LBKS Vado Juozo Kamenecko kalba

LBKS Vado Juozo Kamenecko

 Inauguracinė kalba

Kaunas, 2014-07-06, Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena

Mano brangūs Lietuvos bajorai, garbūs svečiai,

Džiugi diena. Simboliška, kad šiandien, pačioje Lietuvos širdyje minint Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Kauno katedroje įvyko naujai išrinkto Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vado inauguracijos iškilmės.  Lietuvos bajorų Karališkosios Sąjungos Seimo valia šios dienos paskelbta priesaika man – milžiniška atsakomybė ir įsipareigojimas prieš Jus visus ir mūsų Tėvynę Lietuvą.

Kiekvienas suvokiame, jog jokios priesaikos ir skambūs žodžiai nebus prasmingi, jeigu to nelydės kilnūs ir teisingi darbai.

„Mes, Lietuva“, „Mes, Lietuvos tauta“ – tokiais žodžiais XVI a. rašytiniuose šaltiniuose save įprasmindavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorai.

O  mes kas –bajorų palikuonys?..

Bajorija, nuo ankstyvųjų viduramžių (tame tarpe ir LDK) iki pat moderniųjų laikų Europos visuomenės žemėlapyje te sudariusi vos 1-5 procentus gyventojų, buvo  reikšminga ir įtakinga, dažnai turėjusi lemiamą vaidmenį daugelyje visuomenės gyvenimo sričių: kultūros mecenvimas, istorinio paveldo puoselėjimas, krašto gynyba ir kt.). Bajorai, įgiję politinį autoritetą, dažniausiai dalyvavo valstybės valdyme, vidaus ir užsienio politikos formavime. Galėtų iškilti loginis klausimas – kodėl didžioji dalis bajorų buvo besąlygiškai pasišventę Tėvynei, Kultūrai, amžinųjų Vertybių ir Tautos Tradicijų saugojimui ?..

Manau kad  atsakymą rastume  genetiniame kultūrinio paveldo kode,  kurį formavo kilnumo auklėjimas, dvarų kultūros puoselėjimas, bajoro garbės ir orumo ugdymas.

Toks genetinio ir kultūrinio paveldo derinys  išskyrė juos iš kitų, teikė gebėjimų ir galimybių ginti šalį, vadovauti kariuomenei ir ūkio valdymui, legitimavo jų teises į turtą ir garbę.

Koks Bajoras yra ir turėtų būti šiandien? Kur turėtumėme nukreipti savo pastangas?

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungoje  pirminė mano paskata, siekiant LBKS vado pareigų buvo - sutikti garbingai eiti LBKS vado pareigas, tiesiog išlaikyti LBKS. Jei atsimename netolimą LBKS istoriją,  buvo keliamas  minimalus uždavinys - oriai likviduotis ar reformuotis kitokiomis formomis. Tačiau noriu pasidžiaugti, kad sutikau bendraminčių, kurių yra daug didesnis noras - kad LBKS gyvuotų, stiprėtų, atgimtų naujomis idėjomis ir darbais, ir Lietuvos Bajorai užimtų tinkamą vietą Lietuvos visuomenėje.

Kodėl turiu daug vilties ir tikėjimo, kad galime atkurti, išlaikyti ir perduoti ateities kartoms pažangias bajorų tradicijas? Todėl, kad  tikiu – mes galime sukurti beklasinę įvairialypę Lietuvos visuomenę, vedamą prigimtinėmis vertybėmis, kilnumo  dvasia, kokia buvo ugdomi ir mūsų protėviai. Kalbėdamas apie tai, turiu omenyje: bajorų giminių palikuonys savo buvusias privilegijas (pvz., privilegija apsiginti ir ginti, dalyvauti visuomenės vertybių formavime, gebėti valdyti, užsiimti altruistine, mecenavimo veikla) turėtų skiepyti kiekvieno Lietuvos žmogaus sąmonėje. Privilegija – tai pirmiausia atsakomybė prieš Valstybę, Tautą, savo Giminę ir Šeimą, prieš patį Save – gyventi taip, kad deklaruojama pasaulėžiūra sutaptų su nuveiktais darbais. Aš kviečiu visus bajorus vadovautis šiomis privilegijomis: kurti Lietuvos ateitį, lydimą atsakomybės ir kilnumo dvasios!

Tam visi mes turime šias žmogiškas prielaidas:

Tikėjimas. Turi be išlygų tikėti tuo, ką darai.

VaizduotėTuri kuo smulkiausiai įsivaizduoti, kaip atrodys realybė, kai tavo tikslas bus pasiektas ir įsivaizduoti, kad dabar jau yra taip; vaizduotė padeda matyti simbolių reikšmes.

Valia. Turi turėti stiprybės ir ryžto, kad atliekami veiksmai nebūtų beprasmiai – turi įlieti savo jėgos, savo energijos  į projektuojamą tikslą.

Rezultatas = apgalvotas veiksmas+energija+tikėjimas.

LBKS nenumatau imtis radikalių  reformų.  Per 20 metų buvo padėti tvirti Lietuvos bajorų sąjungos demokratinio valdymo pagrindai: sukurtas LBKS statutas, funkcionuojantis bajorų Seimas ir Seimeliai, LBKS Seime renkamas LBKS Vadas,  Senatas, Legitimacijos Taryba, Garbės teismas, Revizijos komisija.

Žinoma, visada yra erdvės tobulėjimui – manau, kartu su teisininkais ir istorikais turėtume tobulinti LBKS Statutą. Yra būtina sureguliuoti santykius su LBKS kraštais (efektyviau koordinuoti ir integruoti kraštų veiklą), reikia daugiau dėmesio skirti apdovanojimų reglamentui, geriau išgryninti legitimacijos tvarką. Viena iš svarbių perspektyvinių LBKS veiklos krypčių – bendros veiklos koordinavimas su kitomis kilmingųjų organizacijomis. Turime ieškoti tai, kas mus vienija, – todėl manau, kad LBKS Lietuvoje galėtų tapti skėtinė visų kilmingųjų organizacijų jungtimi.

Noriu ypač pabrėžti ir LBKS Seimo veiklą – ši  mūsų sąjungos institucija galėtų rinktis dažniau ir spręsti pagrindinius LBKS tikslų strategijos klausimus:

- Kaip ir kiek aktyvūs galėtumėme būti Lietuvos visuomenėje?

- Kaip turėtume reaguoti į Lietuvos visuomenės vystymosi tendencijas (politinė ir saugumo situacija, šeima, valstybės valdymas, kultūros politika ir kt.) ?

Viena iš LBKS strateginių krypčių, kuri bus ir toliau vystoma – tai Lietuvos bajorijos istorijos studijos, švietėjiška, kultūrinė ir leidybinė veikla. Netrukus bus pradėta leisti Lietuvos bajorų knyga, kurios formatas šiuo metu gryninamas Senate. Toliau leidžiamas žurnalas Lietuvos Bajoras. Numatome aktyviai dalyvauti Oršos mūšio 600-ųjų metinių pergalei skirtuose renginiuose, išleisti šiai progai nukaldintą medalį.

LBKS aktyvina ir toliau stiprins ryšius su Lietuvos ir užsienio kilmingųjų organizacijomis: galime pasidžiaugti, kad artėjame prie draugystės ir bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Baltarusijos kilmingaisiais. Yra mezgami kontaktai su Lenkijos bei Ukrainos, kitomis Europos kilmingųjų organizacijomis. Šie žingsniai suteiks papildomas galimybes Lietuvos bajorams bei mūsų ateičiai – LBKS jaunimui susipažinti su europinėmis kilmingųjų tradicijomis.

Visi suvokiame - Bajorija be jaunimo – bajorija be ateities! Todėl noriu atkreipti ypatingą dėmesį į darbą su jaunaisiais bajorais. Tam, kad būtų gyva iniciatyva „...pažadink savyje bajorą!..“, LBKS numatome steigti visuomeninį Lietuvos bajorų Universitetą.

Atskiras klausimas – „miegančiųjų bajorų pažadinimas“. Visi turėtume pamąstyti: kaip aktyvuoti mūsų genetinio – kultūrinio paveldo kodą ?

Norėčiau visus legitimuotus bajorus nuoširdžiai apglėbti ir paprašyti: pasirūpinkime tais, kurie nuošalyje, susiburkime pagal gimines, pagal herbus, pagal šeimas – pakvieskime visus aktyviai dalyvauti LBKS gyvenime, įdedant kiekvienam dalelę savęs. Šiuo klausimu, manau, turėtų būti  plečiamos geneologinės studijos – jau yra laikas garsiau kalbėti apie Genealogijos Instituto įkūrimą.

Apie tai, kad Lietuvos bajorija gyva ir turi perspektyvą, užsimenama mums visiems adresuotame sveikinime, kurį gavau nuo Jos Ekcelencijos LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės LBKS vado inauguracijos proga. Be kita ko sveikinime yra rašoma: „...Šalies vadovė sveikina būsimą Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadą ir linki sėkmės puoselėjant Lietuvos istorinį paveldą.“ (2014-06-16)

Kadangi Lietuvos bajorijos istorinis paveldas yra tiesiogiai ar netiesiogiai susietas su aktyviu dalyvavimu valstybės gyvenime, įsitikinęs, kad nuo mūsų, Lietuvos bajorų palikuonių pastangų šiandien ir rytoj priklausys, ar dar po dešimties - dvidešimt metų Lietuvos bajorų vardas bus  minimas kaip mūsų obalsio „Tiesa, Garbė Orumas“ sinonimas.

Ir dar:

- po 20 LBKS veiklos metų LR Seime turime 2 seimo nares bajores (beje, viešnios šiandien pas mus svečiuose: tai –  Dalia Teišerskytė ir Aurelija Stancikienė); bajorus,miesto savivaldos organuose.

- tik nuo mūsų visų pastangų priklausys, ar galime daryti prielaidą, kad dar po 20 metų –turėsime 10-15 LR Seimo narių, o po 40 metų - daugumą LR Seime su šūkiu: „Lietuva  -  beklasinė visuomenė, vedama kilmingumo  dvasia!“.

Noriu garbingai  šiandien, ir ateityje Jums tarti: „Mes – Lietuva!“, „Mes - Lietuvos Tauta!“

LBKS Vado Juozo Kamenecko inauguracija

 

LBKS Vado Juozo Kamenecko inauguracija  Lietuvos bajorams minint Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną 2014 07 06

 

2014 metų liepos 6d., Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Kaune įvyko LBKS Seime naujai išrinkto LBKS Vado inauguracijos ceremonija. Šventė prasidėjo šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje šv. mišiomis už Lietuvos bajorus. Mišias laikė Mažesniųjų Brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Kun. Astijus Kungys OFM.

 

 

                Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę,
                Kame nuo amžių tėvai gyveno;
                Čia Tavo kūnas sau maistą semia,
                Čia irgi dvasiai atrasi peno...
 
                Mylėk prabočių kapus garbingus, 
                Kur amžiais ilsis Tėvynės sūnūs. 
                Mylėk tuos amžius vardais garsingus 
                Kurie išugdė tautos galiūnus...

 

Tokiais poeto Maironio žodžiais inauguracijos ceremoniją pradėjo LBKS Vado pavaduotojas kultūrai Perlis Vaisieta.  

Skambant didingiems vargonų muzikos akordams po katedros skliautais, LDK riteriai  iškilmingai įneša  LBKS, LDK vėliavas, LBKS Vado kardą.  Paskui vėliavas žengia LBKS Vadas  Juozas Kameneckas, lydimas  LBKS Maršalkos Mindaugo Sadausko  bei LBKS  Kanclerio Algirdo Verbicko. Iškilmingai visų susirinkusiųjų lūpomis suskamba Lietuvos Respublikos himnas.

LBKS Vado Juozo Kamenecko priesaiką Lietuvai ir Tautai priima Br. kun Astijus  ir  LBKS Garbės teismo pirmininkas Vytautas Buterlevičius, dalyvaujant LBKS garbės bajorui, buvusiam ilgamečiam LBKS Vadui Kęstučiui Ignatavičiui.

Pažadu Jums, kad Dievo bažnyčia ir Dievo tauta Jus laimins ir lydės tose pareigose, – inauguruotą LBKS Vadą laimina  Br. Kun. Astijaus .

 Prisaikdintas LBKS Vadas kreipiasi į Lietuvos Bajorus:

Lietuvos Bajorai, visada ir visur laikykimės mūsų obalsio - Tiesa, Garbė, Orumas...“ „Tiesa, Garbė, Orumas“ – vieningai aidi atkartojančios susirinkusiųjų lūpos sausakimšoje bažnyčioje

Viešpatie, pašventink šias kaklajuostes, kad jos kiekvienam primintų įsipareigojimus, duotus Lietuvos bajorų karališkąjai sąjungai , kad skelbs Tavo evangeliją, liudys ją savo gyvenimu ir bus vedami Tiesos. Palaimink Viešpatie taip pat,   šį kardą, kad jis primintų Lietuvos karališkosios sąjungos Vadui kad yra atsakingas kovoje už  Tiesą, Teisingumą ir Orumą

Br.kun.Astijus. Kun. Astijus užsega Vadui kaklajuostę  ir pasveikina.

LBKS Vadas Juozas Kameneckas iškilmingai įteikia užsegdamas kaklajuostes LBKS Maršalkai Mindaugui Sadauskui, LBKS Kancleriui Agirdui Verbickui, LBKS Vado pavaduotojui Perliui Vaisietai, LBKS Vado pavaduotojai Aistei Grybauskienei, LBKS Vado pavaduotojui Mariui Kaubriui, LBKS Vado pavaduotojui Antanui Sirtautui, ir sveikina visus bajorišku obalsiu Tiesa, Garbė, Orumas.

Taip pat sveikinami užsegant kaklajuostes naujai 2014 -2018 m. išrinkti LBKS Senatoriai :Violeta Simonavičienė, Vytauts Buterlevičius  Liudvika Krisiukėnienė, Jurgis Kameneckas, Nomeda Gedvilaitė, Irena Poniškienė, Saulius  Paulius Bytautas,  Vilius Bučys,  Steponas Kubeckas,  Jonas Mockus, Jurgis Pleskačiauskas,  Jovita Antanaitienė , Robertas Belozaras. 

Telydi, telaimina ,  tesaugoja ir tegloboja esančią Jumyse kilnumo dvasią, protėvių paveldą, visą tai ką Dievas gero Jumyse sukūrę, jis tepuoselėja  - laimina LBKS Vadovybę ir naujai išrinktuosius LBKS Senatorius Br.kun.Astijus

Skambant šventinei baigiamąjai Arijai  vyko LBKS vadovybės foto sesija prie altoriaus

Lietuvos bajorai kviečiami į Arkivyskupijos salę LBKS Vado Inauguracinei kalbai ir naujai legitimuotų bajorų aktų įteikimui.

Riteriai, išnešdami  LBKS kardą ir LBKS bei LDK vėliavas, formuoja bajorų eiseną per Rotušės aikštę į Arkivyskupijos salę.

Į salę įnešamos LBKS ir LDK vėliavos, skambant muzikos akordams, iškilmingai įžengia LBKS vadovybė.

Lietuvninkais mes esam gimę,
Lietuvninkais ir turim būt.
Tą garbę gavome užgimę,
Tą ir neturim leist pražūt...

Šiais Jurgio Zauerveino posmais – tarsi priesaiku, vardan ko čia esame, į susirinkusius Bajorus ir garbingus svečius kreipiasi LBKS Vado pavaduotojas Perlis Vaisieta.

  ...Mes šių dienų bajorai
   Pasekim pavyzdžiu tėvų.
   Prisiekę puošt darbais Tėvynę,
   Pridėję ranką prie širdies,
   Mes Lietuvai žodžius kartojam - 
   Tiesa, Orumas ir Garbė
.

Įpareigojančisi skamba LBKS himno žodžiai

LBKS Vadas Juozas Kameneckas kviečiamas savo Inauguracinei kalbai.

Mano brangūs Lietuvos bajorai, garbūs svečiai,

Džiugi diena. Simboliška, kad šiandien pačioje Lietuvos širdyje minint Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Kauno katedroje įvyko naujai išrinkto Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vado inauguracijos iškilmės.  Lietuvos bajorų Karališkosios Sąjungos Seimo valia šios dienos paskelbta priesaika man – milžiniška atsakomybė ir įsipareigojimas prieš Jus visus ir mūsų Tėvynę Lietuvą.

Kiekvienas suvokiame, jog jokios priesaikos ir skambūs žodžiai nebus prasmingi, jeigu to nelydės kilnūs ir teisingi darbai.

„Mes, Lietuva“, „Mes, Lietuvos tauta“ – tokiais žodžiais XVI a. rašytiniuose šaltiniuose save įprasmindavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorai...

... Mielieji, noriu pasidžiaugti kartu su Jumis, kad LBKS šiandien jau turi pripažinimą ir palaikymą aukščiausiuose mūsų dabartinės valdžios sluoksniuose.

Apie tai, kad Lietuvos bajorija gyva ir turi perspektyvą, užsimenama mums visiems adresuotame sveikinime, kurį gavau nuo Jos Ekcelencijos LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės LBKS vado inauguracijos proga. Be kita ko sveikinime yra rašoma: „...Šalies vadovė sveikina būsimą Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadą ir linki sėkmės puoselėjant Lietuvos istorinį paveldą.“ (2014.06.16)

 Kadangi Lietuvos bajorijos istorinis paveldas yra tiesiogiai ar netiesiogiai susietas su aktyviu dalyvavimu valstybės gyvenime, šventai tikiu, kad nuo mūsų, Lietuvos bajorų palikuonių pastangų šiandien ir rytoj priklausys, ar dar po dešimties - dvidešimt metų Lietuvos bajorų vardas bus  minimas kaip mūsų obalsio „Tiesa, Garbė Orumas“ sinonimas.

Tokią praktiką ir privilegiją esame gavę jau prieš 600 metų LDK laikais. Ar esame tai išsaugoję, ar pasiryžę tai tęsti?..

Manau, kad taip - 20 metų iki sovietų okupacijos, 50 metų - išgyvenus tremtis ir gulagus, galiausiai -  20 metų atgavus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos bajorija sako: „aš čia, gyva!“

Noriu garbingai šiandien, ir ateityje Jums tarti: „Mes –Lietuva!“, „Mes - Lietuvos Tauta!“

 LBKS Vadas Juozas Kameneckas skelbia dekretą, dėl LBKS Vadų Jono Mockaus, Undinės Nasvytytės, Kęstučio Vytauto Ignatavičiaus titulavimo LBKS Garbės Vadais.

 LBKS Vadui Juozui Kameneckui įteikiamas pašventintas Kardas. Jį įteikia Kęstutis Ignatavičius Topor h bajoras, LBKS Garbės Vadas, Ričardas Kliučinskas, Jasiencyk h. bajoras, Adalberto ordino Didysis Komtūras, Danielius Vervečka Poltarackų h. bajoras, LDK atminties rūmų direktorius

Bajorai kviečiami į naujai legitimuotų LBKS narių Bajoro priesaikos priėmimo ceremoniją

Iškilmingai priimama naujai legitimuotų LBKS Bajorų priesaika

Tepasako plieno kardas,
Koks kilnus bajoro vardas!

Šiais Bernardo Brazdžiono žodžiais LBKS Vadas palydėjo kiekvieną naujai legitimuotam Bajorui įteikiamą Bajorystės pripažinimo Aktą, uždėdamas Vado Kardą ant peties.

Iš viso šią dieną buvo iškilmingai įteikti 46 bajorystės pripažinimo aktai  naujai legitimuotiems LBKS bajorams ir Garbės bajorui Antanui Juškai.

Šventę vainikavo įspūdingas koncertas, kuriame susirinkusi garbinga publika turėjo galimybės išgirsti nepakartojamo skambesio klasikinės muzikos.

Maestro Vilhelmas Čepinskis (smuikas), Viktorija Čepinskienė (smuikas) Sergėjus Krinicinas (gitara).

Pasibaigus koncertui,  LBKS Vadą sveikino garbūs svečiai.

Šventę Kaune vainikavo furšetas.

LBKS ir LDK vėliavų išnešimas – išlydima LBKS ir Lietuvos kilmingųjų delegacija į Biržus – paminklo Salaspilio mūšio jubiliejui atidengimas ir Oršos mūšio 600-osioms metinėms skirtos parodos Radvilų pilyje atidarymas.

 

Bajorų svarbiausia pareiga – ginti valstybę!

Pasiklausykite mūsų himno

"Maskva Jūsų niekad nepavergs, jei Respublikos pilietis pats nenorės tapti maskvėnu"
rašė Žanas Žakas Ruso
"Tas, kuris tiki Laisve ir laikosi LIETUVOS Statuto, yra lietuvis"
ištrauka iš XIX a. 4 deš. "Lietuvių katekizmo"
«Dvarai»«Kauno pilis»«Vytauto Didžiojo Karo muziejus»«LDK Valdovų rūmai»«Biržų pilis»«Dubingiai»

 

«1»«2»«3»«4»«5»«6»«7»«8»«9»«10»«11»«12»«13»«14»«15»«Mediateka»«Kauno bajoro nario mokestis»
Sveikiname, 2018-02-10 naujai legitimuotus Kauno bajorus (13 narių).  [Sąrašas]
Informuojame, kad KABD Tarybos 2017-12-20 sprendimu, 2018 m. Kauno bajoro metinis nario mokestis 15 eurų, kurį pagal įstatus būtina sumokėti iki kovo 1 d. Dėkojame tiems, kurie jau sumokėjo šį mokestį. Atsisk. sąsk. Nr. LT70 7044 0600 0337 2983 AB SEB bankas. Daugiau informacijos suteiks kanclerė Jovita Antanaitienė, tel. +370 687 11241, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.  
Informacija norintiems legitmuotis [LEGITIMACIJA] Bajorams siekiantiems KABD narystės, skaityti KABD Įstatų 3.2 punktą [ĮSTATAI]. Narių susirinkimai skelbiami [NARIŲ SUSIRINKIMAI
LIETUVOS KILMINGŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJA

ARTIMIAUSI ĮVYKIAI  
 
 
 

            

                                           Gerbiami   bajorai,

 

Prasmingus, iškilius sukaktimis 2018-uosius metus keičia Naujieji – 2019-ieji metai skelbiami „Laikinosios Sostinės Metais“ ! Susitikime garbingas tradicijas saugančioje, išskirtinių švenčių aidus menančioje Kauno įgulos karininkų ramovėje, Kunigaikščių menėje 2019 metų sausio  12 dieną,  16 val. Žavias ponias ir elegantiškus ponus, pasipuošusius prieškario Kauno madų dvelksmą atspindinčiomis aprangos detalėmis, kviečiame į Kauno apskrities bajorų draugijos Naujametinį  pokylį.

 Šventinėje programoje numatoma:

-         Muzikos atlikėjai, šokiai;

-         Solistų pasirodymai;

-         Vaišės.

 Maloniai kviečiame registruotis  ir sumokėti dalyvio mokestį – 35 eurus pas atsakingus asmenis:

-          p. Algirdas  Prekeris,  tel. +370 684 82801 

-         p. Jovita Antanaitienė,  tel. +370 687 11241

-         p. Audrius Sabas,  tel. +370 699 74327

-         Mokant pavedimu - sąskaitos Nr.: LT70 7044 0600 0337 2983,  AB SEB bankas, nurodyti „Naujametinis pokylis, dalyvių vardai, pavardės“

Nuoširdžiai laukiame Jūsų, pakvieskite ir šeimos narius, bičiulius.

Pagarbiai,

Šventės organizatoriai         

 

        Norintys užsiregistruoti ir užsimokėti grynais, galite tai padaryti Karininkų ramovės vestibiulyje gruodžio 17 d. 12 - 13 val. ir 17 -18 val. Jūsų lauks kanclerė Jovita Antanaitienė.

 

 
 
 
 

           Gerbiami bajorai, mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai,

 

    Š.m. gruodžio mėn. 29 d. (šeštadienis), 12 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje  rengiama

Kalėdinė eglutė mūsų vaikučiams. Norintiems dalyvauti būtina kuo greičiau pranešti p. Liudai Markauskienei tel. 8 604 2 61 35.

                                                                                                                                                       

                      Geros šventės.

                      Organizatoriai.

 
                                                 
 
 

PRAĖJĘ ĮVYKIAI 
 

   Š.m  .  lapkričio   mėn.  29 d. (ketvirtadienį) vyko Kauno apskrities bajorų draugijos mėnesinis susirinkimas.Susirinkime, skirtame paminėti Lietuvos kariuomenės šimto metų jubiliejų, dalyvavo 23 Kauno bajorai.

Susirinkime:

 1. Karo muziejaus direktoriaus pavaduotojo istoriko Arvydo Pociūno paskaita apie pirmuosius Lietuvos kariuomenės kūrimo žingsnius. Jis pagarsino kelis naujai rastus dokumentus iš to laikotarpio, kurie leido suprasti kokiu sudėtingu laikotarpiu tada gyveno Lietuva.  

  2. Kauno karininkų Ramovės vadovo pulkininko Gedimino Macijausko atsiminimai dviejų jo misijų Afganistane. Įspūdžiai apie to krašto gyventojus, tarnybos draugus, įdomesni momentai iš karinio gyvenimo parodė koks sudėtinga tarnyba lydi mūsų karius. 

   3. Trumpa suneštinė vakarienė. 

 Vadas     Algirdas Prekeris 

 
    Spalio   mėn.  25 d. (ketvirtadienį) vyko Kauno apskrities bajorų draugijos mėnesinis susirinkimas. Susirinkime, kuris skirtas paminėti artėjančias Vėlines ir mirusius mūsų bajorus, dalyvavo 25 Kauno bajorai.
 Susirinkime:
Smuikininkės Lijanos Žiedelytės koncertas.
Bajoro Artūro Ruko Daujočio atsiminimai apie pirmuosius mūsų Draugijos bajorus.
Bajoro Kęstučio Ignatavičiaus pasisakymas.
Kapeliono Sauliaus Bytauto vedama bendra malda.

Vadas Algirdas Prekeris 

 

 
    2018-09-27 Karininkų Ramovėje įvyko tradicinis bajorų susirinkimas, kuriame dalyvavo 25 Draugijos nariai. Pagerbėme a/a Teresės Chmieliauskaitės atminimą, pasidalinome atsiminimais apie popiežiaus apsilankymą Kaune. Taip pat pagerbėme šių metų jubilijatus. Ypatingai buvo pažymėti Kristina Giedraitienė, Liudvika Markauskienė, Zenonas Vaškevičius ir Kęstutis Ignatavičius, kurie ypatingu savo darbu prisideda prie mūsų Draugijos ir visos Lietuvos bajorijos veiklos.  Pasiklausėme Kęstučio Ignatavičiaus muzikos, pabendravome prie vaišių stalo.
 
Vadas Algirdas Prekeris
 
 
 
  2018-08-04 Palevėnes dvaro sąskrydyje dalyvavo 20 Kauno bajorų grupė. Vyko labai įdomus ir turiningas renginys, kurį organizavo Panevėžio bajorai. Dalyvavo apie šimtas visos Lietuvos bajorų. Ypatingai linksmi renginiai buvo suorganizuoti mažiesiems bajorams. Linksma muzika, šokiai, skanus maistas prie bendro stalo, pirtis, maudymasis Lėvenyje tai tik dalis to ką mums siūlė organizatoriai. 
         Labai dėkingas visiems Kauno bajorams už aktyvų dalyvavimą renginyje.

         
 
       Vadas Algirdas Prekeris 
 
 
 
 
 
  2018-05-31 Karininkų ramovėje praėjo tradicinis  bajorų susirinkimas. 
Bajoras Kęstutis Paulaitis pagrojo savo improvizacijų kūrinius. Padiskutavome apie LBKS perspektyvas ir naujos Lietuvos bajorų organizacijos kūrimo galimybes. Bajoras K. Ignatavičius informavo apie VYČIO paminklo statybų pradžią.  Susirinkime dalyvavo 37 bajorai. Pabendravome prie bendrų vaišių stalo.
  
 
 2018-04-26 Karininkų ramovėje įvyko tradicinis Kauno apskrities Bajorų draugijos susirinkimas.
Jo metu išklausėme nuotaikingo Kauno muzikinio teatro styginių kvarteto koncerto skirto artėjančiai Motinos dienai, išklausėme informaciją apie Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą byloje LBKS – Turto bankas, išrinkome delegatus į LBKS Seimą ir aptarėme LBKS senatorių kandidatūras.  
 

 2018-04-26 Karininkų ramovėje įvyko tradicinis Kauno apskrities Bajorų draugijos susirinkimas.
Jo metu išklausėme nuotaikingo Kauno muzikinio teatro styginių kvarteto koncerto skirto artėjančiai Motinos dienai, išklausėme informaciją apie Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą byloje LBKS – Turto bankas, išrinkome delegatus į LBKS Seimą ir aptarėme LBKS senatorių kandidatūras.
 
   Ilgametė VKBS narė p. Birutė Serapinienė balandžio 7d.14 val. maloniai kviečia atvykti į Kauno Karo muziejų ir pasižiūrėti spektaklį "Mano vardas - Lietuva", kuriame ji pati vaidina rašytoją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę.     Įėjimas - laivas.
 

2018-03-29 KABD buveinėje, Laisvės al. 39, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos Seimelis. Patvirtintos vado ir kanclerės ataskaitos, KABD legitimacijos komisija, nagrinėti kiti darbotvarkėje numatyti klausimai. Atsistatydinus vadui, patvirtintas laikinai vienerius metus iki sekančio KABD Seimelio eisiantis vado pareigas Algirdas Prekeris.


2018-02-24 KABD buveinėje, Laisvės al. 39, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos vasario mėnesio susirinkimas ir Lietuvos bei Estijos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečių paminėjimas. Skambėjo Lietuvos, Estijos valstybių ir Lietuvos bajorų himnai, išklausėme Estijos Prezidentės Kersti Kaljulaidi sveikinimą, pagrindinį pranešimą "Lietuvos ir Estijos valstybių panašumai ir skirtumai 100-mečio perspektyvoje: faktai ir interpretacijos" skaitė pranešėja Estijos garbės konsulė Lietuvoje prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė. Renginį moderavo Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas dr. Raimundas Kaminskas. Renginio muzikinę programą atliko muzikantas Ignas Lapienis.


2018-01-27 įvyko Šiaulių krašto bajorų pokylis. Šilti žodžiai ir apsikabinimai, gražios dainos ir linksmi šokiai, pavyzdingas dalyvių nuoširdumas. Jausmas lyg būta darnioje šeimoje. Užfiksuotos puikiai praleistos akimirkos. Šiaulių krašto bajorai visada laukiami Kauno krašto bajorų renginiuose! Daugiau nuotraukų


2018-01-25 KABD buveinėje, adresu Laisvės al. 39-4, Kaune įvyko Kauno bajorų susirinkimas. Pranešimą įdomia tema dėstė Lietuvos - Suomijos draugijos Kauno skyriaus koordinatorius Romualdas Povilaitis, bajorė Marija Aldona Ivaškevičiūtė - Blažienė perskaitė patriotiškas eiles Vasario 16-osios proga, o jaunosios bajoraitės Patricija ir Lukrecija Zalieckaitės papasakojo apie savo bajorišką giminę ir herbą. Taip pat skambėjo akordeono muzika ir lietuviškos tautinės dainos. Prie vaišių stalo bajorai pasidalino įspūdžiais ir įvairiomis idėjomis.


2017-01-12 Kauno apskrities Bajorų draugija prisijungė prie Tarptautinė komisijos  nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, organizuojamos pilietinė iniciatyvos "Atmintis gyva, nes liudija", kuri skirta Laisvės dienai ir Lietuvos piliečių vienybės pergalei prieš agresorių atminti. 

Uždegtos žvakutės KABD ramovėje ir prisiminti Lietuvos didvyriai. 2017-01-12 KABD atstovas, vyriausiasis vėliavininkas Romualdas Jakubonis  dalyvavo LR Seime vykusiame renginyje.


2018-01-09 Kaune esančiame Istorinės Prezidentūros sodelyje buvo paminėtos pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos 74-osios žūties metinės. Minėjimo pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Renginio metu dr. Raimundas Kaminskas priminė minėjimo dalyviams, kad 2018-ieji - Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai ir  pristatė iš Vaclovo Šliogerio knygos „Antanas Smetona: žmogus ir valstybininkas" nuotrauką ir jos aprašymą  apie prezidento laidotuves 1944 m. sausio 13 d. JAV. Savo mintimis apie pirmąjį prezidentą A. Smetoną dalijosi prezidento brolio Motiejaus vaikaitė Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė, istorikė dr. Ingrida Jakubavičienė, prof. Arimantas Dumčius, inžinierius Romualdas Jakubonis. Minėjime dalyvavo Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas, LŠS Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės 202-osios kuopos vadas Julius Proškus, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos/skyriaus bei Kauno apskrities Bajorų draugijos nariai, Kauno A. Smetonos gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Minėjimo pabaigoje prie skulptoriaus Alfonso Vauros  sukurto paminklo Prezidentui A. Smetonai sužibo žvakių liepsnos, buvo padėta gėlių. Straipsnis AIDAS.LT


2018-01-07 įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos, LDK Atmintis organizacijų, Šv. Adalberto Riterių ordino ir LDK ponų tarybos bendras šventinis renginys, Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje ir restorane "Miesto sodas. Bažnyčioje po Šv. Mišių organizacijos vadovai pasirašė Koalicinės bendradarbiavimo deklaracijos ir sutarties priedą dėl šio labdaringo renginio programos. Vyko iškilmingas naujų narių priėmimas į LDK istorinį paveldą puoselėjančias organizacijas ir apdovanojimai. Restorane bajoras Kazys Strazdauskas ir smuikininkė Lijana Žiedelytė, pianistė Loreta Haidari atliko poetinę muzikinę programą "Pamiršto dvaro melodijos". Dainų atlikėja bajorė Violeta Vasiliauskienė džiugino susirinkusius puikiais romansais, dainuojamąja poezija. Prasmingais žodžiais buvo pasveikinti jubiliatai, įteikti padėkos raštai. Paramos loterijos organizatorė KABD ir LGHD tarybos narė Kristina Giedraitienė papasakojo apie šv. Pranciškaus (saleziečių) draugijos istoriją ir jų veiklą Lietuvoje. Renginio dalyviai aktyviai pirko loterijos bilietus, o visos surinktos lėšos skirtos seserų saleziečių globojamo Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Laimingieji rėmėjai gavo vertingus prizus, kuriuos loterijai aukojo žinoma menininkė Giedrė Bulotaitė - Jurkūnienė, tekstilininkė Gertrūda Kliučinskienė, Giedraičių šeima, dailininkas Anatolijus Michailovas, knygų apie Lietuvos dvarus autorė Ingrida Semaškaitė. Renginio video 


2018-01-01 Lietuvos vėliavos dienos paminėjimas (aštuntąjį kartą) vyko Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, kurį organizavo Kovo 11-osios gatvės bendrija kartu su Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Kauno apskrities Bajorų draugija, bei LŠS Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės šauliais. Po šv. Mišių Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas dr. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM pašventino Lietuvos trispalves.

Prieš 99-erius metus, 1919 metų sausio 1 d. Vilniuje Gedimino pilies bokšte Lietuvos trispalvę kaip laisvos Lietuvos simbolį pirmą kartą iškėlė Lietuvos savanorių būrys vadovaujamas karininko Kazimiero Škirpos. Saugokime ir gerbkime Lietuvos trispalvę!


2017-12-30 Kauno valstybiniame lėlių teatre susirinko gausus Kauno bajorų vaikučių būrys į Kalėdinę šventę - spektaklį "Sniego senio sapnas". Šventėje apsilankė ir Kalėdų senis, kuris įdomiu žaidimu išjudino ne tik vaikučius, bet ir juos atlydėjusius šeimos narius, bajorus.


2017-12-18 Kauno rotušėje vyko diskusija, kurią inicijavo projektas "LT 1918", pavadinimu "Šimtmečio tiltas: pokalbiai apie Lietuvą". Pokalbio metu buvo koncentruojamasi į dvi temas: išeivijos veikla atkuriant Lietuvos valstybę ir diplomatinės pastangos įtvirtinant Lietuvos interesus. Pokalbyje dalyvavo Rimas Bružas (režisierius, žurnalistas), prof. Liudas Mažylis, Kotryna Stankutė-Jaščemskienė (Global Lithuanian Leaders vadovė), Marijus Petrušonis (Lietuvos URM diplomatas), Kauno bajorai ir kiti svečiai.


2017-12-18 prie pastato K. Donelaičio g. 52, Kaune įvyko paminklo Algirdui Juliui Greimi (1917-1992) atidengimo ceremonija, kuriame dalyvavo ir Kauno bajorai. Pirmieji šio paminklo iniciatoriai buvo Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba bei prof. R. Kašponis. Apie tai byloja 2014 m. kreipimosi raštas, taip pat publikuotas straipsnis MOKSLOLIETUVA.LT

Pasaulyje žinomas lietuvių kilmės prancūzų kalbininkas, mitologas, vienas iš žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų A. J. Greimas 1934-1935 m. studijavo teisę VDU, 1936-1939 m. kalbotyrą Grenoblio universitete. Grįžęs į Lietuvą 1939 m. atliko karinę tarnybą ir 1940 m. tapo atsargos leitenantu, 1940-1944 m. gyveno Šiauliuose, mokytojavo Mergaičių gimnazijoje ir Prekybos institute. Jis buvo Tautinės lietuvių studentų korporacijos Neo-Lithuania narys ir priklausė Šaulių (LŠS) kultūrininkų būreliui. A. J. Greimo 100-osios gimimo metinės yra įtrauktos UNESCO sukakčių sąrašą, todėl ir LR Seimas paskelbė 2017 metus Algirdo Juliaus Greimo metais.


2017-12-16 Kaune Petrašiūnų kapinėse prie kenotafo skirto prof. Augustinui Voldemarui (1883-1942) įvyko jo 75-ųjų mirties metinių paminėjimas. Vėliau paminėjimo dalyviai vyko į A. Panemunę, kur padėjo gėles prie prie dviejų Vyčio Kryžiaus ordinų kavalieriaus Jono Karučio (1900-1943) atminimo lentos J. Staugaičio gatvėje prie namo Nr. 16. Vieša diskusija: "Kokias turėjome istorines pamokas Lietuvai?" vyko Panemunės "Eglėje". Renginį organizavo Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga su Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba ir Kovo 11-osios gatvės bendrija. Prie šio renginio prisijungė ir Kauno Kauno apskrities Bajorų draugija.

Tai viena garsiausių politinių asmenybių Lietuvos istorijoje: tarpukariu pirmosios Vyriausybės vadovas, du kartus ėjęs ministro pirmininko, užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrų pareigas, istorijos profesorius, LK kūrėjų savanorių sąjungos garbės narys, radikalus "Geležinio vilko" iniciatorius, kūrėjas ir (1927-1929) faktinis vadas, Kauno šaulių būrio garbės šaulys, Kauno m. savivaldybės tarybos narys, vertėjas ir publicistas. Daugiau apie Prof. Augustiną Voldemarą LRV.LTARCHYVAI.LT.


2017-12-15 Kauno Senamiesčio progimnazijoje įvyko edukacinė popietė istorinės atminties tematika. Renginio pagal projektą "Senamiestis vaikams ir šeimoms" įgyvendinamą lapkričio – gruodžio mėnesiais, organizatorius Kauno Senamiesčio draugija (Kauno senamiestis gyvai), partneris Kauno apskrities Bajorų draugija. KABD vadas maloniai pakvietė skaityti pranešimą LGHD ir KABD tarybos narę Kristiną Giedraitienę. Kaip LDK kilmingieji auklėjo, ugdė savo vaikus, kas buvo jų pirmieji mokytojai? Kodėl sūnūs buvo mokomi karybos, o dukterys – pamaldumo ir ekonomikos? Kada rytais prasidėdavo kilmingųjų vaikų pratybos ir kiek trukdavo? Kokie žaislai skatino riterišką kultūrą, kelerių metų amžiaus Kristupo Radvilos sūnus Jonušas gavo dovanų žirgą? Apie visa tai mokiniai sužinojo K. Giedraitienės paskaitoje "Kilmingųjų šeimų vaikų auklėjimas LDK XVI-XVII a. Mokymo įstaigų raida XVII-XIX a. Lietuvoje". Diskusijoje apie mokyklų ir gimnazijų pradžios kūrimą galėję palyginti, ko buvo mokomi jų bendraamžiai prieš tris ar keturis šimtmečius mokiniai stebėjosi, kad anuomet tekę ir lotynų, lenkų k. gramatikos, Antikos veikalų vertimų, oratorystės, kaligrafijos meno, Romos istorijos, fizikos, geografijos mokytis gana jauname amžiuje.
Pasidalijome savomis patirtimis puoselėjant, kuriant šeimų, giminių istorijas. Giminių susibūrimai, saugomos šeimose relikvijos (kai kurios perduodamos muziejams), nuotraukų albumai, senelių ir prosenelių pasakojimai – tai išlikimo istorijos tėkmėje daigas, kuris sudygęs duos gerų vaisių.
Skambant romantiškai F. Šopeno muzikai visi sutarėme, kad ir dabartyje esminė telieka dar XVII a. antroje pusėje LDK teologų, teisininkų ir pedagogų suformuota nuostata – didžiausia pareiga, ruošiant vaikus gyvenimui, tenka šeimai. Pasiklausykime muzikos garsų, bent trumpam primenančių tikrosios aristokratijos jauseną, gyvenimo būdą, kilnumą


2017-12-09 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Jotvingių kryžiaus riterių ordino 530 m. jubiliejaus šventė, kurią vedė Majoras Donatas Mazurkevičius. Šventinis renginys prasidėjo skambant dūdmaišiui į menę žengiant ordino signatarams. Iškilmingai įnešta ordino vėliava, skambėjo ordino himnas ir obalsis. Sveikinimo žodį tarė ir paskaitą apie "Jotvingių kryžiaus riterių ordino istoriją" skaitė Didysis Magistras Artūras Rukas Daujotis. Renginyje taip pat dalyvavo atstovai iš: Kauno apskrities Bajorų draugijos, LDK ponų tarybos, LDK kilmingųjų susivienijimo, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos, Šv. Adalberto – LDK – riterų ordino, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos ir kt. LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka nusipelniusiems šio ordino nariams įteikė medalius ir ordinus. Jotvingių kryžiaus riterių ordino kancleris Kauno Šv. Jurgio bažnyčios gvardijonas, Kauno bajoras Br. Saulius Paulius Bytautas paskelbė Didžiojo Magistro Dekretą "Dėl dignitorių skyrimo". Renginyje buvo surengta Ordino istorinė ekspozicija. Po oficialios dalies, vaišių stalą palaimino Br. S. P. Bytautas. Apie ordiną JOTVINGIAI.LT


2017-12-06 Kaune įvyko Suomijos nepriklausomybės 100-mečio minėjimas. 16.30 val. gėlių padėjimas prie Suomijos švedo rašytojo Henrio Parlando (1908–1930) memorialinės lentos, V. Putvinskio g. 64. 17.00 val. Suomijos nepriklausomybės 100-mečio proga Kauno m. savivaldybės Didžiojoje salėje (Laisvės al. 96) vyko: Prof. dr. Valdo Rakučio komentarai apie suomių kino filmą "Žiemos karas", doc. dr. Romualdo Povilaičio pranešimas: SUOMIJOS VALSTYBĖS 100-METIS: FAKTAI IR INTERPRETACIJOS, dr. Raimundo Kaminsko pranešimas VYTIES KRYŽIAUS KAVALIERIAI SUOMIJOS PILIEČIAI IKI 1940 M. 

Kauno apskrities Bajorų draugija šio renginio remėja. Nuotraukos R.  Eidukevičiaus. Straipsnis SUDUVIS.LT


2017-12-02  Kaune Vilijampolėje, buvusiuose I. B. Volfo namuose vyko LDK didžiojo etmono, kunigaikščio Jonušo Radvilos (1612-1655) 405-ojo gimtadienio bei Vilijampolės įkūrimo 365-mečio minėjimas. Prof. Dr. Valdas Rakutis paskaitė pranešimą apie LDK didįjį etmoną, kunigaikštį Jonušą Radvilą 405-ojo gimtadienio proga, Dr. Raimundas Kaminskas apie (laiko) žemėlapius, tapatybės ir atsinaujinimo strategijos paieškas Vilijampolės 365–mečio proga, Tautvilas Rinkevičius pristatė kilnojamą parodą "Vilijampolės herbų projektai ir LDK pinigų koliažai". Kauno apskrities Bajorų draugija padovanojo gimtadienio tortą ir muzikinę programą, savo kūrybos dainas atliko Ignas Lapienis. Plačiau

Renginio partneriai: Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba, Etninio paveldo bendruomenė "Kauno Veršva", Kauno apskrities  Bajorų draugija, LŠS Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės 202-oji šaulių kuopa bei p. Valdas Medardas Buinevičius.

Daugiau 2016 - 2017 m. naujienų →[NAUJIENŲ ARCHYVAS][Grįžti↑]

Paskelbti renginius, publikacijas, straipsnius, aprašymus apie bajorišką savo giminės kilmę, istorinius faktus, šiandienos aktualią informaciją galite susisiekus su svetainės administratoriumi. [Kontaktai]

Flag Counter

[NAUJIENŲ ARCHYVAS][Grįžti↑]

Gerbiami bajorai,

 

pasidžiaukime puikaus renginio akimirkomis, kurio organizavime didelius darbus nuveikė mūsų draugijos bajorai

Kristina Giedraitienė ir Saulius Paulius Bytautas OFM.

 

     AČIŪ JIEMS.

 

New layer...

Subkategorijos

Gruodis 2018
Pr A T K P Š S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Dabar svetainėje 17 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas