos Antanaitinės finansinė ataskaita už 2018 m. ir tvirtinimas. Nutarta - ataskaitą patvirtinti.

3. Revizijų komisijos pirmininkės p. Violetos Kamandulienės ataskaita už 2018 m. ir tvirtinimas. Nutarta - ataskaitą patvirtinti.

4. Legitimacijų komisijos darbo reglamento tvirtinimas. Pirmininko p. Artūro Ruko Daujočio  veiklos ataskaita už 2018 m. ir tvirtinimas. Nutarta - Legitimacijų komisijos darbo reglamentą ir ataskaitą patvirtinti.

5. Garbės teismo pirmininkas kunigas Saulius Paulius Bytautas apžvelgė 2018 metus, vykusius renginius, vyraujančią bendrystės dvasią Draugijos narių tarpe.

6. Diskusijų metu svarstytas klausimas dėl nario atšaukimo iš KABD Tarybos narių. Nutarta - pritarti ir atšaukti Tarybos narį pagal KABD įstatų punktą 6.2.

 

KABD Vadė Kristina Giedraitienė.

  

 
2019 09 26 (ketvirtadienį) LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos susirinkimas. Dalyvavo 49 bajorai. 

 Susirinkimo metu įteiktas Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo bajorystės pripažinimo aktas p. Audai Margaritai Peimienei (h. Nieczuja).

Sveikinome garbingas sukaktis 2019 m. (gegužės - rugsėjo mėn.) minėjusius Draugijos narius:

p. Ireną Ibianskaitę Šulcienę (h. Rožė),

p. Astą Sutkienę (h. Labendz),

p. Ireną Maksimovaitę Čiulkinienę (h.Lubicz),

p. Aldoną Dargvainytę (h. Znin),

p. Neringą Bajalytę Daugėlaitę (h. Zadora),

p. Audrių Bajalį Daugėlą (h. Zadora),

p. Vestą Emmą Šimanauskaitę (h. Naktikovas (Slepowron)),

p. Valdą Čeponį (h. Lubicz),

p. Arvydą Drąsutavičių (h. Naktikovas (Slepowron)),

p. Romualdą Jakubonį (h. Drya),

p. Vandą Karoliną Sipavičiūtę Morkūnienę (h. Swienczyc),

p. Praną Laurutį (h. Gervė),

p. Teresę Gražiną Pabrinkytę (h. Ostoja),

p. Jolantą Gelžinytę Pozingienę (h. Mikulinski),

p. Sofiją Pribušauskaitę Ulozevičienę (h. Gzymala),

p. Adolfiną Spulginienę (h. Trąby),

p. Elijų Spulginą (h. Trąby),

p. Rolandą Zvicevičių (h. Jastrzebec).

Linkime Jubilijatams kuo geriausios sėkmės ir kūrybinio polėkio darbuose!

Susirinkimo metu aptarta situacija Bajorijos palikuonis vienijančiose organizacijose, pasidžiaugta sėkmingai dirbančia, palankaus visuomenės vertinimo sulaukusia  Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo veikla. Prisiminti vasaros metu įvykę prasmingi renginiai, narių dalyvavimas istorinės atminties išsaugojimo darbuose. 

Vakaro metu didelio bajorų susidomėjimo sulaukė p. Inos Virginijos Bedarfienės knygos ,,Gyvenimo akimirkos" pristatymas. Autorė vaizdžiai piešė šeimos, giminės, o tuo pačiu ir Valstybės istorijos metraštį. Autentiški prisiminimai, gausiai publikuojami reti dokumentai, nuotraukos - tai gija, vedanti mus Lietuvos istorijos vingiais, pasakojanti apie pasiaukojimo, geradarystės, vilties dienas. Susirinkimo metu bajorai mielai įsigijo knygų su gerb. autorės autografu.

Kviečiame gerbiamus bajorus aktyviai dalyvauti artėjančiuose renginiuose!

 

KABD Vadė Kristina Giedraitienė 

  Iškilmės Kaune, pagerbiant kanauninko Juozo Tumo Vaižganto (1869-1933) atminimą

 Vaižgantas
 
 Paminklas Juozui Tumui Vaižgantui Kaune, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios šventoriuje. Skulptorius Gediminas Piekuras. 
Raimundo Kaminsko nuotrauka
 

2019 m. rugsėjo 20 dieną, minint kunigo, rašytojo, literatūros istoriko ir kritiko, visuomenės veikėjo Juozo Tumo Vaižganto 150-ąsias gimimo metines, Kaune iškilmingai atidengtas paminklas greta Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios. Ši vieta besidomintiems Kauno istorija gerai žinoma - 1920-1933 metais jos rektoriumi ir buvo garbusis kunigas, "deimančiukų" kiekviename sutiktame asmenyje ieškojęs, gerumą, atjautą, paguodos žodį dosniai dalijęs. 

Iškilmės prasidėjo Šv. mišiomis, kurias aukojo rektorius kunigas Kęstutis Rugevičius, prelatas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas, Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios gvardijonas dr. Saulius Paulius Bytautas. Gausus būrys kauniečių, renginio svečių, Kauno apskrities bajorų draugijos narių plojimais palydėjo skulptoriaus Gedimino Piekuro kūrinio atidengimą - Vaižgantas vėl mus aplankė, kaip anuomet, su šuneliu Kauku prisėdo ant suolelio... Aktorių Olitos Dautartaitės ir Petro Venslovo skaitomos ištraukos iš literatūrinio spektaklio "Vaižgantas kaip Viešpaties diena" gyvai kūrė paveikslus iš kanauninko Juozo Tumo Vaižganto vaikystės, jaunystės dienų, tarpukario Kauno kasdienybės. 

Iškilmių pabaigoje skambiai aidėjo visų susirinkusiųjų dainuota mėgiama Garbingojo kunigo lietuvių liaudies daina... 

Oi ant kalno, ant aukštojo, stovi balta karūnėlė; oi oi oi, stovi balta karūnėlė.

Po ta balta karūnėle guli pilkas akmenėlis; oi oi oi, guli pilkas akmenėlis...

  

2019 m. rugsėjo 10 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos Tarybos posėdis. Dalyvavo 10 Tarybos narių.

Svarstyti klausimai:

 • KABD narių prašymai dėl jų narystės panaikinimo ir jų svarstymas. Sprendimas dėl draugijos nario pašalinimo iš KABD. Tarybos nariai informuoti apie gautus 5 KABD narių prašymus išbraukti juos iš Draugijos narių sąrašų. Šie nariai nėra sumokėję nario mokesčių už 2018m., 2019 m. Apie tai jie buvo informuoti. 
 • Dėl nario mokesčio nemokėjimo už 2017 m., 2018 m., 2019 m.,tuo pažeidžiant Draugijos nario pareigas, vadovaujantis KABD įstatų numatyta tvarka, iš Draugijos ir Tarybos narių siūlyta pašalinti KABD narį. (Asmenų pavardės įtrauktos į protokolą).
    Nutarta - pašalinti prašymus pateikusius asmenis iš KABD narių, vieną KABD narį pašalinti iš       KABD narių ir Tarybos narių (pagal KABD Įstatuose numatytą reglamentą).
     Balsuota: UŽ - 10 tarybos narių. 
 • Pasiruošimas eiliniam KABD Seimeliui 2019.09.26 d. ir jo darbotvarkės svarstymas. Siūlomi darbotvarkės punktai: 1. KABD Vado veiklos ataskaita ir tvirtinimas. 2. Kanclerės ataskaita ir tvirtinimas. 3. Revizijų komisijos pirmininkės ataskaita ir tvirtinimas. 4. Legitimacijų komisijos darbo reglamento tvirtinimas. Pirmininko veiklos ataskaita. 5. Garbės teismo pirmininko žodis. 6. Diskusijos. Nutarta - Pritarti Seimelio darbotvarkei. Balsuota: UŽ - 10  Tarybos narių. 
 • KABD logotipo kūrimas. Aptarus esamą padėtį, nutarta naudoti ženklą, kuris yra vaizduojamas Draugijos vėliavoje. Balsuota: UŽ - 10 Tarybos narių.
 • Svarstytas KABD narių dalyvavimas ir Draugijos parama kasmetiniam Kauno tautinės kultūros centro vykdomam renginiui "Giminės medis". Nutarta - dalyvauti renginyje "Giminės medis". Balsuota: UŽ - 10 Tarybos narių.
 • Aptarti artėjantys šventiniai renginiai - Naujųjų Metų šventė, svarstytos Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Aktų naujiems nariams įteikimo datos 2020 metais, minint reikšmingas valstybines sukaktis.

KABD Vadė Kristina Giedraitienė

 


Kauno bajorų viešnagė svetingoje Žemaitijoje


- Sveiki atvykę į ežerų, eglynų ir debesų kraštą, - šiuo sveikinimu Kauno bajorus pasitiko Žemaitijos nacionalinio parko lankytojų centro darbuotojai. Saulėtą, jau rudeniui betiesiančią ranką paskutinę vasaros dieną, maloniai pakviesti atstovai iš visos Lietuvos bajorus vienijančių organizacijų, atvyko pasveikinti LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugijos narių 25-erių metų sukaktuvių proga.


Šventė vyko Plungės rajone, Platelių miestelyje, prie gražaus, legendomis apipinto Platelių ežero. Iš apžvalgos aikštelės, lyg iš paukščio skrydžio grožėjomės atsiveriančiomis ežero salomis, pusiasaliu Šventorkalniu, Plokštinės miškais pasipuošusiomis erdvėmis.
Stabtelėjome 2016 m. įkurtame Litvakų atminimo sode - "sunokę" plieno obuoliai priminė istorijos virsmą...
 
Puikiai organizuotos pažintinės programos metu Žemaitijos nacionalinio parko centre Plateliuose aplankyta ekspozicija "Žemaitijos žemės slėpiniai". XIX amžiuje statytame liaudiškos architektūros su neogotikiniais elementais Platelių dvaro svirne klausėmės išsamaus, įtaigaus pasakojimo apie Platelių dvarą, Pilies salos istoriją, jau legendomis virtusias praeities dienas. Pirmosios žinios apie Platelių dvarą mus pasiekia dar iš XV a. vidurio. Priklausęs Lietuvos valdovams, po 1795 m. padalijimo atiteko caro rūmų kamerdineriui Augustui Šuazeliui Gufjė - jo sūnaus Oktavijaus antroji žmona buvusi garsios ir įtakingos LDK giminės atstovė Sofija Tyzenhauzaitė. Jų valdymo metu Platelių dvaras klestėjo, buvo svarbus kultūros, politikos, ūkio centras. Sakoma, kad 1940 m. rūmus nacionalizavus, iš jo išgabenta daugybė meno vertybių, gausi biblioteka, skulptūros, baldai, visas archyvas. Kolekcija pateko į Žemaitijos "Alkos" muziejų. Iki mūsų dienų pagrindiniai dvaro rūmai neišliko, restauruojami keli ūkiniai pastatai, tebešlama senasis parkas.
 
Restauruotose Platelių dvaro arklidėse įkurtas pirmasis Užgavėnių muziejus Lietuvoje, kuriame pristatoma garsi Žemaitijoje tradicinė Užgavėnių šventė.
Ypač svetingai, nuoširdžiai, su dainomis, muzika, žaidimais, ypatingais žemaitiškais patiekalais dengtu stalu buvome pasitikti kaimo turizmo sodyboje „Iešnalė“ Babrungėnų kaime. Babos ir babūnės paraginti ir pamokyti, tradicinį kastinį ne tik ragavome, bet ir patys sukome - buvo labai labai gardu.
Saulei pasisukus vakarop, atsisveikinome su svetingu Žemaičių kraštu - tvirtų, nuoširdžių, vieningų bajorų žeme.
Tauri bendrystės dvasia teišlieka...
 
(Renginio nuotraukas maloniai kviečiame peržvelgti svetainėje lbkslietuva.eu)
 
 

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas – istorinės sukakties Palėvenės bendruomenėje šventės rėmėjas. Palėvenės Šv. Domininko parapijos 170 metų jubiliejus. 1863-iųjų metų sukilimo minėjimas.

 

           Yra Lietuvoje vietovių, kurių vardas skamba kaip didžios praeities, negandų laiko ir šiandienos istorinės atminties grįžimo dermė. Palėvenės dvaras, skaičiuojantis ketvirtą šimtmetį, žavus ne tik įstabia architektūra, išsaugota praeities dvasia, puoselėjamu senuoju parku... Bičiulystė, gerumo aura, maloniai sutinkamas kiekvienas svečias – štai tie raktiniai žodžiai, suskambantys kalbant apie atgimstančią didikų  Komarų rezidenciją.     
     
              Tradiciniu tapęs jau ketvirtį amžiaus kviečiamas Lietuvos bajorijos sąskrydis Palėvenės dvare šiemet minėtas šventiškai ir ypatingai – sveikinome Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo nario  -  LBKS Panevėžio apskrities skyriaus bajorus 25-ųjų įsteigimo metinių proga. Svetingų  šeimininkų pakviesti, 2019 m. rugpjūčio 3-4 d. Palėvenės dvare iš visos Lietuvos rinkosi  bajorų palikuonis vienijančių organizacijų  -  LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugijos, Kauno apskrities bajorų draugijos, Žemaičių bajorų draugijos, Šiaulių, Vilniaus krašto bajorų bendruomenių nariai, kviestiniai svečiai. Renginio pradžią skelbė pabūklų salvės, skambėjo sveikinimo žodžiai, bendradarbiavimo, geros valios, prasmingų darbų aptarimas visus šventės dalyvius subūrė, vienijo.    
       
           Šių metų sąskrydis tęsėsi dvi dienas – rugppjūčio 4 dieną Palėvenės Šv. Domininko bažnyčioje iškilmingai minėtas Šv. Domininko parapijos įkūrimo 170 metų jubiliejus. Šios istorinės šventės rėmėjas – Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas. Įstabi nuo 1676 metų pirmųjų dominikonų vienuolių įkurto Palėvenės Šv. Domininko vienuolyno ir bažnyčios - vienintelio Aukštaitijoje vėlyvojo baroko architektūros ansamblio istorija. Ne kartą nukentėjęs karų metu, nuo XVIII a. pabaigos išlikęs Palėvenės bažnyčios interjeras su aštuoniais altoriais yra vienas originaliausių vadinamojo liaudiškojo baroko pavyzdžių Lietuvoje. XVIII – XIX a. Šv. Domininko vienuolynas buvo kultūros, mokslo, meno židinys Aukštaitijoje. Nuo 1798 m. čia buvo rengiamos filosofijos ir retorikos studijos, teologijos kursas. Vienuolynas turėjo biblioteką, kurioje buvo sukaupta arti tūkstančio vertingų leidinių. Prie vienuolyno įsteigtoje mokykloje, kurioje mokėsi vienuoliai novicijai ir civiliai jaunuoliai, studijavo ir iš šio krašto kilęs įžymus architektas Laurynas Gucevičius. XIX a. blaivybės sąjūdį Palėvenės miestelyje pradėjo vyskupas Motiejus Valančius.  
     
           Svarbių istorinių įvykių minėjimas sulaukė didelio bendruomenės, šventės dalyvių susidomėjimo. Po Šv. Mišių Palėvenės Šv. Domininko bažnyčioje, Anykščių kamerinio choro „Salve Cantus“ koncertinės programos metu skambėjo vyskupo Antano Baranausko ir 1863-iųjų metų sukilėlių giesmės. Karybos paveldo klubo „Kauno pavieto laisvieji šauliai“ nariai atkūrė 1863-iųjų metų sukilėlių stovyklavietę, Anykščių kultūros centro istorinių šokių studijos „Baltoji pavana“ šokėjai supažindino su renesanso epochos šokių kultūra. Vyko dokumentinio filmo „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“ premjera (režisierius Tadeušas Bistramas).   
   
          Istorijos metraštį rašome kiekvieną dieną, tad prisimindami, gerbdami, saugodami praeities laiką kuriame ir šių dienų Lietuvą.

 Renginio organizatoriai

(Renginio nuotraukas maloniai prašome peržvelgti Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo svetainėje lbkslietuva.eu)

 

                                                   Lietuvos Bajorų KraÅ¡tų Susivienijimas

  Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo bajorystės pripažinimo aktų įteikimo

iškilmės Kaune

Istorinėje Lietuvos vietoje – srauniųjų versmių - Nemuno ir Neries santakoje Kaune, saulėtą 2019-ųjų liepos 14 d. susibūrė Lietuvos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės praeities paveldo puoselėtojai. Asociacijos Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas  nariai – Kauno apskrities bajorų draugija (vadė Kristina Giedraitienė), LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugija (vadas Antanas Sirtautas), LBKS Panevėžio apskrities skyrius (vadas Egidijus Matulevičius) 2019-aisiais metais minėdami 25-ąsias šių organizacijų įkūrimo metines, pakvietė Lietuvos bajorų palikuonis į iškilmingą renginį, kurio metu buvo prisimintos iškilios istorinės sukaktys – sutarties tarp Lietuvos ir Haličo-Voluinės kunigaikščių ir pirmojo Žemaitijos vardo paminėjimo (1219 m.) 800-osios metinės., Žalgirio mūšio pergalė 1410 m.

Šventės pradžioje nuaidėjo karybos paveldo klubo „Kauno pavieto laisvieji šauliai” atliktos iškilmingos pabūklų salvės, skirtos Lietuvai, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimui, Žalgirio mūšio pergalei pagerbti. Prie paminklo „Laisvės karys“ būriavosi iš visos Lietuvos atvykę bajoriškų giminių palikuonys su giminių vėliavomis, iškilmingos eisenos pradžią į XV a. gotikos architektūros perlu vadinamą Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią skelbė Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo maršas, lydėjo renesanso epochos istorinių šokių studijos nariai, jungėsi gausus būrys šventės dalyvių, miesto svečių.

Po Šv. Mišių Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje vyko iškilminga Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo bajorų palikuonims ceremonija. Sveikinimo kalboje Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadas Egidijus Matulevičius priminė bajorijos istoriją, garbingo paveldo išsaugojimo, puoselėjimo ir perdavimo ateities kartoms prasmę; teisingumo, kilnumo, pareigos jausmo – amžinųjų vertybių, įprasminančių šeimos, giminės, tautos būtį amžių tėkmėje, svarbą.

Po iškilmingų apeigų, kurių metu buvo šventinama Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vėliava, prasidėjo Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo šventė. Ceremonijos vadovas Kęstutis Kazimieras Ignatavičius lotynų ir lietuvių kalbomis paskelbė Bajorystės pripažinimo akto tekstą, 39 bajorų palikuonims iškilmingai įteikti dokumentai. Aš, Lietuvos bajoras, gerbdamas tėvų ir protėvių šventą atminimą, mūsų bajorijos istoriją, kultūrą ir tradicijas, visų akivaizdoje Lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei prisiekiu(...) visur ir visada būti kilniu ir garbingu piliečiu (...) aidėjo bajorų priesaikos žodžiai.

Šventė kėlėsi į nuostabų Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios vidinį kiemelį – Istorinio šokio studijos narių teatralizuotas meninis pasirodymas renginio dalyvius pakvietė kelionei po Renesanso laikų Italiją, Ispaniją, priminė, jog ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvaruose šokiai buvo neatsiejama kultūrinio gyvenimo dalis.

Dar ilgai netilo malonūs pašnekesiai, pasidalijimai šventės akimirkomis, puikia bendrystės nuotaika. Tebus vienybės jausmas didžiai prasmingas, suburiantis kilniems  darbams Lietuvos bajorijos ir Lietuvos valstybės labui.

 

 Nuoširdžiai dėkojame visiems šventės dalyviams ir partneriams:

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios gvardijonui, kunigui dr. Sauliui Pauliui Bytautui

Renginio vedančiajam – Kauno Rotušės ceremonmeisteriui Kęstučiui Kazimierui Ignatavičiui

Karybos paveldo klubui „Kauno pavieto laisvieji šauliai” (Kaunas, vadovas Vaidotas Valavičius)

Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubui „Tauro ragai“ (Vilnius, vadovas Vidmantas Lunius)

Anykščių kultūros centro istorinio šokio studijai „Baltoji pavana“ (Anykščiai, vadovė Jūratė Uselienė)

Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centrui (Kaunas, vadovas Valdas Kubilius)

Šventės nuotraukų autoriams - p. Daivai Matulevičienei, p. Audriui Sabui 

 (Filmuota medžiaga  - Lietuvos bajorų kraštų Susivienijimo svetainėje lbkslietuva.eu)

Renginio organizatoriai    


 
    2019 m. gegužės 30 dieną (ketvirtadienį) 18 val. LK Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje susirinkimo metu išklausytos puikios paskaitos istorine tematika:
 Pranešimą apie Lietuvos muzikos patriarchą kompozitorių Juozą Naujalį (1869-1934) "Juozo Naujalio genealogija" skaitė Naujalių giminės genealogijos tyrėjas, genealoginės schemos sudarytojas Viktoras Trofimišinas. Tai paskaita iš 2019 metais visoje Lietuvoje organizuojamo renginių ciklo, skirto 150-osioms J. Naujalio gimimo metinėms paminėti.  Apie Juozo Naujalio protėvių likimus, brolio Aleksandro Naujalio - žymaus Varšuvos fotografijos meistro, seserų gyvenimo vingius, Juozo Naujalio žmonos Monikos Celestinos  Katerinos von Kryt - kilmingųjų Oginskių, Kontrimavičių giminių palikuonės - nenuilstančios kompozitoriaus bendražygės, visuomenės veikėjos, moterų katalikių draugijos steigėjos ir daugelį kitų įdomių likimų sužinota įtaigaus pasakojimo metu.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „juozas naujalis“

 Prisiminimais, išlikusia istorine, archyvine medžiaga apie monsinjorą Zenoną Ignatavičių (1908-1975) - prelatą, vieną iš Šv. Kazimiero kolegijos Romoje kūrėjų, tikėjimu ir darbais garsinusį Lietuvos laisvės idėją pasidalino Kauno apskrities bajorų draugijos tarybos narys Kęstutis Ignatavičius. 2019 m. gegužės mėn. Vilkijoje - monsinjoro Zenono Ignatavičiaus gimtinėje, įprasmintas jo atminimas - atidengta paminklinė atminimo lenta prie Ignatavičių šeimos namo. Pranešimo autorius perskaitė ištraukas iš monsinjoro Z. Ignatavičiaus dienoraščių, pervertėme bibliografine retenybe tapusios knygos puslapius.

monsinjoras

 

Prisiminimų knyga, pagal prelato Z. Ignatavičiaus dienoraščius

 
Susirinkimo metu aplodismentų sulaukė Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokinių styginių kvartetas. Skambėjo J. Naujalio "Svajonė", Žako Fereolio trio G dur, taip pat jaunos kompozitorės Klaudijos Kuzaitės kompozicija J. Naujaliui atminti "Vadink mane tėvyne".  (Mokytoja Ilona Klusaitė).
 
Vakaronės metu jubiliejaus proga sveikinome Draugijos narį Romualdą Jakubonį (herbas Dryja), linkėdami prasmingų, gražių metų.
 
Artėjanti vasara suburs naujiems renginiams, maloniai kviečiame dalyvauti!
 
 
Pagarbiai, KABD  Vadė    Kristina Giedraitienė
 
 
             
    

 

 


 

  2019 m. gegužės 9 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos (KABD) tarybos posėdis. Dalyvavo 11 tarybos narių. 
 
 Svarstyti klausimai:
 • KABD legitimacijų komisijos posėdžio išvadų, dėl duomenų, pateiktų bajoriškai kilmei patvirtinti, aptarimas.

Legitimacijų komisijos pirmininkas Artūras Rukas Daujotis, narė Alicija Burbienė supažindino su Legitimacijų komisijos posėdžio išvadomis. Kanclerė Jovita Antanaitienė informavo apie aštuonių jau legitimuotų asmenų prašymus tapti Draugijos nariais.

 NUTARTA : Pritarti KABD Legitimacijų komisijos išvadoms, toliau bylas pateikiant nagrinėjimui Lietuvos bajorų kraštų sąjungos Legitimacijų tarybai.

 

 • Aptartos KABD Legitimacijų komisijos veiklos gairės Asociacijoje „Lietuvos Bajorų Kraštų Sąjunga“. Svarstytas Legitimacijų tarybos įsteigimas.

 NUTARTA : Pritarti.

 

 • Supažindinta su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos reikalavimais asmens duomenų apsaugai užtikrinti. Svarstytas duomenų tvarkymo, saugojimo pobūdis, asmens, atsakingo už duomenų apsaugą skyrimas.

 NUTARTA : KABD tarybos vardu kreiptis į buvusią KABD Legitimacijų komisijos pirmininkę A. Gudžinskienę dėl Draugijos narių asmens bylų perdavimo KABD Legitimacijų komisijai.

 • Vyko diskusijos.
 

   KABD Vadė                  Kristina Giedraitienė

 


 

   2019 m. balandžio 25 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos narių susirinkimas. Dalyvavo 30 draugijos narių.

 
        Kviestinis svečias iš LDK Valdovų rūmų - mokslinių tyrimų centro administratorius, vyresnysis muziejininkas Eimantas Gudas skaitė pranešimą tema: "Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos aukštosios aristokratijos vedybinė politika: endogamija ir už jos ribų" . Įtaigus, gausiai iliustruotas pasakojimas aprėpė XIII - XVIII a. LDK didikų, jų įpėdinių vedybinius ryšius su žymiausiomis to meto Europos valdančiosiomis dinastijomis - Riurikaičių, Piastų, Habsburgų, Vitelsbachų, Burbonų ir kt. Apžvelgti Europos monarchų dinastijų giminystės ryšiai su LDK aukštosios aristokratijos atstovais, iki mūsų dienų išlikę herbiniai ženklai architektūroje, dailėje, rašytiniuose šaltiniuose. Lektorius mielai atsakė į klausytojus dominusius klausimus, vyko diskusijos.
 
           Susirinkimo metu KABD Legitimacijų komisijos pirmininkas A. Rukas Daujotis supažindino su įvykusio Legitimacijų komisijos posėdžio išvadomis. Patvirtinta, kad buvo peržiūrėtos pretendentų bajorystės kilmei įrodyti bylos, 7 asmenų bylų duomenys atitinka Legitimacijų komisijos numatytus reikalavimus bajoriškai giminės kilmei patvirtinti. 
 
             Vakaro eigoje sveikinome garbingas jubiliejines sukaktis mininčius draugijos narius - 
 
                               p. Liudviką Krisiukėnienę (H. Swienczyc),
                               p. Adą Andriuškevičienę (H. Leliwa),
                               p. Gretą Korsakovienę (H. Lubicz),
                               p. Valeriją Petrušonienę (H. Dragomir).
 
          Džiaugiamės ir dėkojame mieloms jubilijatėms už nuoširdumą, prasmingą veiklą, išsaugant ir puoselėjant bajoriškas tradicijas. 
 
                  Šventinis vakaras subūrė mieliems pašnekesiams, artimiausiems planams aptarti.
 
 
KABD  Vadė                                    Kristina Giedraitienė
 
 
 
 
                    

     2019 m. kovo mėn. 28 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos susirinkimas. Dalyvavo 36 draugijos nariai.

Susirinkimo pradžioje Lietuvos kariuomenės ats. mjr. Gediminas Reutas pasidalijo įžvalgomis apie istorinės praeities, savųjų šaknų, papročių, kultūros išsaugojimo svarbą. Istorinių įvykių verpetuose stiprybės, tikėjimo, vilties teikė malda, iš kartos į kartą perduodamas protėvių tautinės pagarbos kodas, užrašytas branginamose lietuvių liaudies dainose. Meilės tautai, valstybei, pasiaukojimo ir dėmesingumo ženklas - okupuotoje Lietuvoje 1949 m. vasario 16 d. aštuonių partizaninės kovos vadų pasirašyta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos Deklaracija. Prasminga jungtis - po ketverių dešimtmečių kilusi Sąjūdžio banga, daugelio pasišventusiųjų darbu lėmusi Nepriklausomybę. 

Susirinkimo metu padėkojome vadui Algirdui Prekeriui už ilgametį nuoširdų, vienijantį, tolerantišką  Kauno bajorų atstovavimą. Naujai išrinkta vadovė Kristina Giedraitienė apžvelgė KABD aktualias temas, veiklą steigiamoje Lietuvos bajorų kraštų sąjungoje, pažymint visų bajorus vienijančių organizacijų lygiateisiško atstovavimo esmę. Numatytas renginių planas 2019 metams, diskusijos, paskaitos, knygų pristatymai, išvykos. Bajorijos vardo garsinimas, dalyvavimas prasminguose visuomeniniuose renginiuose, labdaros, švietėjiškos veiklos motyvas turėtų tapti istorinę atmintį ir tapatybę išsaugojusios bajorų bendruomenės veiklos prioritetu. 

Dėkoju visiems bajorams už malonų, draugišką vakarą, gausias vaišes.

Vadė            Kristina Giedraitienė

Renginio akimirkos 
 
 

 

 

   2019 m. kovo  mėn.  13 d. įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos Tarybos posėdis.

Posėdyje  dalyvavo 15  Tarybos narių. 

 

 Posėdžio metu svarstyti klausimai: 

 

 1.  Jungimasis į naujai kuriamas Lietuvos bajorų organizacijas. 

Apsvarstyta paskutinė naujai kuriamos Lietuvos Bajorų Karališkosios Sąjungos  Įstatų versija. Kadangi šiuose Įstatuose nebuvo pakeisti labiausiai ginčytini teiginiai iškelti Vilniaus susitikime, nuspręsta  šių Įstatų toliau nenagrinėti.

 Pateikti  naujai kuriamos Lietuvos Bajorų Kraštų Sąjungos Įstatai .Įvertinus kai kurias Tarybos narių pastabas buvo, nuspręsta sudaryti keturių Tarybos narių derybinę grupę tolimesniam šių Įstatų tobulinimui ir pritarta mūsų Draugijos jungimuisi į šią organizaciją. Už tai balsavo 14 Tarybos narių. 

  NUTARTA:  Pritarti Kauno apskrities bajorų draugijos jungimuisi į Lietuvos     Bajorų Kraštų Sąjungą. Patvirtinti Draugijos derybinės grupės sudėti – Kristina Giedraitienė, Algirdas Prekeris, Artūras Rukas Daujotis ir Audrius Sabas.

 

   2.  Tarybai  įteiktas Algirdo Prekerio pareiškimas su prašymu atleisti jį iš Draugijos Vado pareigų. Taryba patenkino  prašymą. Už tai balsavo 15 Tarybos narių. 

       NUTARTA : Patenkinti Algirdo Prekerio prašymą atleisti jį iš Draugijos vado  pareigų.

 

   3.  Tarybai  pristatyta  Kristinos Giedraitienės kandidatūra užimti Vado pareigas iki eilinio rinkiminio Seimelio. Kandidatė pristatė  artimiausius planuojamus darbus  Draugijoje. Už jos patvirtinimą Vado pareigose balsavo 15 Tarybos narių. 

      NUTARTA: Patvirtinti Kristiną Giedraitienę eiti Draugijos vado pareigas iki eilinio rinkiminio Seimelio.

 

   4.  Svarstyta, kokių žingsnių reikia imtis, norint atgauti Kauno apskrities bajorų draugijos archyvines bylas ir legitimacijos dokumentus . 

      NUTARTA: Pavesta šį klausimą spręsti K. Giedraitienei ir A. Rukui.

 

      Vadė                        Kristina Giedraitienė  

 


  2019 m . vasario  mėn.  28 d.  vyko Kauno apskrities bajorų draugijos mėnesinis susirinkimas,  kuriame dalyvavo 38  Kauno bajorai.. Susirinkimo pradžioje pasiklausėme trumpo  pianistės koncerto. Po to bajorai A. Rukas, A. Sabas ir A. Verbickas informavo apie Lietuvos bajorų susirinkimo Vilniuje eigą ir rezultatus. Buvo išklausyta informacija apie susitikimą su LBKKS vadovybe. Svarstytos tolimesnio bendradarbiavimo  galimybės su įvairiomis Lietuvos bajorų organizacijomis.

         Artūras Rukas Daujotis supažindino su naujai išleista knyga  "Geležinė knyga" apie Jotvingių ordiną.
         Po susirinkimo pabendravome prie kavos puodelio ir bajorių paruoštų vaišių. 
 

      Vadas        Algirdas Prekeris 

 
 
    2019 m. sausio 31 d.    Kauno Karininkų  Ramovėje įvyko Draugijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 20 Kauno krašto bajorų. Išklausyta informacija apie dabartinę LBKS padėtį . Atviroje diskusijoje buvo aptarti tolimesni mūsų  žingsniai bendraujant su kitomis Lietuvos bajorų organizacijomis. 
             Bajorių  Kristinos Giedraitienės ir  Liudvikos Krisiukėnienės   paruošti sumuštiniai,  kibinai ir karšta kava padėjo  sukurti jaukią  aplinką bendraujant po oficialiosios dalies. 
 
Vadas     Algirdas Prekeris
 
    2019 m sausio 12 d.  Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje įvyko pokylis skirtas Naujųjų Metų ir Trijų karalių šventėms pažymėti. Šventėje dalyvavo 52 Kauno krašto bajorai. Svečiams grojo bajoras K. Paulaitis su nepakartojamo balso soliste.  Pokylio  metu šventinę vakarienę mums pateikė kavinė  "SAVIOLA". Malonu buvo matyti frakais pasipuošusius bajorus ir žavias bajores besisukančius šokio ritmu. 
          Dėkoju bajorams A. Sabui, J. Antanaitienei, L. Krisiukėnienei, G. Korsakovienei ir visiems bajorams sukūrusiems mums šią gražią šventę.

 Vadas     Algirdas Prekeris 
 

      Š.m. gruodžio mėn. 29 d.  12 val.  Kauno įgulos karininkų ramovės Didžiojoje salėje vyko       Kalėdinė eglutė, kurioje  dalyvavo 23 jaunieji bajorai. Vaikus linksmino ir dovanas dalino Kalėdų Senelis. 
             Labai dėkingi bajorei Liudai Markauskienei ir jos sūnui Andriui už jų darbą organizuojant šį renginį.
 
 Vadas     Algirdas Prekeris 
 

   Š.m  .  lapkričio   mėn.  29 d. (ketvirtadienį) vyko Kauno apskrities bajorų draugijos mėnesinis susirinkimas.Susirinkime, skirtame paminėti Lietuvos kariuomenės šimto metų jubiliejų, dalyvavo 23 Kauno bajorai.

Susirinkime:

 1. Karo muziejaus direktoriaus pavaduotojo istoriko Arvydo Pociūno paskaita apie pirmuosius Lietuvos kariuomenės kūrimo žingsnius. Jis pagarsino kelis naujai rastus dokumentus iš to laikotarpio, kurie leido suprasti kokiu sudėtingu laikotarpiu tada gyveno Lietuva.  

  2. Kauno karininkų Ramovės vadovo pulkininko Gedimino Macijausko atsiminimai dviejų jo misijų Afganistane. Įspūdžiai apie to krašto gyventojus, tarnybos draugus, įdomesni momentai iš karinio gyvenimo parodė koks sudėtinga tarnyba lydi mūsų karius. 

   3. Trumpa suneštinė vakarienė. 

 Vadas     Algirdas Prekeris 

 
    Spalio   mėn.  25 d. (ketvirtadienį) vyko Kauno apskrities bajorų draugijos mėnesinis susirinkimas. Susirinkime, kuris skirtas paminėti artėjančias Vėlines ir mirusius mūsų bajorus, dalyvavo 25 Kauno bajorai.
 Susirinkime:
Smuikininkės Lijanos Žiedelytės koncertas.
Bajoro Artūro Ruko Daujočio atsiminimai apie pirmuosius mūsų Draugijos bajorus.
Bajoro Kęstučio Ignatavičiaus pasisakymas.
Kapeliono Sauliaus Bytauto vedama bendra malda.

Vadas Algirdas Prekeris 

 


 

    2018-09-27 Karininkų Ramovėje įvyko tradicinis bajorų susirinkimas, kuriame dalyvavo 25 Draugijos nariai. Pagerbėme a/a Teresės Chmieliauskaitės atminimą, pasidalinome atsiminimais apie popiežiaus apsilankymą Kaune. Taip pat pagerbėme šių metų jubilijatus. Ypatingai buvo pažymėti Kristina Giedraitienė, Liudvika Markauskienė, Zenonas Vaškevičius ir Kęstutis Ignatavičius, kurie ypatingu savo darbu prisideda prie mūsų Draugijos ir visos Lietuvos bajorijos veiklos.  Pasiklausėme Kęstučio Ignatavičiaus muzikos, pabendravome prie vaišių stalo.
 
Vadas Algirdas Prekeris
 
 
 
  2018-08-04 Palevėnes dvaro sąskrydyje dalyvavo 20 Kauno bajorų grupė. Vyko labai įdomus ir turiningas renginys, kurį organizavo Panevėžio bajorai. Dalyvavo apie šimtas visos Lietuvos bajorų. Ypatingai linksmi renginiai buvo suorganizuoti mažiesiems bajorams. Linksma muzika, šokiai, skanus maistas prie bendro stalo, pirtis, maudymasis Lėvenyje tai tik dalis to ką mums siūlė organizatoriai. 
         Labai dėkingas visiems Kauno bajorams už aktyvų dalyvavimą renginyje.

         
 
       Vadas Algirdas Prekeris 
 

 
  2018-05-31 Karininkų ramovėje praėjo tradicinis  bajorų susirinkimas. 
Bajoras Kęstutis Paulaitis pagrojo savo improvizacijų kūrinius. Padiskutavome apie LBKS perspektyvas ir naujos Lietuvos bajorų organizacijos kūrimo galimybes. Bajoras K. Ignatavičius informavo apie VYČIO paminklo statybų pradžią.  Susirinkime dalyvavo 37 bajorai. Pabendravome prie bendrų vaišių stalo.
  
 
 2018-04-26 Karininkų ramovėje įvyko tradicinis Kauno apskrities Bajorų draugijos susirinkimas.
Jo metu išklausėme nuotaikingo Kauno muzikinio teatro styginių kvarteto koncerto skirto artėjančiai Motinos dienai, išklausėme informaciją apie Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą byloje LBKS – Turto bankas, išrinkome delegatus į LBKS Seimą ir aptarėme LBKS senatorių kandidatūras.  
 


 2018-04-26 Karininkų ramovėje įvyko tradicinis Kauno apskrities Bajorų draugijos susirinkimas.

Jo metu išklausėme nuotaikingo Kauno muzikinio teatro styginių kvarteto koncerto skirto artėjančiai Motinos dienai, išklausėme informaciją apie Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą byloje LBKS – Turto bankas, išrinkome delegatus į LBKS Seimą ir aptarėme LBKS senatorių kandidatūras.

 
   Ilgametė VKBS narė p. Birutė Serapinienė balandžio 7d.14 val. maloniai kviečia atvykti į Kauno Karo muziejų ir pasižiūrėti spektaklį "Mano vardas - Lietuva", kuriame ji pati vaidina rašytoją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę.     Įėjimas - laivas.
 


2018-03-29 KABD buveinėje, Laisvės al. 39, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos Seimelis. Patvirtintos vado ir kanclerės ataskaitos, KABD legitimacijos komisija, nagrinėti kiti darbotvarkėje numatyti klausimai. Atsistatydinus vadui, patvirtintas laikinai vienerius metus iki sekančio KABD Seimelio eisiantis vado pareigas Algirdas Prekeris.


2018-02-24 KABD buveinėje, Laisvės al. 39, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos vasario mėnesio susirinkimas ir Lietuvos bei Estijos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečių paminėjimas. Skambėjo Lietuvos, Estijos valstybių ir Lietuvos bajorų himnai, išklausėme Estijos Prezidentės Kersti Kaljulaidi sveikinimą, pagrindinį pranešimą "Lietuvos ir Estijos valstybių panašumai ir skirtumai 100-mečio perspektyvoje: faktai ir interpretacijos" skaitė pranešėja Estijos garbės konsulė Lietuvoje prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė. Renginį moderavo Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas dr. Raimundas Kaminskas. Renginio muzikinę programą atliko muzikantas Ignas Lapienis.


2018-01-27 įvyko Šiaulių krašto bajorų pokylis. Šilti žodžiai ir apsikabinimai, gražios dainos ir linksmi šokiai, pavyzdingas dalyvių nuoširdumas. Jausmas lyg būta darnioje šeimoje. Užfiksuotos puikiai praleistos akimirkos. Šiaulių krašto bajorai visada laukiami Kauno krašto bajorų renginiuose! Daugiau nuotraukų


2018-01-25 KABD buveinėje, adresu Laisvės al. 39-4, Kaune įvyko Kauno bajorų susirinkimas. Pranešimą įdomia tema dėstė Lietuvos - Suomijos draugijos Kauno skyriaus koordinatorius Romualdas Povilaitis, bajorė Marija Aldona Ivaškevičiūtė - Blažienė perskaitė patriotiškas eiles Vasario 16-osios proga, o jaunosios bajoraitės Patricija ir Lukrecija Zalieckaitės papasakojo apie savo bajorišką giminę ir herbą. Taip pat skambėjo akordeono muzika ir lietuviškos tautinės dainos. Prie vaišių stalo bajorai pasidalino įspūdžiais ir įvairiomis idėjomis.


2017-01-12 Kauno apskrities Bajorų draugija prisijungė prie Tarptautinė komisijos  nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, organizuojamos pilietinė iniciatyvos "Atmintis gyva, nes liudija", kuri skirta Laisvės dienai ir Lietuvos piliečių vienybės pergalei prieš agresorių atminti. 

Uždegtos žvakutės KABD ramovėje ir prisiminti Lietuvos didvyriai. 2017-01-12 KABD atstovas, vyriausiasis vėliavininkas Romualdas Jakubonis  dalyvavo LR Seime vykusiame renginyje.


2018-01-09 Kaune esančiame Istorinės Prezidentūros sodelyje buvo paminėtos pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos 74-osios žūties metinės. Minėjimo pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Renginio metu dr. Raimundas Kaminskas priminė minėjimo dalyviams, kad 2018-ieji - Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai ir  pristatė iš Vaclovo Šliogerio knygos „Antanas Smetona: žmogus ir valstybininkas" nuotrauką ir jos aprašymą  apie prezidento laidotuves 1944 m. sausio 13 d. JAV. Savo mintimis apie pirmąjį prezidentą A. Smetoną dalijosi prezidento brolio Motiejaus vaikaitė Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė, istorikė dr. Ingrida Jakubavičienė, prof. Arimantas Dumčius, inžinierius Romualdas Jakubonis. Minėjime dalyvavo Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas, LŠS Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės 202-osios kuopos vadas Julius Proškus, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos/skyriaus bei Kauno apskrities Bajorų draugijos nariai, Kauno A. Smetonos gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Minėjimo pabaigoje prie skulptoriaus Alfonso Vauros  sukurto paminklo Prezidentui A. Smetonai sužibo žvakių liepsnos, buvo padėta gėlių. Straipsnis AIDAS.LT


2018-01-07 įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos, LDK Atmintis organizacijų, Šv. Adalberto Riterių ordino ir LDK ponų tarybos bendras šventinis renginys, Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje ir restorane "Miesto sodas. Bažnyčioje po Šv. Mišių organizacijos vadovai pasirašė Koalicinės bendradarbiavimo deklaracijos ir sutarties priedą dėl šio labdaringo renginio programos. Vyko iškilmingas naujų narių priėmimas į LDK istorinį paveldą puoselėjančias organizacijas ir apdovanojimai. Restorane bajoras Kazys Strazdauskas ir smuikininkė Lijana Žiedelytė, pianistė Loreta Haidari atliko poetinę muzikinę programą "Pamiršto dvaro melodijos". Dainų atlikėja bajorė Violeta Vasiliauskienė džiugino susirinkusius puikiais romansais, dainuojamąja poezija. Prasmingais žodžiais buvo pasveikinti jubiliatai, įteikti padėkos raštai. Paramos loterijos organizatorė KABD ir LGHD tarybos narė Kristina Giedraitienė papasakojo apie šv. Pranciškaus (saleziečių) draugijos istoriją ir jų veiklą Lietuvoje. Renginio dalyviai aktyviai pirko loterijos bilietus, o visos surinktos lėšos skirtos seserų saleziečių globojamo Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Laimingieji rėmėjai gavo vertingus prizus, kuriuos loterijai aukojo žinoma menininkė Giedrė Bulotaitė - Jurkūnienė, tekstilininkė Gertrūda Kliučinskienė, Giedraičių šeima, dailininkas Anatolijus Michailovas, knygų apie Lietuvos dvarus autorė Ingrida Semaškaitė. Renginio video 


2018-01-01 Lietuvos vėliavos dienos paminėjimas (aštuntąjį kartą) vyko Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, kurį organizavo Kovo 11-osios gatvės bendrija kartu su Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Kauno apskrities Bajorų draugija, bei LŠS Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės šauliais. Po šv. Mišių Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas dr. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM pašventino Lietuvos trispalves.

Prieš 99-erius metus, 1919 metų sausio 1 d. Vilniuje Gedimino pilies bokšte Lietuvos trispalvę kaip laisvos Lietuvos simbolį pirmą kartą iškėlė Lietuvos savanorių būrys vadovaujamas karininko Kazimiero Škirpos. Saugokime ir gerbkime Lietuvos trispalvę!


Numatoma veikla

2018 METŲ KABD PROGRAMA


2017-12-30 Kauno valstybiniame lėlių teatre susirinko gausus Kauno bajorų vaikučių būrys į Kalėdinę šventę - spektaklį "Sniego senio sapnas". Šventėje apsilankė ir Kalėdų senis, kuris įdomiu žaidimu išjudino ne tik vaikučius, bet ir juos atlydėjusius šeimos narius, bajorus.


2017-12-18 Kauno rotušėje vyko diskusija, kurią inicijavo projektas "LT 1918", pavadinimu "Šimtmečio tiltas: pokalbiai apie Lietuvą". Pokalbio metu buvo koncentruojamasi į dvi temas: išeivijos veikla atkuriant Lietuvos valstybę ir diplomatinės pastangos įtvirtinant Lietuvos interesus. Pokalbyje dalyvavo Rimas Bružas (režisierius, žurnalistas), prof. Liudas Mažylis, Kotryna Stankutė-Jaščemskienė (Global Lithuanian Leaders vadovė), Marijus Petrušonis (Lietuvos URM diplomatas), Kauno bajorai ir kiti svečiai.


2017-12-18 prie pastato K. Donelaičio g. 52, Kaune įvyko paminklo Algirdui Juliui Greimi (1917-1992) atidengimo ceremonija, kuriame dalyvavo ir Kauno bajorai. Pirmieji šio paminklo iniciatoriai buvo Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba bei prof. R. Kašponis. Apie tai byloja 2014 m. kreipimosi raštas, taip pat publikuotas straipsnis MOKSLOLIETUVA.LT

Pasaulyje žinomas lietuvių kilmės prancūzų kalbininkas, mitologas, vienas iš žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų A. J. Greimas 1934-1935 m. studijavo teisę VDU, 1936-1939 m. kalbotyrą Grenoblio universitete. Grįžęs į Lietuvą 1939 m. atliko karinę tarnybą ir 1940 m. tapo atsargos leitenantu, 1940-1944 m. gyveno Šiauliuose, mokytojavo Mergaičių gimnazijoje ir Prekybos institute. Jis buvo Tautinės lietuvių studentų korporacijos Neo-Lithuania narys ir priklausė Šaulių (LŠS) kultūrininkų būreliui. A. J. Greimo 100-osios gimimo metinės yra įtrauktos UNESCO sukakčių sąrašą, todėl ir LR Seimas paskelbė 2017 metus Algirdo Juliaus Greimo metais.


2017-12-16 Kaune Petrašiūnų kapinėse prie kenotafo skirto prof. Augustinui Voldemarui (1883-1942) įvyko jo 75-ųjų mirties metinių paminėjimas. Vėliau paminėjimo dalyviai vyko į A. Panemunę, kur padėjo gėles prie prie dviejų Vyčio Kryžiaus ordinų kavalieriaus Jono Karučio (1900-1943) atminimo lentos J. Staugaičio gatvėje prie namo Nr. 16. Vieša diskusija: "Kokias turėjome istorines pamokas Lietuvai?" vyko Panemunės "Eglėje". Renginį organizavo Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga su Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba ir Kovo 11-osios gatvės bendrija. Prie šio renginio prisijungė ir Kauno Kauno apskrities Bajorų draugija.

Tai viena garsiausių politinių asmenybių Lietuvos istorijoje: tarpukariu pirmosios Vyriausybės vadovas, du kartus ėjęs ministro pirmininko, užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrų pareigas, istorijos profesorius, LK kūrėjų savanorių sąjungos garbės narys, radikalus "Geležinio vilko" iniciatorius, kūrėjas ir (1927-1929) faktinis vadas, Kauno šaulių būrio garbės šaulys, Kauno m. savivaldybės tarybos narys, vertėjas ir publicistas. Daugiau apie Prof. Augustiną Voldemarą LRV.LTARCHYVAI.LT.


2017-12-15 Kauno Senamiesčio progimnazijoje įvyko edukacinė popietė istorinės atminties tematika. Renginio pagal projektą "Senamiestis vaikams ir šeimoms" įgyvendinamą lapkričio – gruodžio mėnesiais, organizatorius Kauno Senamiesčio draugija (Kauno senamiestis gyvai), partneris Kauno apskrities Bajorų draugija. KABD vadas maloniai pakvietė skaityti pranešimą LGHD ir KABD tarybos narę Kristiną Giedraitienę. Kaip LDK kilmingieji auklėjo, ugdė savo vaikus, kas buvo jų pirmieji mokytojai? Kodėl sūnūs buvo mokomi karybos, o dukterys – pamaldumo ir ekonomikos? Kada rytais prasidėdavo kilmingųjų vaikų pratybos ir kiek trukdavo? Kokie žaislai skatino riterišką kultūrą, kelerių metų amžiaus Kristupo Radvilos sūnus Jonušas gavo dovanų žirgą? Apie visa tai mokiniai sužinojo K. Giedraitienės paskaitoje "Kilmingųjų šeimų vaikų auklėjimas LDK XVI-XVII a. Mokymo įstaigų raida XVII-XIX a. Lietuvoje". Diskusijoje apie mokyklų ir gimnazijų pradžios kūrimą galėję palyginti, ko buvo mokomi jų bendraamžiai prieš tris ar keturis šimtmečius mokiniai stebėjosi, kad anuomet tekę ir lotynų, lenkų k. gramatikos, Antikos veikalų vertimų, oratorystės, kaligrafijos meno, Romos istorijos, fizikos, geografijos mokytis gana jauname amžiuje.
Pasidalijome savomis patirtimis puoselėjant, kuriant šeimų, giminių istorijas. Giminių susibūrimai, saugomos šeimose relikvijos (kai kurios perduodamos muziejams), nuotraukų albumai, senelių ir prosenelių pasakojimai – tai išlikimo istorijos tėkmėje daigas, kuris sudygęs duos gerų vaisių.
Skambant romantiškai F. Šopeno muzikai visi sutarėme, kad ir dabartyje esminė telieka dar XVII a. antroje pusėje LDK teologų, teisininkų ir pedagogų suformuota nuostata – didžiausia pareiga, ruošiant vaikus gyvenimui, tenka šeimai. Pasiklausykime muzikos garsų, bent trumpam primenančių tikrosios aristokratijos jauseną, gyvenimo būdą, kilnumą


2017-12-09 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Jotvingių kryžiaus riterių ordino 530 m. jubiliejaus šventė, kurią vedė Majoras Donatas Mazurkevičius. Šventinis renginys prasidėjo skambant dūdmaišiui į menę žengiant ordino signatarams. Iškilmingai įnešta ordino vėliava, skambėjo ordino himnas ir obalsis. Sveikinimo žodį tarė ir paskaitą apie "Jotvingių kryžiaus riterių ordino istoriją" skaitė Didysis Magistras Artūras Rukas Daujotis. Renginyje taip pat dalyvavo atstovai iš: Kauno apskrities Bajorų draugijos, LDK ponų tarybos, LDK kilmingųjų susivienijimo, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos, Šv. Adalberto – LDK – riterų ordino, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos ir kt. LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka nusipelniusiems šio ordino nariams įteikė medalius ir ordinus. Jotvingių kryžiaus riterių ordino kancleris Kauno Šv. Jurgio bažnyčios gvardijonas, Kauno bajoras Br. Saulius Paulius Bytautas paskelbė Didžiojo Magistro Dekretą "Dėl dignitorių skyrimo". Renginyje buvo surengta Ordino istorinė ekspozicija. Po oficialios dalies, vaišių stalą palaimino Br. S. P. Bytautas. Apie ordiną JOTVINGIAI.LT


2017-12-06 Kaune įvyko Suomijos nepriklausomybės 100-mečio minėjimas. 16.30 val. gėlių padėjimas prie Suomijos švedo rašytojo Henrio Parlando (1908–1930) memorialinės lentos, V. Putvinskio g. 64. 17.00 val. Suomijos nepriklausomybės 100-mečio proga Kauno m. savivaldybės Didžiojoje salėje (Laisvės al. 96) vyko: Prof. dr. Valdo Rakučio komentarai apie suomių kino filmą "Žiemos karas", doc. dr. Romualdo Povilaičio pranešimas: SUOMIJOS VALSTYBĖS 100-METIS: FAKTAI IR INTERPRETACIJOS, dr. Raimundo Kaminsko pranešimas VYTIES KRYŽIAUS KAVALIERIAI SUOMIJOS PILIEČIAI IKI 1940 M. 

Kauno apskrities Bajorų draugija šio renginio remėja. Nuotraukos R.  Eidukevičiaus. Straipsnis SUDUVIS.LT


2017-12-02  Kaune Vilijampolėje, buvusiuose I. B. Volfo namuose vyko LDK didžiojo etmono, kunigaikščio Jonušo Radvilos (1612-1655) 405-ojo gimtadienio bei Vilijampolės įkūrimo 365-mečio minėjimas. Prof. Dr. Valdas Rakutis paskaitė pranešimą apie LDK didįjį etmoną, kunigaikštį Jonušą Radvilą 405-ojo gimtadienio proga, Dr. Raimundas Kaminskas apie (laiko) žemėlapius, tapatybės ir atsinaujinimo strategijos paieškas Vilijampolės 365–mečio proga, Tautvilas Rinkevičius pristatė kilnojamą parodą "Vilijampolės herbų projektai ir LDK pinigų koliažai". Kauno apskrities Bajorų draugija padovanojo gimtadienio tortą ir muzikinę programą, savo kūrybos dainas atliko Ignas Lapienis. Plačiau

Renginio partneriai: Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba, Etninio paveldo bendruomenė "Kauno Veršva", Kauno apskrities  Bajorų draugija, LŠS Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės 202-oji šaulių kuopa bei p. Valdas Medardas Buinevičius.

Daugiau 2016 - 2017 m. naujienų →[NAUJIENŲ ARCHYVAS][Grįžti↑]

Paskelbti renginius, publikacijas, straipsnius, aprašymus apie bajorišką savo giminės kilmę, istorinius faktus, šiandienos aktualią informaciją galite susisiekus su svetainės administratoriumi. [Kontaktai]

Flag Counter

[NAUJIENŲ ARCHYVAS][Grįžti↑]

Gerbiami bajorai,

 

pasidžiaukime puikaus renginio akimirkomis, kurio organizavime didelius darbus nuveikė mūsų draugijos bajorai

Kristina Giedraitienė ir Saulius Paulius Bytautas OFM.

 

     AČIŪ JIEMS.

 

New layer...
Balandis 2021
Pr A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Dabar svetainėje 9 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas