Kauno apskrities Bajorų draugijos istorija


Kauno apskrities Bajorų draugijos tiksluose ir veikloje - pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms. Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą, tradicijas. Savo veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.
Istorija. Nuo 1994-04-23 iki 1995-11-16 sudaryta Kauno krašto bajorų taryba, pirmuoju vadu išrinktas doc. Vytautas Sasnauskas. 1995-11-16 I - asis Bajorų seimelis priėmė Įstatus ir Jonušo Kliučinsko iniciatyva parinko ir patvirtino pavadinimą: Kauno apskrities Bajorų draugija. (Kauno apskrities Viršininko kanceliarijoje įregistruoti Kauno apskrities bajorų draugijos įstatai (pažymėjimo Nr. 97 – 62). Bajorų draugija nuo 1997-05-21 įgijo juridinio asmens statusą). I - ajame seimelyje dalyvavo: Michalina Daugėlaitė, Leonarda Dackevičiūtė - Gaškevičienė, Teresė Chmieliauskaitė, Artūras Rukas Daujotis, Regina Gaučienė, Vladas Jagelavičius, Jonušas Kliučinskas, Laima Mikelienė, Jonas Monkevičius, Vladimiras Okulič - Kazarinas, Saulius Prialgauskas, Irena Šulcienė, Irena Vaidotienė, Marijonas Vaidotas, Vladas Vimbaras. Vadu išrinktas Saulius Prialgauskas. Bajorų maršalka išrinktas Artūras Rukas Daujotis, kuris šias pareigas ėjo iki 1997 metų, III Bajorų seimelio. 1996-03-30 II-ame Bajorų seimelyje Kauno apskrities bajorų draugijos vadu išrinktas prof. Povilas Vitkevičius, kuris vadu buvo iki tų pačių metų lapkričio 15 d. 1997-04-12 III-iame Bajorų seimelyje. Kauno apskrities vadu buvo išrinktas dr. Artūras Rukas Daujotis, kuris buvo šiose pareigose iki 2002 m. (nuo 2000 m. dr. Artūras Rukas Daujotis žurnalo "Lietuvos bajoras" vyr. redaktorius). 2001-05-20 J. E. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius iškilmingai pašventino Kauno apskrities Bajorų draugijos vėliavą. Nuo 2002 m. kovo mėn. Kauno apskrities bajorų vadu išrinktas Kauno ceremonmeisteris Kęstutis Kazimieras Ignatavičius, kanclere - Irena Šulcienė. 2004 m. išrinkus Kęstutį Kazimieras Ignatavičių Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadu, Kauno krašto taryba patvirtino vadu Ireną Šulcienę. 2006-05-14 vykusio Seimelio metu Kauno bajorų vadu buvo išrinktas Garbės bajoras Ričardas Kliučinskas, kuris, metams praėjus, dėl asmeninių priežasčių atsistatydina. Laikinuoju Kauno krašto vadu Bajorų Taryboje išrenkamas Algirdas Prekeris, kuris 2008-10-02 vykusiame Seimelyje patvirtinamas vado pareigose.


2009 m. balandžio 4 d., fotografavo Viktoras Vėberis

2010 m. balandžio m. Seimelyje Kauno apskrities Bajorų draugijos vadu antrą kartą išrinktas garbės bajoras Kęstutis Kazimieras Ignatavičius, prieš tai vadovavęs LBKS dvi kadencijas. Kauno apskrities bajorų draugijoje kas mėnesį rengiami kultūriniai - edukaciniai renginiai, pasikviečiant istorikus, menotyrininkus, kitus įdomius asmenis, galinčius pasidalinti savo įžvalgomis. Dukart metuose rengiamos bajorų inauguracijos šventės, kurių metu prisiekia naujai priimami bajorų draugijos nariai, vyksta kultūriniai - muzikiniai renginiai. Aktyvią veiklą organizuojant renginius atlieka kanclerė Irena Šulcienė, Virginija Daugirdienė, Algirdas Prekeris, Audrius Sabas, Greta Korsakovienė. Nuo 2003 m. LBKS Kauno krašto bajorų draugijoje veikia Įvaizdžio grupė. Ją sudaro bajorės: vadovė - Snieguolė Jurskytė, Irena Baltrušienė, Nemira Blažytė, Irena Kaušinienė, Liudvika Krisiukienienė, Liuda Markauskienė, Elena Baliutavičiūtė, Viktorija Trečiokaitė, Kristina Giedraitienė. Grupė, dalyvauja Kauno tautinės kultūros centro mokyklų programos "Giminės medis" konkurso vertinimo komisijoje ir geriausių bei įdomiausių darbų autorius apdovanoja knygomis, suvenyrais, kasmetiniam konkurso leidinėliui "Giminės medis" rašo įvadinį straipsnį, organizuoja heraldikos tematika paskaitas, rengia bajoraičiams kalėdinę eglutę.
Pažymėtina ir bajorų draugijos jaunųjų narių veikla. 
2014 m. kovo m. seimelyje Kauno apskrities Bajorų draugijos Vadu trečią kartą išrinktas garbės bajoras Kęstutis Kazimieras Ignatavičius, ilgametei kanclerei, garbės bajorei Irenai Šulcienei atsistatydinus, kanclere patvirtinta Jovita Antanaitienė. Patvirtinta nauja 15 asmenų Kauno apskrities Bajorų draugijos Taryba.
2017 m. kovo m. 30 d. Seimelyje Kauno apskrities Bajorų draugijos Vadu išrinktas Andrius Krivickas, kanclere patvirtinta Jovita Antanaitiene, revizore Violeta Kamandulienė. Patvirtinta nauja 18 asmenų Kauno apskrities Bajorų draugijos Taryba. 2018 m. kovo 27 d. KABD Tarybos sprendimu, gavus A. Krivicko prašymą atsistatydinti iš KABD narių ir Vado pareigų, naujuoju Kauno apskrities bajorų draugijos Vadu išrinktas Algirdas Prekeris. 2019 m. kovo 13 d. KABD Tarybos posėdyje buvo pateiktas Vado Algirdo Prekerio prašymas dėl jo atsistatydinimo iš Vado pareigų. Tarybos narių sprendimu Kauno apskrities bajorų draugijos Vade išrinkta Tarybos narė Kristina Giedraitienė.

Kauno apskrities bajorų draugija, išliekanti pirmąja įsteigta Lietuvos bajoriją vienijančia organizacija, pritaria visos Lietuvos bajorijos vienybei, ypač po 2019 m. Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą ištikusios juridinės ir moralinės krizės. Naujuoju lygiateisiškumo, pagarbos, šimtmečius menančiu istorinio Lietuvos bajorijos paveldo saugojimo ir atkūrimo principais grįstu junginiu tampa Asociacija "Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas". Kauno apskrities bajorų draugija 2019 m. gegužės 24 d. tapo visateisiu šios Asociacijos nariu.

[Grįžti↑]

Kelionės ir išvykos

Nuotraukose Venecijos miestas Italijoje ir Sanmarino Respublika.

 

2018-04-07 / 8d. Pažintinė dviejų dienų  kelionė "Gardinas – Augustavo kanalas"

Jei turite įdomių pasiūlymų, žinote dar neaplankytų Lietuvoje ir užsienio šalyse be galo įdomių vietų, teikite Vadovybei savo pasiūlymus dėl kelionių ir išvykų organizavimo. [Kontaktai]

Gražios ir įdomios vietos Lietuvoje: «1»«2»«3»«4»

LBKS Vado Juozo Kamenecko inauguracija

 

LBKS Vado Juozo Kamenecko inauguracija  Lietuvos bajorams minint Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną 2014 07 06

 

2014 metų liepos 6d., Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Kaune įvyko LBKS Seime naujai išrinkto LBKS Vado inauguracijos ceremonija. Šventė prasidėjo šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje šv. mišiomis už Lietuvos bajorus. Mišias laikė Mažesniųjų Brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Kun. Astijus Kungys OFM.

 

 

                Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę,
                Kame nuo amžių tėvai gyveno;
                Čia Tavo kūnas sau maistą semia,
                Čia irgi dvasiai atrasi peno...
 
                Mylėk prabočių kapus garbingus, 
                Kur amžiais ilsis Tėvynės sūnūs. 
                Mylėk tuos amžius vardais garsingus 
                Kurie išugdė tautos galiūnus...

 

Tokiais poeto Maironio žodžiais inauguracijos ceremoniją pradėjo LBKS Vado pavaduotojas kultūrai Perlis Vaisieta.  

Skambant didingiems vargonų muzikos akordams po katedros skliautais, LDK riteriai  iškilmingai įneša  LBKS, LDK vėliavas, LBKS Vado kardą.  Paskui vėliavas žengia LBKS Vadas  Juozas Kameneckas, lydimas  LBKS Maršalkos Mindaugo Sadausko  bei LBKS  Kanclerio Algirdo Verbicko. Iškilmingai visų susirinkusiųjų lūpomis suskamba Lietuvos Respublikos himnas.

LBKS Vado Juozo Kamenecko priesaiką Lietuvai ir Tautai priima Br. kun Astijus  ir  LBKS Garbės teismo pirmininkas Vytautas Buterlevičius, dalyvaujant LBKS garbės bajorui, buvusiam ilgamečiam LBKS Vadui Kęstučiui Ignatavičiui.

Pažadu Jums, kad Dievo bažnyčia ir Dievo tauta Jus laimins ir lydės tose pareigose, – inauguruotą LBKS Vadą laimina  Br. Kun. Astijaus .

 Prisaikdintas LBKS Vadas kreipiasi į Lietuvos Bajorus:

Lietuvos Bajorai, visada ir visur laikykimės mūsų obalsio - Tiesa, Garbė, Orumas...“ „Tiesa, Garbė, Orumas“ – vieningai aidi atkartojančios susirinkusiųjų lūpos sausakimšoje bažnyčioje

Viešpatie, pašventink šias kaklajuostes, kad jos kiekvienam primintų įsipareigojimus, duotus Lietuvos bajorų karališkąjai sąjungai , kad skelbs Tavo evangeliją, liudys ją savo gyvenimu ir bus vedami Tiesos. Palaimink Viešpatie taip pat,   šį kardą, kad jis primintų Lietuvos karališkosios sąjungos Vadui kad yra atsakingas kovoje už  Tiesą, Teisingumą ir Orumą

Br.kun.Astijus. Kun. Astijus užsega Vadui kaklajuostę  ir pasveikina.

LBKS Vadas Juozas Kameneckas iškilmingai įteikia užsegdamas kaklajuostes LBKS Maršalkai Mindaugui Sadauskui, LBKS Kancleriui Agirdui Verbickui, LBKS Vado pavaduotojui Perliui Vaisietai, LBKS Vado pavaduotojai Aistei Grybauskienei, LBKS Vado pavaduotojui Mariui Kaubriui, LBKS Vado pavaduotojui Antanui Sirtautui, ir sveikina visus bajorišku obalsiu Tiesa, Garbė, Orumas.

Taip pat sveikinami užsegant kaklajuostes naujai 2014 -2018 m. išrinkti LBKS Senatoriai :Violeta Simonavičienė, Vytauts Buterlevičius  Liudvika Krisiukėnienė, Jurgis Kameneckas, Nomeda Gedvilaitė, Irena Poniškienė, Saulius  Paulius Bytautas,  Vilius Bučys,  Steponas Kubeckas,  Jonas Mockus, Jurgis Pleskačiauskas,  Jovita Antanaitienė , Robertas Belozaras. 

Telydi, telaimina ,  tesaugoja ir tegloboja esančią Jumyse kilnumo dvasią, protėvių paveldą, visą tai ką Dievas gero Jumyse sukūrę, jis tepuoselėja  - laimina LBKS Vadovybę ir naujai išrinktuosius LBKS Senatorius Br.kun.Astijus

Skambant šventinei baigiamąjai Arijai  vyko LBKS vadovybės foto sesija prie altoriaus

Lietuvos bajorai kviečiami į Arkivyskupijos salę LBKS Vado Inauguracinei kalbai ir naujai legitimuotų bajorų aktų įteikimui.

Riteriai, išnešdami  LBKS kardą ir LBKS bei LDK vėliavas, formuoja bajorų eiseną per Rotušės aikštę į Arkivyskupijos salę.

Į salę įnešamos LBKS ir LDK vėliavos, skambant muzikos akordams, iškilmingai įžengia LBKS vadovybė.

Lietuvninkais mes esam gimę,
Lietuvninkais ir turim būt.
Tą garbę gavome užgimę,
Tą ir neturim leist pražūt...

Šiais Jurgio Zauerveino posmais – tarsi priesaiku, vardan ko čia esame, į susirinkusius Bajorus ir garbingus svečius kreipiasi LBKS Vado pavaduotojas Perlis Vaisieta.

  ...Mes šių dienų bajorai
   Pasekim pavyzdžiu tėvų.
   Prisiekę puošt darbais Tėvynę,
   Pridėję ranką prie širdies,
   Mes Lietuvai žodžius kartojam - 
   Tiesa, Orumas ir Garbė
.

Įpareigojančisi skamba LBKS himno žodžiai

LBKS Vadas Juozas Kameneckas kviečiamas savo Inauguracinei kalbai.

Mano brangūs Lietuvos bajorai, garbūs svečiai,

Džiugi diena. Simboliška, kad šiandien pačioje Lietuvos širdyje minint Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Kauno katedroje įvyko naujai išrinkto Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vado inauguracijos iškilmės.  Lietuvos bajorų Karališkosios Sąjungos Seimo valia šios dienos paskelbta priesaika man – milžiniška atsakomybė ir įsipareigojimas prieš Jus visus ir mūsų Tėvynę Lietuvą.

Kiekvienas suvokiame, jog jokios priesaikos ir skambūs žodžiai nebus prasmingi, jeigu to nelydės kilnūs ir teisingi darbai.

„Mes, Lietuva“, „Mes, Lietuvos tauta“ – tokiais žodžiais XVI a. rašytiniuose šaltiniuose save įprasmindavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorai...

... Mielieji, noriu pasidžiaugti kartu su Jumis, kad LBKS šiandien jau turi pripažinimą ir palaikymą aukščiausiuose mūsų dabartinės valdžios sluoksniuose.

Apie tai, kad Lietuvos bajorija gyva ir turi perspektyvą, užsimenama mums visiems adresuotame sveikinime, kurį gavau nuo Jos Ekcelencijos LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės LBKS vado inauguracijos proga. Be kita ko sveikinime yra rašoma: „...Šalies vadovė sveikina būsimą Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadą ir linki sėkmės puoselėjant Lietuvos istorinį paveldą.“ (2014.06.16)

 Kadangi Lietuvos bajorijos istorinis paveldas yra tiesiogiai ar netiesiogiai susietas su aktyviu dalyvavimu valstybės gyvenime, šventai tikiu, kad nuo mūsų, Lietuvos bajorų palikuonių pastangų šiandien ir rytoj priklausys, ar dar po dešimties - dvidešimt metų Lietuvos bajorų vardas bus  minimas kaip mūsų obalsio „Tiesa, Garbė Orumas“ sinonimas.

Tokią praktiką ir privilegiją esame gavę jau prieš 600 metų LDK laikais. Ar esame tai išsaugoję, ar pasiryžę tai tęsti?..

Manau, kad taip - 20 metų iki sovietų okupacijos, 50 metų - išgyvenus tremtis ir gulagus, galiausiai -  20 metų atgavus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos bajorija sako: „aš čia, gyva!“

Noriu garbingai šiandien, ir ateityje Jums tarti: „Mes –Lietuva!“, „Mes - Lietuvos Tauta!“

 LBKS Vadas Juozas Kameneckas skelbia dekretą, dėl LBKS Vadų Jono Mockaus, Undinės Nasvytytės, Kęstučio Vytauto Ignatavičiaus titulavimo LBKS Garbės Vadais.

 LBKS Vadui Juozui Kameneckui įteikiamas pašventintas Kardas. Jį įteikia Kęstutis Ignatavičius Topor h bajoras, LBKS Garbės Vadas, Ričardas Kliučinskas, Jasiencyk h. bajoras, Adalberto ordino Didysis Komtūras, Danielius Vervečka Poltarackų h. bajoras, LDK atminties rūmų direktorius

Bajorai kviečiami į naujai legitimuotų LBKS narių Bajoro priesaikos priėmimo ceremoniją

Iškilmingai priimama naujai legitimuotų LBKS Bajorų priesaika

Tepasako plieno kardas,
Koks kilnus bajoro vardas!

Šiais Bernardo Brazdžiono žodžiais LBKS Vadas palydėjo kiekvieną naujai legitimuotam Bajorui įteikiamą Bajorystės pripažinimo Aktą, uždėdamas Vado Kardą ant peties.

Iš viso šią dieną buvo iškilmingai įteikti 46 bajorystės pripažinimo aktai  naujai legitimuotiems LBKS bajorams ir Garbės bajorui Antanui Juškai.

Šventę vainikavo įspūdingas koncertas, kuriame susirinkusi garbinga publika turėjo galimybės išgirsti nepakartojamo skambesio klasikinės muzikos.

Maestro Vilhelmas Čepinskis (smuikas), Viktorija Čepinskienė (smuikas) Sergėjus Krinicinas (gitara).

Pasibaigus koncertui,  LBKS Vadą sveikino garbūs svečiai.

Šventę Kaune vainikavo furšetas.

LBKS ir LDK vėliavų išnešimas – išlydima LBKS ir Lietuvos kilmingųjų delegacija į Biržus – paminklo Salaspilio mūšio jubiliejui atidengimas ir Oršos mūšio 600-osioms metinėms skirtos parodos Radvilų pilyje atidarymas.

 

Kontaktai / Contacts Kaunas Nobility Society


Kauno apskrities Bajorų draugija, įm. k. 193412561
Reg. vieta: A. Mickevičiaus g. 19-420 Kaunas
Sąskaitos nr.: LT70 7044 0600 0337 2983, AB SEB bankas                        
El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.                                                       
VADOVYBĖ
Vadė 
Kristina  Giedraitienė
tel. +370 610 13627
el. p.:   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.      
Kanclerė
Jovita Antanaitienė
tel. +370 687 11241
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Pavaduotojas
Algirdas Prekeris
tel. +370 684 82801
el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
TARYBA
Pirmininkas
Kristina Giedraitienė
tel. +370 610 13627
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Tarybos narys
Jovita Antanaitienė
tel. +370 687 11241
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Tarybos narys
Nomeda Gedvilaitė
tel. +370 652 43537
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Tarybos narys
Saulius Paulius Bytautas
tel. +370 612 17897
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Tarybos narys
Algirdas Prekeris
tel. +370 610 13627
el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Tarybos narys
Vijoleta Kamandulienė
tel. +370 601 72805
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Tarybos narys
Audrius Dalius Paulius Sabas
tel. +370 699 74327
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.   
Tarybos narys 
Greta Korsakovienė
tel. +370 674 12768
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Tarybos narys 
Artūras Rukas Daujotis
tel. +370 650 12521
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Tarybos narys 
Liudvika Krisiukienienė
tel. +370 610 17128
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Tarybos narys 
Robertas Belozaras
tel. +370 617 38865
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Tarybos narys 
Snieguolė Jurskytė
tel. +370 37 204579
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Tarybos narys 
Virginija Daugirdienė
tel. +370 686 67007
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Tarybos narys 
Zenonas Pranas Vaškevičius
tel. +370 605 80526
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Tarybos narys 
Liuda Markauskienė
tel. +370 604 26135
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Legitimacijos komisija
Pirmininkas
Artūras Rukas Daujotis
tel. +370 650 12521
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
Legit.komisijos narė Alicija Burbienė                                 tel. +370 685 06710 
Revizijos komisija:
Pirmininkas
Vijoleta Kamandulienė
tel. +370 601 72805
el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
 
 
 

Subkategorijos

Vasaris 2020
Pr A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Dabar svetainėje 9 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas