Bajorų svarbiausia pareiga – ginti valstybę!

 

"Tas, kuris tiki Laisve ir laikosi LIETUVOS Statuto, yra lietuvis" 
ištrauka iš XIX a. 4 deš. "Lietuvių katekizmo"

«Dvarai»«Kauno pilis»«Vytauto Didžiojo Karo muziejus»«LDK Valdovų rūmai»«Biržų pilis»«Dubingiai»

 

«1»«2»«3»«4»«5»«6»«7»«8»«9»«10»«11»«12»«13»«14»«15»«Mediateka»«Kauno bajoro nario mokestis»
Informacija norintiems legitimuotis [LEGITIMACIJA] Bajorams, siekiantiems KABD narystės, maloniai kviečiame susipažinti su reglamentu -  KABD Įstatų 3.2 punktu [ĮSTATAI]. 

Informuojame
, kad KABD Tarybos sprendimu 2022 m.  metinis draugijos nario mokestis  - 15 eurų, kurį pagal Įstatus būtina sumokėti iki einamųjų m. kovo 1 d. Dėkojame tiems, kurie jau sumokėjo šį mokestį. 
 
Atsisk. sąsk. Nr. LT70 7044 0600 0337 2983 AB SEB bankas. Daugiau informacijos suteiks kanclerė Jovita Antanaitienė, tel. +370 687 11241, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.  
LIETUVOS KILMINGŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJA
 


  Kauno apskrities bajorų draugija, pirmoji po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įsteigta Lietuvos bajorijos palikuonis vienijanti organizacija, pritaria visos Lietuvos bajorijos vienybei. Po Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą ištikusios juridinės ir finansinės krizės,  naujuoju lygiateisiškumo, pagarbos, šimtmečius menančiu istorinio Lietuvos bajorijos paveldo saugojimo ir atkūrimo principais grįstu junginiu tampa Asociacija „Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas“.

Kauno apskrities bajorų draugija, LBKS Panevėžio apskrities skyrius, LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugija 2019 m. gegužės 24 d. tapo šios Asociacijos steigėjais-nariais. 2019 m. birželio 14 d. Kaune įvykusio pirmojo Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo suvažiavimo metu išrinkta ir patvirtinta LBKS vadovybė - Vadas Egidijus Matulevičius, kanclerė Jovita Antanaitienė. Revizijos komisijos pirmininkas - Antanas Sirtautas, Bajorų legitimacijų komisijos pirmininkas - Artūras Rukas Daujotis.Vieningai pritarta tęsti keletą dešimtmečių puoselėjamą Lietuvos bajorijos paveldo išsaugojimo veiklą.
 
Informacija nuolat atnaujinama ,,Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo" internetinėje svetainėje  https://lbkslietuva.eu/
 
 


 
 2019 m. lapkričio 27 d. Asociacija ,,Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas"  prisijungė prie Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, narių, delegavo atstovus į Koordinacinę tarybą (NOKT).Susitarimą pasirašiusios patriotinės organizacijos bendradarbiauja saugant ir stiprinant Lietuvos nepriklausomybę, didinant šalies gynybinius pajėgumus, ugdant jaunosios kartos pilietiškumą, įamžinant visų laikų Lietuvos nepriklausomybės kovų ir kovotojų atminimą.Svarbiausias Tarybos uždavinys - koordinuoti Nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą, Lietuvos krašto apsaugos sistemos institucijoms bendradarbiaujant su visuomene. (Ištrauka iš NOKT posėdyje 2017.12.15 patvirtinto Reglamento).  
 


 
Istorinės atminties popietė Medvėgalio papėdėje
 
2022 m. rugpjūčio 6 d. visuomeninių organizacijų atstovai susirinko Karūžiškės dvare - pasveikinti dvaro šeimininkės, atkūrėjos ir puoselėtojos p. Snieguolės Jurskytės garbingo jubiliejaus proga, linkėdami šviesių dienų, sveikatos, kuo greičiau sustiprėti. 
 
Visi lankytojai ir svečiai, užklydę piligrimai dalyvavo Šv. Mišiose, prisimenant p. Snieguolės giminės protėvius, aplankė atstatomą partizanų bunkerį-memorialą.
 
Karūžiškės dvare nuoširdus ir nenuilstantis istorijos saugotojas p. Domas Akstinas maloniai ir įtaigiai supažindino svečius su nuolatinėmis ir naujomis dvaro svirne parengtomis ekspozicijomis, dokumentų rinkiniais.
 
Tai nuostabi patirtis - nuolat žavinti p. Snieguolės ir p. Domo Akstinų istorinės atminties puoselėjama versmė, prie kurios visi laukiami...
 
  
   
 
 


 
Gerbiamieji bajorai, 
 
 nuoširdžiai sveikiname Draugijos narius,
 
rugpjūčio mėn. mininčius  Jubiliejines
 
šventes!
 
 
P. Snieguolę Mariją Oną Jurskytę (H. Prus I) LBKS Garbės bajorę, ilgametę Kauno
apskrities bajorų draugijos Tarybos narę, istorinės atminties liudytoją ir sergėtoją,
Karūžiškės dvaro sodybos atkūrėją ir puoselėtoją;
 
P. Mildą Gaigalaitę (H. Zaremba);
 
P. Raimondą Lolitą Biliukaitę-Pažarauskienę (H. Boncza);
 
P. Gertrūdą Rimkutę (H. Tarnawa).
 
 
Viltingų, kūrybingų, bendrystės Metų
Jums linki Kauno apskrities bajorų Draugijos nariai.
 
 
 
 


 
Bajoriška Palėvenės dvaro vasaronė
 
Gražia tradicija tapusi kasmetinė Palėvenės dvaro vidurvasario šventė 2022 m. liepos 30 d. vėl subūrė svečius.
 
Turininga ir prasminga renginio programa - pasakojimai apie dvaro istoriją, dvaro šeimininkų prisiminimai ir laiškų skaitymai, kviestinių svečių teatralizuota programa ir istoriniai šokiai bei jų pamokos, dvaro loterija, jaunimo pramogos, parko lankymas - nepaliko abejingų, gi svečiai galėjo čia pat užrašyti linkėjimus ir įspūdžius svetingiems šventės šeimininkams, kaip ir dera, plunksna, tušu...
 
Iki susitikimo Palėvenės dvare!
 
  
  
   
 
 


 
Istorijos atgarsiai Merkio krante
 
Šis prasmingas pavadinimas taikliai kalba apie ypatingos svarbos iškilmes, kurios vyko 2022 m. liepos 23 dieną, Kasčiūnų kaime, Varėnos raj. Tądien buvo iškilmingai pašventintas ir po rekonstrukcijos visuomenei atvertas ypatingos istorinės reikšmės simbolis - Dainavos apygardos partizanų vadų J. Vitkaus-Kazimieraičio ir A. Ramanausko -Vanago vadavietė (bunkeris). Prasminga, kad šis istorinės reikšmės objektas buvo rekonstruotas neatlygintinai dirbant savanoriams, vien tik geradarių aukų dėka. Tarp rėmėjų - ir Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo nariai.
 
Ši slaptavietė, kurioje 1945-1946 metais dirbo Dainavos apygardos partizanų vadai buvo įrengta ištikimo tų dienų liudytojo - partizano Juozo Jakavonio -Tigro sodyboje. 2021 metais atsisveikinome su šiuo garbingu istorijos sergėtoju, tad ypatingai svarbu ir prasminga, kad, pasak dukters p. Angelės Jakavonytės, buvo išpildyta paskutinė šio garbingo kovotojo valia - atstatytas, rekonstruotas, visuomenei atvertas istorinis bunkeris.
 
Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos vyriausybės, Seimo, Europos parlamento nariai, atstovai daugelio nevyriausybinių, visuomeninių organizacijų, vyko partizaninio judėjimo eksponatų ir dokumentų paroda, renginio dalyviai ir svečiai išvydo naują dokumentinį filmą "Juozas Jakavonis-Tigras". 
 
Šventės metu buvo pasakyta daug prasmingų, įsimintinų kalbų, pasidalinta atsiminimais, lūkesčiais. Viltingai nuteikė ir pačių jauniausiųjų renginio dalyvių pašnekesiai - mažieji ypač susidomėję tarpusavy svarstė, ar tikrai viskas taip buvo...  Tai jau užduotis jiems - suprasti ir išsaugoti kitoms ateisiančioms kartoms.
 
Parengė 
Kristina Giedraitienė
KABD Vadė
 
   
  
  
 
 
 


 

Gerbiamieji Bajorai,

 

nuoširdžiai sveikiname Draugijos narius, 2022 m. gegužės, birželio, liepos mėn. pasitinkančius jubiliejines sukaktis:

 

P. Stasę Joaną Butkevičiūtę-Skiraitienę (H. Vanagas);

P. Romualdą Kęstutį Lazdauską (H. Drzewica);

P. Ireną Baltrušaitienę (H. Lubicz);

P. Audronę Audzevičiūtę Daubarienę (H. Vieniawa);

P. Editą Mariją Bedarfaitę-Šlapikienę (H. Neczuja);

P. Vidą Kontrimavičių (H. Vartai, Brama);

P. Birutę Sližytę-Adomavičienę (H. Kirvis); 

P. Bartaševičiūtę Ievą (H. Znin);                            

P. Blaževičių Henriką  (H. Lapė (Lis));         

P. Tomą Grigalevičių  (H. Karpis (Karp)); 

P. Friedl Kristiną  (H. Brodzic);                

P. Solžaną Gudonavičienę (H.Valtis);                

P. Nijolę Lopatienę (H. Vienaragis);

P. Artūrą Počiuipą  (H.Koscieza);        

 P. Aleksandrą Zvicevičiūtę Stasiulienę (H. Jastriebiec);  

 P. Živilę Survilaitę (H. Rožė).     

Kuo geriausios sėkmės, kūrybinės minties, prasmingų susitikimų, išsipildančių troškimų Jums nuoširdžiai linki Kauno apskrities bajorų Draugijos bendruomenė.

 

 
 


 
 
2022 m. gegužės 30 d. įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos Tarybos posėdis.
 
Pagal KABD Įstatų punktą 6.3.1 nauju KABD Tarybos nariu 2021-2025 m. kadencijai išrinkta KABD narė p. Gėlė Minkuvienė. 
 
Posėdžio metu aptarti numatomi Draugijos, Lietuvos bajorų kraštų Susivienijimo renginiai, išvykos, žurnalo "Lietuvos bajorų Metraštis" Nr. 2 leidyba.
 
Gražios artėjančios vasaros!
 
 
KABD Tarybos informacija
 


 

 2022 m. gegužės 26 dieną Šv. Jurgio Kankinio konvento vienuolyno patalpose įvyko tradicinis Draugijos narių susirinkimas.

Kviestinė susirinkimo viešnia – XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė, Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) vadovė p. Dalia Poškienė pristatė draugijų veiklą, supažindino su naujausiais Draugijų leidiniais. XXVII knygos mėgėjų Draugija mini savo veiklos 90-metį, garbingą sukaktį pasitinka prasmingais darbais.

Ką tik skaitytojus pasiekė puikus leidinys – Draugijos Metraščio VII tomas (šie leidiniai leidžiami nuo 1931 m., Draugijos įkūrimo, taip pat atkūrus Draugijos veiklą nuo 1993 m.).

Draugijos istorija įstabi prasmingais darbais jos narių – visuomenės veikėjų, muziejininkų, mokslininkų ir daugelio kitų.

Draugijos narių tarpe buvo net keturi Vasario 16-osios akto signatarai; šiuo metu Draugijos Garbės narys yra J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, valdybos narys – kun. Dr. Saulius Paulius Bytautas.

P. Dalia Poškienė supažindino su naujausiomis Draugijos nario rašytojo, žurnalisto Laimono Inio išleistomis knygomis, taip pat asociacijos "Lietuvai pagražinti draugija" išleistu puikios poligrafijos, darbų apžvalgomis, įsimintinomis fotografijomis vertingu albumu, skirtu asociacijos 100-čiui paminėti.

Dėkojame KABD nariams už dalyvavimą įdomioje ir prasmingoje popietėje, išsakytas mintis apie tolesnę Draugijos veiklą, planus, lūkesčius.

 

 KABD Taryba 

Gerbiamieji bajorai,

 

Maloniai primename, kad dar galima pateikti rašinius, fotografijas ar kitą medžiagą antrajam Lietuvos bajorų Metraščio numeriui.

Norinčius kviečiame paremti Metraščio leidybą – visų rėmėjų vardai bus surašyti tam skirtame lape žurnalo pradžioje, kiekvienam teksto autoriui ir rėmėjui bus skiriamas žurnalo numeris.

Maloniai kviečiame pasidalinti šeimų archyvų nuotraukomis, meninėmis fotografijomis – tam žurnale skiriama nauja rubrika.

Susidomėjusius bajorus maloniai prašome:

  • Jūsų tekstus siųsti Word formatu, apimtis – 2-10 lapų;
  • Nuotraukas pateikti gera raiška Tif, pdf formatu;
  • Darbus pateikti iki 2022 m. birželio 15 d. el. paštu :   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Norinčius paremti žurnalo išleidimą, maloniai prašome aukoti pagal šiuos rekvizitus, nurodant mokėjimo paskirtyje – Žurnalo Nr.2 leidybai :

Asociacija „Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas“

Įmonės kodas 305170290

Sąskaitos numeris: SEB bankas LT28 7044 0600 0829 6392

 

Nuoširdžiai dėkojame bajorams, jau skyrusiems lėšų žurnalo leidybai! 

KABD Taryba
 


 

Šiandien žemėje stojo didelė tyla; didelė tyla ir vienatvė, nes Dievas užmigo kūne ir pažadino tuos, kurie miegojo nuo amžių... Jis nori aplankyti tuos, kurie sėdi niūrioje tamsoje ir mirties šešėlyje. Viešpats įžengė pas juos, nešinas pergalingais kryžiaus ginklais.

Prisikėlęs Viešpatie, vesk mus į naujojo gyvenimo džiaugsmą.

                    (Iš senosios Šventojo ir didžiojo šeštadienio homilijos)

Būkite pasveikinti, mieli bajorai, palaimintų Šv. Velykų!

Nuoširdžiai,

Kristina Giedraitienė

 


 
Gerbiamieji bajorai,
 
Nuoširdžiai sveikiname Kauno apskrities bajorų draugijos bendruomenės narius, 2022 m. sausio-balandžio mėn. mininčius Jubiliejines sukaktis!
 
 
P. Lidiją Monstavičiūtę-Giniotienę (H. Dolęga, H. Zaremba);
P. Oną Auškalnytę-Šikšnienę (H. Leliwa);
P. Tadą Antanaitį (H. Tarnawa);
P. Antaną Kulvietį (H. Gulbė);
P. Kasparą Giniotį (H. Zaremba);
P. Mantą Jurkėną (H. Drzewica);
P. Feliksą Ratomskį (H. Wieže (Bokštai));
P. Romaną Aniulį (H. Gulbė).
 
Nuoširdžiai linkime Jums prasmingų, kūrybingų, darnių Metų!
 
 Kornelijos Giedraitytės nuotrauka
 


 
 Melno taikos sutarties 600-osioms metinėms (1422-2022) - skulptūrinė kompozicija
 

 Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo nariai kartu su kitomis istorinės atminties išsaugojimo veiklą vykdančiomis organizacijomis inicijavo reikšmingo Lietuvai istorinio įvykio - Melno taikos sutarties - 600-ųjų metinių sukakties (1422-2022) įamžinimą, pastatant 2022 m. rugsėjo mėn. paminklą (pridedama paminklo vizualizacija, autorius skulptorius  Saulius Kriščiukaitis).

Paminklo idėjai ir įgyvendinimui pritarta LBKS Suvažiavime 2021-11-27; Kauno apskrities bajorų draugijos Seimelyje 2021-10-19 d.

Paminklas bus statomas Sudargo gyvenvietėje, netoli dabartinės Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos administruojamos Karaliaučiaus srities sienos, nes šios ribos išliko nepakitusios nuo 1422 metų (unikalus atvejis visos Europos istorijoje). Šiai idėjai pritarė Šakių rajono savivaldybės Meras, Šakių rajono savivaldybės Sudargo Seniūnė, Sudargo bendruomenė. Paminklas statomas išskirtinai rėmėjų lėšomis.

Paminklo kompoziciją sudaro : laiptai - politinio sprendimo siekimas; gotikinės arkos skilimas viršuje - priešiškų šalių susitarimas dėl taikos vis tiek nelieka draugiškas{ meniškumo sprendimas, suteikiant gotikinei architektūros detalei dinamiškumo}; kalavijas - ne kovinėje padėtyje atremtas kalavijas simbolizuoja kovų ir nesutarimų pabaigą, bet kaip ginklas išlieka budrumo simboliu. Užrašai - iškalti ant akmens ar formuoti tūrinėmis bronzos raidėmis suteikia informaciją, kam sukurtas monumentas, t. y. Melno taikos sutarties 600 metų sukakčiai paminėti.

 

2021 09 29 skulptorius S. Kriščiukaitis projektas

 Paminklo, skirto Melno taikos 600-osioms metinėms paminėti, eskizas.

 

Maloniai prašome visų Kauno apskrities bajorų draugijos narių remti šio paminklo statybą, paramos lėšas pervedant į KABD atsiskaitomąją sąskaitą:

Atsisk. sąsk. Nr. LT70 7044 0600 0337 2983 AB SEB bankas.

Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti - parama paminklo statybai.

Visiems rėmėjams  bus įteiktos asmeninės padėkos.

Tik nuo Jūsų geranoriškumo priklauso, ar šis paminklas bus pastatytas.

 

LR Seimas paskelbė 2022 metus Sūduvos metais, pabrėždamas, kad 1422 m. rugsėjo 27 d. pasirašius Melno taikos sutartį, Sūduvos kraštas visam laikui buvo prijungtas prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.

1422 m. rugsėjo 27 d. taika, pasirašyta su Vokiečių ordinu lietuvių-lenkų kariškoje stovykloje, prie Melno ežero, netoli Osos upės, dešiniąjame Vyslos krante,  sienos buvo taip nustatytos:

“... Sūduvos žemės, taikos labui, turi likti ... Lietuvos kunigaikštijai, šiose sienose:

... reikia keliauti tiesiai iki kitos lygumos, vadinamos Merūniške, ir nuo Merūniškės einant tiesiog iki ežero, vadinamo Vištyčio (Dvystytz), tačiau taip, kad tas ežeras visai paliktų Ordino pusėje, ir nuo to ežero, kaip galima tiesiau, eiti iki upės, vadinamos Lieponos (Lepūną), ištakų arba šaltinių. Nuo tos upės reikia eiti iki ten, kur ji įteka į Širvintos upę, o toliau leidžiantis Širvintos upe iki jos pabaigos, kur ji įteka į Šešupės upę. Toliau keliaujant tiesiog per dykrą iki Nemuno upės kranto, kur iš priešingosios pusės yra upė, vadinama Šventąja, ten, kur ta Šventoji įteka į minėtąją Nemuno upę, — tiek dėl Sūduvos žemės...“.

 

Pagal Melno taiką Vokiečių ordinas galutinai atsisakė bet kokių teisių ne tik į Užnemunę (Sūduvą), bet ir į Žemaitiją. Ši data yra teisinės ir politinės Žemaitijos nepriklausomybės istorinis taškas. Taip pat teritorija tarp Palangos ir Šventosios, kurios ypač siekė Vokiečių ordinas, atiteko Lietuvai (ji gavo priėjimą prie Baltijos jūros); taip buvo perskirti Vokiečių ordinas ir Livonijos ordinas.

Melno taika iš esmės buvo pergalės prieš Vokiečių ordiną Žalgirio mūšyje (1410) rezultatas, taip baigiant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karus su Vokiečių ordinu.

 

KABD informacija

  

Gerbiamieji bajorai,

 

2022 m. kovo 28 dieną Šv. Jurgio Konvento vienuolyno patalpose įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos narių susirinkimas. Aptarta KABD veikla 2021-2022 metų eigoje, numatyti tęstiniai projektai - Lietuvos bajorų Metraščio Nr. 2 leidyba, tradiciniai renginiai, bendradarbiavimas rengiant moksleivių konkursą "Giminės Medis", paramos projektai ir kt.

 KABD Vadė Kristina Giedraitienė draugijos narius supažindino su istorinės datos įamžinimo darbais - Melno taikos 600 metų sukakčiai skirto PAMINKLO Sudargo mieste pastatymu. Vieni iš šios idėjos iniciatorių - Kauno apskrities bajorų draugijos,  Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo nariai.

 KABD Kanclerė Jovita Antanaitienė pateikė KABD finansinės veiklos ataskaitą, susirinkime ji buvo vienbalsiai patvirtinta.

Vyko diskusijos, išklausytos narių nuomonės aktualiais Draugijos veiklos klausimais.

Dėkojame visiems atvykusiems!

  
KABD informacija
P. Jovitos Antanaitienės nuotrauka
  
Skaitytojus pasiekė nauja doc. dr. Jūratės Čirūnaitės (h. Rudnica) knyga
 

2021 m. pabaigoje išleistas Kauno apskrities bajorų draugijos narės doc. dr. Jūratės Čirūnaitės mokslinių straipsnių rinkinys ,,Lietuvos totorių vardynas iki pavardžių susidarymo. XVI-XVII amžius.

Knygą sudaro viena mokslinė studija ir trys moksliniai straipsniai, parašyti 1999-2021 metais. Pirminiai jų variantai jau buvo spausdinti mokslinėje spaudoje. Čia pateikiami patobulinti ir papildyti tekstai.

Studija skirta XVI-XVII a. Lietuvos totorių moterų vardynui. Joje aptariami moterų užrašymo istoriniuose dokumentuose standartai, tiriama moterų įvardijimo struktūra, nurodomi moterų įvardijimo būdai.

Straipsniuose aptariama asmenvardžių, iš kurių XVII a. formavosi Lietuvos totorių pavardės, raida XV-XVII a., nurodomos pirmosios pavardės, išvardijami XVI a. užfiksuoti Lietuvos totorių lietuviški antroponimai, taip pat tiriami 1565 m. LDK kariuomenės surašyme užrašytų totorių nelingvistiniai įvardijimo elementai (registro struktūra, išruošiamų žirgų užrašymo būdai, karių - raitelių ir pėstininkų - ekipuotės dalys ir ekipuotės komplektai).

Tikimės, šis leidinys sulauks didelio susidomėjimo visuomenėje.

KABD informacija


 

 

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo

Naujųjų Metų šventė Lietuvos karininkų ramovėje 2022 m. sausio 15 d. 

 

Tęsiant daugiametę tradiciją, Lietuvos bajorai pirmomis Naujųjų metų dienomis susibūrė prasmingam sambūriui Kaune - prisiminti įspūdžius, prasmingus darbus, visuomeninę veiklą, pasidalinti įžvalgomis, numatyti naujas veiklos sritis.

Nuoširdūs plojimai lydėjo  Kauno muzikinio teatro solistų koncertą, klausėmės Kauno apskrities bajorų draugijos nario Kęstučio Paulaičio instrumentinių aranžuočių. 

Šventinio renginio metu vyko puikių atsiliepimų sulaukusi, prasminga tradicija tapusi labdaros-paramos loterija – nauja, tačiau gilias mecenatystės tradicijas turinti dosnumo erdvė.

Dovanas loterijai ir  įspūdingus prizus labdaros aukcionui įsteigė bajorai, rėmėjai. Knygos, paveikslai, meno, juvelyrikos dirbiniai, saldžios dovanos suteikė džiaugsmo jas laimėjusiems bajorams, o labdaros aukciono ir loterijos metu surinktos lėšos šiemet skiriamos  Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų instituto (seserų saleziečių) Palemono vaikų dienos centro išlaikymui. Šios organizacijos pagrindinis tikslas -  integralus vaikų ir jaunimo auklėjimas pagal prevencinę Šv. kunigo Jono Bosko auklėjimo sistemą. 

Nuoširdžiai dėkojame atvykusiems bajorams, Jūsų gera valia ir dosnumu bus suteikta reikšminga parama.

Prasmingos tradicijos tebus kuriamos ir išsaugojamos  - prasmingam tikslui, nuoširdžiai bendrystei. Iki naujų susitikimų!

Parengė Kristina Giedraitienė

  

  

  

  

Nuotraukų autorė p. Daiva Matulevičienė

 


 

Mielieji bajorai,

 

(...) Dengia snaigės žemę lyg baltais kasnykais.

Baltos juostos tęsias, gal labai toli.

Šviesios žvaigždės naktį ir laukai tie tykūs,

Ar nesako, Dieve, jog Tu čia esi!

                                  Vytautas Mačernis, 1937 m.

                                                    

 Palaimintų Šventų Kalėdų!

Prasmingų, kūrybinio džiaugsmo, gaubiančio kiekvieną dieną kupinų Naujųjų 2022-ųjų Metų!

 

Nuoširdžiai,

Kristina Giedraitienė